Tích hợp tính năng Đăng nhập bằng Google vào ứng dụng web của bạn

Tính năng Đăng nhập bằng Google quản lý vòng đời của mã thông báo và quy trình OAuth 2.0, đơn giản hoá quá trình tích hợp với các API của Google. Người dùng luôn có thể thu hồi quyền truy cập vào ứng dụng bất cứ lúc nào.

Tài liệu này mô tả cách hoàn tất quy trình tích hợp cơ bản đối với tính năng Đăng nhập bằng Google.

Tạo thông tin uỷ quyền

Mọi ứng dụng dùng OAuth 2.0 để truy cập API Google đều phải có thông tin đăng nhập uỷ quyền giúp nhận dạng ứng dụng với máy chủ OAuth 2.0 của Google. Các bước sau đây giải thích cách tạo thông tin xác thực cho dự án của bạn. Sau đó, các ứng dụng của bạn có thể sử dụng thông tin đăng nhập để truy cập vào các API mà bạn đã bật cho dự án đó.

 1. Go to the Credentials page.
 2. Nhấp vào Tạo thông tin xác thực > Mã ứng dụng khách OAuth.
 3. Chọn loại ứng dụng Ứng dụng web.
 4. Đặt tên cho ứng dụng OAuth 2.0 rồi nhấp vào Tạo

Sau khi định cấu hình xong, hãy ghi lại mã ứng dụng khách đã được tạo. Bạn sẽ cần có mã ứng dụng khách để hoàn tất các bước tiếp theo. (Một mật khẩu ứng dụng khách cũng được tạo, nhưng bạn chỉ cần mật khẩu này cho các hoạt động phía máy chủ.)

Tải Thư viện Google Platform

Bạn phải đưa Thư viện Nền tảng Google vào các trang web tích hợp tính năng Đăng nhập bằng Google.

<script src="https://apis.google.com/js/platform.js" async defer></script>

Chỉ định mã ứng dụng khách của ứng dụng

Hãy chỉ định mã ứng dụng khách mà bạn đã tạo cho ứng dụng của mình trong Google Developers Console bằng phần tử meta google-signin-client_id.

<meta name="google-signin-client_id" content="YOUR_CLIENT_ID.apps.googleusercontent.com">

Thêm nút Đăng nhập bằng Google

Cách dễ nhất để thêm nút Đăng nhập bằng Google vào trang web của bạn là sử dụng nút đăng nhập được hiển thị tự động. Chỉ với một vài dòng mã, bạn đã có thể thêm nút tự động định cấu hình để có văn bản, biểu trưng và màu sắc phù hợp cho trạng thái đăng nhập của người dùng và trong phạm vi bạn yêu cầu.

Để tạo nút Đăng nhập bằng Google sử dụng các chế độ cài đặt mặc định, hãy thêm phần tử div có lớp g-signin2 vào trang đăng nhập của bạn:

<div class="g-signin2" data-onsuccess="onSignIn"></div>

Lấy thông tin hồ sơ

Sau khi đăng nhập một người dùng bằng Google bằng phạm vi mặc định, bạn có thể truy cập vào mã nhận dạng Google, tên, URL hồ sơ và địa chỉ email của người dùng đó.

Để truy xuất thông tin hồ sơ của một người dùng, hãy sử dụng phương thức getBasicProfile().

function onSignIn(googleUser) {
 var profile = googleUser.getBasicProfile();
 console.log('ID: ' + profile.getId()); // Do not send to your backend! Use an ID token instead.
 console.log('Name: ' + profile.getName());
 console.log('Image URL: ' + profile.getImageUrl());
 console.log('Email: ' + profile.getEmail()); // This is null if the 'email' scope is not present.
}

Đăng xuất người dùng

Bạn có thể cho phép người dùng đăng xuất khỏi ứng dụng mà không cần đăng xuất khỏi Google bằng cách thêm nút đăng xuất hoặc đường liên kết đến trang web của bạn. Để tạo đường liên kết đăng xuất, hãy đính kèm một hàm gọi phương thức GoogleAuth.signOut() vào sự kiện onclick của đường liên kết đó.

<a href="#" onclick="signOut();">Sign out</a>
<script>
 function signOut() {
  var auth2 = gapi.auth2.getAuthInstance();
  auth2.signOut().then(function () {
   console.log('User signed out.');
  });
 }
</script>