Xác minh mã thông báo của Google ID phía máy chủ của bạn

Sau khi Google trả về mã thông báo mã nhận dạng, mã đó sẽ được gửi qua yêu cầu phương thức HTTP POST (có tên tham số credential) đến điểm cuối đăng nhập của bạn.

Sau đây là ví dụ bằng ngôn ngữ Python cho thấy các bước thông thường để xác thực và sử dụng mã thông báo mã nhận dạng:

 1. Xác minh mã thông báo giả mạo yêu cầu trên nhiều trang web (CSRF). Khi bạn gửi thông tin xác thực đến điểm cuối đăng nhập của mình, chúng tôi sẽ sử dụng mẫu cookie double-submit để ngăn chặn các cuộc tấn công CSRF. Trước mỗi lần gửi, chúng tôi sẽ tạo một mã thông báo. Sau đó, mã thông báo được đưa vào cả cookie và nội dung bài đăng, như trong mã ví dụ sau đây:

  csrf_token_cookie = self.request.cookies.get('g_csrf_token')
  if not csrf_token_cookie:
    webapp2.abort(400, 'No CSRF token in Cookie.')
  csrf_token_body = self.request.get('g_csrf_token')
  if not csrf_token_body:
    webapp2.abort(400, 'No CSRF token in post body.')
  if csrf_token_cookie != csrf_token_body:
    webapp2.abort(400, 'Failed to verify double submit cookie.')
  
 2. Xác minh mã thông báo nhận dạng.

  Để xác minh rằng mã thông báo là hợp lệ, hãy đảm bảo đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Google đã ký mã thông báo nhận dạng đúng cách. Bạn có thể dùng khoá công khai của Google (có sẵn ở định dạng JWK hoặc PEM) để xác minh chữ ký của mã thông báo. Các khoá này thường xuyên được xoay vòng; hãy kiểm tra tiêu đề Cache-Control trong phản hồi để xác định thời điểm bạn nên truy xuất lại các khoá.
  • Giá trị của aud trong mã thông báo mã nhận dạng bằng với một trong các mã ứng dụng khách của ứng dụng. Quy trình kiểm tra này là cần thiết để ngăn chặn hành vi dùng mã thông báo mã nhận dạng được cấp cho một ứng dụng độc hại để truy cập vào dữ liệu về cùng một người dùng trên máy chủ phụ trợ của ứng dụng.
  • Giá trị của iss trong mã thông báo mã nhận dạng bằng accounts.google.com hoặc https://accounts.google.com.
  • Chưa qua thời gian hết hạn (exp) của mã thông báo giá trị nhận dạng.
  • Nếu cần xác thực rằng mã thông báo nhận dạng đại diện cho tài khoản Google Workspace hoặc tài khoản tổ chức Cloud, bạn có thể kiểm tra thông báo xác nhận quyền sở hữu hd, trong đó cho biết miền được lưu trữ của người dùng. Bạn phải dùng tính năng này khi chỉ cho phép các thành viên của một số miền nhất định truy cập vào tài nguyên. Việc không có xác nhận quyền sở hữu này cho thấy tài khoản không thuộc một miền do Google lưu trữ.

  Thay vì tự viết mã để thực hiện các bước xác minh này, bạn nên sử dụng thư viện ứng dụng API của Google cho nền tảng của mình hoặc thư viện JWT đa năng. Để phát triển và gỡ lỗi, bạn có thể gọi điểm cuối xác thực tokeninfo.

  Sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google

  Bạn nên sử dụng một trong các Thư viện ứng dụng API của Google (ví dụ: Java, Node.js, PHP, Python) để xác thực mã thông báo mã nhận dạng của Google trong môi trường phát hành công khai.

  Java

  Để xác thực mã thông báo mã nhận dạng trong Java, hãy sử dụng đối tượng GoogleIdTokenVerifier. Ví dụ:

  import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleIdToken;
  import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleIdToken.Payload;
  import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleIdTokenVerifier;
  
  ...
  
  GoogleIdTokenVerifier verifier = new GoogleIdTokenVerifier.Builder(transport, jsonFactory)
    // Specify the CLIENT_ID of the app that accesses the backend:
    .setAudience(Collections.singletonList(CLIENT_ID))
    // Or, if multiple clients access the backend:
    //.setAudience(Arrays.asList(CLIENT_ID_1, CLIENT_ID_2, CLIENT_ID_3))
    .build();
  
  // (Receive idTokenString by HTTPS POST)
  
  GoogleIdToken idToken = verifier.verify(idTokenString);
  if (idToken != null) {
   Payload payload = idToken.getPayload();
  
   // Print user identifier
   String userId = payload.getSubject();
   System.out.println("User ID: " + userId);
  
   // Get profile information from payload
   String email = payload.getEmail();
   boolean emailVerified = Boolean.valueOf(payload.getEmailVerified());
   String name = (String) payload.get("name");
   String pictureUrl = (String) payload.get("picture");
   String locale = (String) payload.get("locale");
   String familyName = (String) payload.get("family_name");
   String givenName = (String) payload.get("given_name");
  
   // Use or store profile information
   // ...
  
  } else {
   System.out.println("Invalid ID token.");
  }

  Phương thức GoogleIdTokenVerifier.verify() xác minh chữ ký JWT, thông báo xác nhận quyền sở hữu aud, thông báo xác nhận quyền sở hữu iss và thông báo xác nhận quyền sở hữu exp.

  Nếu cần xác thực rằng mã thông báo nhận dạng đại diện cho tài khoản tổ chức Google Workspace hoặc Cloud, bạn có thể xác minh quyền sở hữu hd bằng cách kiểm tra tên miền mà phương thức Payload.getHostedDomain() trả về. Miền trong thông báo xác nhận quyền sở hữu email không đủ để đảm bảo rằng tài khoản do một miền hoặc tổ chức quản lý.

  Node.js

  Để xác thực mã thông báo mã nhận dạng trong Node.js, hãy sử dụng Thư viện xác thực của Google cho Node.js. Cài đặt thư viện:

  npm install google-auth-library --save
  Sau đó, hãy gọi hàm verifyIdToken(). Ví dụ:

  const {OAuth2Client} = require('google-auth-library');
  const client = new OAuth2Client();
  async function verify() {
   const ticket = await client.verifyIdToken({
     idToken: token,
     audience: CLIENT_ID, // Specify the CLIENT_ID of the app that accesses the backend
     // Or, if multiple clients access the backend:
     //[CLIENT_ID_1, CLIENT_ID_2, CLIENT_ID_3]
   });
   const payload = ticket.getPayload();
   const userid = payload['sub'];
   // If the request specified a Google Workspace domain:
   // const domain = payload['hd'];
  }
  verify().catch(console.error);
  

  Hàm verifyIdToken xác minh chữ ký JWT, thông báo xác nhận quyền sở hữu aud, thông báo xác nhận quyền sở hữu exp và thông báo xác nhận quyền sở hữu iss.

  Nếu cần xác thực rằng mã thông báo nhận dạng đại diện cho tài khoản Google Workspace hoặc tài khoản tổ chức Cloud, bạn có thể kiểm tra thông báo xác nhận quyền sở hữu hd, trong đó cho biết miền được lưu trữ của người dùng. Bạn phải sử dụng tính năng này khi chỉ cho phép các thành viên của một số miền truy cập vào tài nguyên. Nếu không có thông báo xác nhận quyền sở hữu này, thì tài khoản đó không thuộc một miền do Google lưu trữ.

  PHP

  Để xác thực mã thông báo mã nhận dạng trong PHP, hãy dùng Thư viện ứng dụng Google API cho PHP. Cài đặt thư viện (ví dụ: bằng Composer):

  composer require google/apiclient
  Sau đó, hãy gọi hàm verifyIdToken(). Ví dụ:

  require_once 'vendor/autoload.php';
  
  // Get $id_token via HTTPS POST.
  
  $client = new Google_Client(['client_id' => $CLIENT_ID]); // Specify the CLIENT_ID of the app that accesses the backend
  $payload = $client->verifyIdToken($id_token);
  if ($payload) {
   $userid = $payload['sub'];
   // If the request specified a Google Workspace domain
   //$domain = $payload['hd'];
  } else {
   // Invalid ID token
  }
  

  Hàm verifyIdToken xác minh chữ ký JWT, thông báo xác nhận quyền sở hữu aud, thông báo xác nhận quyền sở hữu exp và thông báo xác nhận quyền sở hữu iss.

  Nếu cần xác thực rằng mã thông báo nhận dạng đại diện cho tài khoản Google Workspace hoặc tài khoản tổ chức Cloud, bạn có thể kiểm tra thông báo xác nhận quyền sở hữu hd, trong đó cho biết miền được lưu trữ của người dùng. Bạn phải sử dụng tính năng này khi chỉ cho phép các thành viên của một số miền truy cập vào tài nguyên. Nếu không có thông báo xác nhận quyền sở hữu này, thì tài khoản đó không thuộc một miền do Google lưu trữ.

  Python

  Để xác thực mã thông báo giá trị nhận dạng trong Python, hãy dùng hàm verify_oauth2_token. Ví dụ:

  from google.oauth2 import id_token
  from google.auth.transport import requests
  
  # (Receive token by HTTPS POST)
  # ...
  
  try:
    # Specify the CLIENT_ID of the app that accesses the backend:
    idinfo = id_token.verify_oauth2_token(token, requests.Request(), CLIENT_ID)
  
    # Or, if multiple clients access the backend server:
    # idinfo = id_token.verify_oauth2_token(token, requests.Request())
    # if idinfo['aud'] not in [CLIENT_ID_1, CLIENT_ID_2, CLIENT_ID_3]:
    #   raise ValueError('Could not verify audience.')
  
    # If the request specified a Google Workspace domain
    # if idinfo['hd'] != DOMAIN_NAME:
    #   raise ValueError('Wrong domain name.')
  
    # ID token is valid. Get the user's Google Account ID from the decoded token.
    userid = idinfo['sub']
  except ValueError:
    # Invalid token
    pass
  

  Hàm verify_oauth2_token xác minh chữ ký JWT, thông báo xác nhận quyền sở hữu aud và thông báo xác nhận quyền sở hữu exp. Bạn cũng phải xác minh thông báo xác nhận quyền sở hữu hd (nếu có) bằng cách kiểm tra đối tượng mà verify_oauth2_token trả về. Nếu có nhiều ứng dụng truy cập vào máy chủ phụ trợ, hãy xác minh thông báo xác nhận quyền sở hữu aud theo cách thủ công.

 3. Sau khi xác nhận tính hợp lệ của mã thông báo, bạn có thể sử dụng thông tin trong mã thông báo giá trị nhận dạng của Google để liên kết trạng thái tài khoản của trang web:

  • Người dùng chưa đăng ký: Bạn có thể hiển thị giao diện người dùng đăng ký (UI) cho phép người dùng cung cấp thêm thông tin hồ sơ (nếu cần). API này cũng cho phép người dùng tự động tạo tài khoản mới và phiên người dùng đã đăng nhập.

  • Tài khoản hiện có đã tồn tại trên trang web của bạn: Bạn có thể hiển thị một trang web cho phép người dùng cuối nhập mật khẩu và liên kết tài khoản cũ với thông tin xác thực của Google. Điều này xác nhận rằng người dùng có quyền truy cập vào tài khoản hiện có.

  • Người dùng liên kết cũ: Bạn có thể tự động đăng nhập cho người dùng đó.