مدیر اعتبار بومی مرورگر را نمایش دهید

مدیر اعتبار بومی مرورگر، اعتبار رمز عبور کاربر را ذخیره می کند. برای فعال کردن مدیر اعتبار داخلی مرورگر، ویژگی data-native_login_uri را تنظیم کنید.

درخواست One Tap و گفتگوی مدیر اعتبار بومی با هم در یک صفحه نمایش داده نمی شوند. گفتگوی اصلی فقط زمانی نمایش داده می شود که اعلان One Tap نمایش داده نشود. نمونه کد زیر را ببینید:

<div id="g_id_onload"
     data-client_id="YOUR_GOOGLE_CLIENT_ID"
     data-login_uri="https://your.domain/your_login_endpoint"
     data-native_login_uri="https://your.domain/your_password_login_endpoint">
</div>