احراز هویت

کاربران را با استفاده از حساب‌های Google خود وارد برنامه خود کنید.

کاربرانی که از طریق دستگاه یا مرورگر خود وارد Google شده اند، احراز هویت سریع در برنامه یا سایت شما دریافت می کنند.

کاربران بازگشتی به طور خودکار یا با یک ضربه یا کلیک وارد سیستم می شوند.

شما حتی این گزینه را دارید که به کاربران اجازه دهید با یک ضربه یا کلیک حساب های جدید ایجاد کنند.

منبع باز و احراز هویت استاندارد صنعتی.

کلیدهای عبور جایگزینی امن تر و آسان تر برای رمزهای عبور هستند.

APIهای OAuth 2.0 Google مطابق با مشخصات OpenID Connect هستند، دارای گواهی OpenID هستند و می‌توانند هم برای احراز هویت و هم برای مجوز استفاده شوند.

در حالی که ما معمولاً استفاده از Sign In With Google را برای احراز هویت کاربر توصیه می کنیم، در برخی شرایط ممکن است بخواهید مستقیماً با API های ما تماس بگیرید.

این APIها برای مرجع تاریخی در اینجا فهرست شده اند.