รูปแบบวันที่/เวลา

ส่วนนี้จะระบุรูปแบบวันที่/เวลาสำหรับใช้กับฟีดและข้อความ XML ของ Hotel Ads

วันที่

วันที่จะแสดงในรูปแบบต่อไปนี้

YYYY-MM-DD

โดยที่

 • YYYY: ปีแบบ 4 หลัก
 • MM: เดือนแบบ 2 หลัก
 • DD: วันที่แบบ 2 หลัก

เช่น "2017-12-31" สําหรับวันที่ 31 ธันวาคม 2017

DateTime

DateTime จะใช้รูปแบบ RFC 3339 ดังนี้

YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSS+|-HH:mm[Z]

โดยที่

 • YYYY: ปีแบบ 4 หลัก
 • MM: เดือนแบบ 2 หลัก
 • DD: วันที่แบบ 2 หลัก
 • T: แยกวันที่กับเวลา
 • HH: ชั่วโมง
 • mm: นาที
 • ss: (ไม่บังคับ) วินาที
 • SSS: (ไม่บังคับ) มิลลิวินาที
 • +/-: (ไม่บังคับ) แยกวันที่และเวลาออกจากออฟเซ็ตเขตเวลา
 • HH:mm: (ไม่บังคับ) ชั่วโมงและนาทีในออฟเซ็ตเขตเวลา
 • Z: (ไม่บังคับ) ออฟเซ็ตเป็นศูนย์

เช่น "2017-12-31T16:20:00-04:00"

คุณจะระบุ "Z" สำหรับออฟเซ็ตเขตเวลาก็ได้ โดยจะแสดงออฟเซ็ตเป็น 0

เวลา

เวลาใช้รูปแบบ RFC 3339 ดังนี้

HH:MM:SS+|-HH:MM[Z]

โดยที่

 • HH: ชั่วโมง
 • MM: นาที
 • SS: (ไม่บังคับ) วินาที
 • Z: (ไม่บังคับ) ออฟเซ็ตเป็นศูนย์

เช่น "16:20:00-04:00"

คุณเลือกเพิ่มจํานวนชั่วโมงและนาทีสําหรับออฟเซ็ต UTC เป็นค่าบวก ("+") หรือค่าลบ ("-") ได้

และจะระบุ "Z" สำหรับออฟเซ็ตเขตเวลาก็ได้ โดยจะแสดงออฟเซ็ตเป็น 0