REST Resource: revisions

ทรัพยากร

ไม่มีข้อมูลถาวรที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรนี้

วิธีการ

check

ตรวจสอบว่าไคลเอ็นต์เกมล้าสมัยหรือไม่