REST Resource: metagame

ทรัพยากร

ไม่มีข้อมูลถาวรที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรนี้

วิธีการ

getMetagameConfig

แสดงผลข้อมูลการกำหนดค่าเมตาเกมสำหรับแอปพลิเคชันการเรียกใช้

listCategoriesByPlayer

แสดงรายการข้อมูลการเล่นที่รวบรวมตามหมวดหมู่สำหรับผู้เล่นที่สอดคล้องกับ playerId