REST Resource: events

ทรัพยากร

ไม่มีข้อมูลถาวรที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรนี้

วิธีการ

listByPlayer

ส่งคืนรายการที่แสดงความคืบหน้าปัจจุบันในเหตุการณ์ในแอปพลิเคชันนี้สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับการตรวจสอบสิทธิ์ในปัจจุบัน

listDefinitions

แสดงรายการคำจำกัดความของเหตุการณ์ในแอปพลิเคชันนี้

record

บันทึกการเปลี่ยนแปลงจำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับการตรวจสอบสิทธิ์ในปัจจุบันของแอปพลิเคชันนี้