Konfigurowanie usług gier Google Play

W tym dokumencie opisano sposób konfigurowania Usług gier Google Play dla gier na Androida w Konsoli Google Play. Konsola Google Play to scentralizowane miejsce do zarządzania usługami gier oraz konfigurowania metadanych do autoryzacji i uwierzytelniania gry.

Aby dodać grę do Konsoli Google Play, wykonaj te ogólne czynności:

 • Utwórz projekt gry i określ szczegóły, takie jak nazwa i opis.
 • Utwórz i połącz dane logowania, aby autoryzować i uwierzytelniać grę w usługach gier Google Play.

Poniżej znajdziesz szczegółowe instrukcje.

Krok 1. Zaloguj się w Konsoli Google Play.

Aby się zalogować, otwórz Konsolę Google Play. Jeśli nie masz konta w Konsoli Google Play, musisz je zarejestrować.

Krok 2. Dodaj grę do Konsoli Google Play

Aby dodać grę:

 1. Utwórz grę w Konsoli Play. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
 2. Kliknij Rozwój > Usługi gier Play > Konfiguracja i zarządzanie > Konfiguracja.
 3. Określ, czy Twoja gra używa już interfejsów API Google (np. Firebase). Wybór właściwej opcji jest bardzo ważny.

  • Jeśli gra została utworzona od podstaw lub nigdy nie skonfigurowano w niej interfejsów API Google, wybierz Nie, moja gra nie korzysta z interfejsów API Google. Wpisz nazwę gry, a potem kliknij Utwórz.
  • Jeśli jest to gra, dla której masz już skonfigurowane co najmniej jeden interfejs Google API, wybierz Tak, moja gra używa już interfejsów API Google. Zobaczysz listę projektów z Google Cloud Console, w ramach których jesteś deweloperem. Wybierz projekt z listy i kliknij Użyj.
  • Jeśli chcesz użyć istniejącego projektu usług gier Play, wybierz Użyj istniejącego projektu usług gier Play. Zobaczysz listę dotychczasowych projektów usług gier Play na swoim koncie. Wybierz na liście właściwy projekt gry i kliknij Użyj. To nie jest typowy wybór, ale możesz go utworzyć, jeśli tworzysz nową grę w Konsoli Play, żeby zmienić jej nazwę, lub jeśli masz bezpłatną i płatną wersję gry z innymi nazwami pakietów.
 4. Zostanie utworzony projekt usług gier Play, a w Google Cloud Console zostanie utworzony odpowiedni wpis.

 5. W sekcji Właściwości możesz wybrać Edytuj właściwości i dodać opis, kategorię i zasoby graficzne do gry.

Krok 3. Generowanie identyfikatora klienta OAuth 2.0

Twoja gra musi mieć identyfikator klienta OAuth 2.0, aby zostać uwierzytelniona i autoryzowana do wywoływania usług gier Google Play. Aby skonfigurować dane logowania w usługach gier Play, które są powiązane między identyfikatorem klienta a grami, utwórz identyfikator klienta w Google Cloud Platform. Następnie w Konsoli Google Play dodaj swoje dane logowania, łącząc identyfikator klienta z grą.

Szczegółowe instrukcje znajdziesz w tych artykułach:

Jeśli nie masz jeszcze skonfigurowanego ekranu zgody OAuth, w sekcji Dane logowania pojawi się komunikat z prośbą o to.

Pytaj, aby skonfigurować ekran zgody OAuth

Kliknij Skonfiguruj. Otworzy się okno z dodatkowymi instrukcjami i precyzyjnym linkiem do Google Cloud Platform.

skonfigurować ekran zgody OAuth, Skonfiguruj i opublikuj stronę konfiguracji ekranu zgody OAuth w Google Cloud Platform. 1. Otwórz stronę konfiguracji ekranu zgody OAuth w Google Cloud Platform. 2. Udostępnij ekran zgody wszystkim użytkownikom Google Play (zewnętrznym) lub tylko osobom z organizacji (wewnętrznie). 3. Podaj nazwę aplikacji – musi być taka sama jak nazwa gry w Konsoli Play. 4. Dodaj zakresy: Games, Games_lite i drive.appdata. 5. Opublikuj ekran zgody. 6. Wróć do Konsoli Play, aby potwierdzić konfigurację.

Jeśli ekran zgody OAuth został skonfigurowany, kliknij Gotowe. Konsola Google Play odświeża się automatycznie. Jeśli konfiguracja się powiedzie, będziesz mieć możliwość utworzenia danych logowania:

Tworzenie danych logowania

b. Tworzenie danych logowania

Aby autoryzować grę do usług gier Google Play, musisz utworzyć dane logowania z autoryzowanym identyfikatorem klienta OAuth2.

W sekcji Dane logowania kliknij Dodaj dane logowania.

W kreatorze wybierz, czy chcesz utworzyć dane logowania Androida (jeśli plik APK gry ma uwierzytelniać użytkownika i korzystać z interfejsów API usług gier Google Play), czy dane logowania do serwera gry (jeśli serwer gry ma używać interfejsów API PGS). Wykonaj instrukcje dotyczące konkretnego typu danych logowania.

Android

Skonfiguruj dane logowania

Sprawdź, czy nazwa w polu Nazwa jest taka sama jak nazwa gry. Wybierz, czy chcesz włączyć antypiractwo.

Konfigurowanie autoryzacji

Wybierz identyfikator klienta OAuth używany w tym projekcie gry. Jeśli masz już identyfikatory klienta OAuth2, możesz je wybrać. Jednak zwykle trzeba utworzyć nowe. Kliknij Utwórz klienta OAuth. Otworzy się okno z precyzyjnymi linkami i instrukcjami tworzenia identyfikatora klienta OAuth w Google Cloud Platform.

 1. Jako typ aplikacji wybierz Android.
 2. W polu Nazwa wpisz nazwę gry.
 3. Wpisz nazwę pakietu swojej aplikacji na Androida w polu Nazwa pakietu.
 4. Otwórz terminal i uruchom narzędzie Keytool, aby pobrać odciski cyfrowe SHA1 certyfikatów wersji i debugowania.

  Aby pobrać odcisk cyfrowy certyfikatu wersji, uruchom to polecenie:

  keytool -list -keystore <path-to-production-keystore> -v

  Aby uzyskać odcisk cyfrowy certyfikatu debugowania, uruchom to polecenie:

  keytool -list -keystore <path-to-debug-keystore> -v

 5. Narzędzie to wyświetli prośbę o podanie hasła do magazynu kluczy. Domyślne hasło do magazynu kluczy debugowania to android. Następnie narzędzie pobiera klucz do terminala.

 6. Wklej odcisk cyfrowy SHA1 w polu Odcisk cyfrowy certyfikatu podpisywania (SHA1).

 7. Kliknij Utwórz.

Więcej informacji o OAuth 2.0 na Androida znajdziesz w artykule Uwierzytelnianie w usługach OAuth2.

Gdy klikniesz Gotowe w oknie, dostępne identyfikatory klientów zostaną odświeżone. Wybierz dane logowania utworzone w menu, a następnie kliknij Zapisz zmiany. Spowoduje to utworzenie danych logowania w wersji roboczej, która umożliwi uwierzytelnianie w usługach gier Play w Twojej grze.

Możesz utworzyć 2 dane logowania: jedno z odciskiem cyfrowym certyfikatu wersji, a drugie z odciskiem cyfrowym certyfikatu debugowania. Użyj tej samej nazwy pakietu w obu wersjach. Dzięki temu Usługi gier Google Play będą mogły rozpoznawać połączenia z połączonych plików APK podpisane jednym z tych certyfikatów. Więcej informacji o podpisywaniu certyfikatów w przypadku Androida znajdziesz w artykule Podpisywanie aplikacji.

Serwer gry

Skonfiguruj dane logowania

Sprawdź, czy nazwa w polu Nazwa jest taka sama jak nazwa gry.

Konfigurowanie autoryzacji

Wybierz identyfikator klienta OAuth używany w tym projekcie gry. Jeśli masz już identyfikatory klienta OAuth2, możesz je wybrać. Jednak zwykle trzeba utworzyć nowe. Kliknij Utwórz klienta OAuth. Otworzy się okno z precyzyjnymi linkami i instrukcjami tworzenia identyfikatora klienta OAuth w Google Cloud Platform.

 1. Jako typ aplikacji wybierz Aplikacja internetowa.
 2. W polu Nazwa wpisz nazwę gry.
 3. Kliknij Utwórz.

Więcej informacji o OAuth 2.0 na Androida znajdziesz w artykule Uwierzytelnianie w usługach OAuth2.

Gdy klikniesz Gotowe w oknie, dostępne identyfikatory klientów zostaną odświeżone. Wybierz dane logowania utworzone w menu, a następnie kliknij Zapisz zmiany. Spowoduje to utworzenie danych logowania w wersji roboczej, co umożliwi uwierzytelnianie w usługach gier Play z serwera gry. Więcej informacji o używaniu usług gier Play z serwerem gry znajdziesz w artykule Włączanie dostępu po stronie serwera do usług gier Google Play.

Unikanie typowych problemów z konfiguracją

Aby uniknąć typowych błędów konfiguracji, podczas konfigurowania gry w Google Play postępuj zgodnie z tymi zaleceniami.

1. Konfigurowanie gry w Konsoli Google Play
Jeśli w aplikacji Google Cloud Console masz utworzony identyfikator klienta Oauth 2.0, usługi gier Google Play nie będą wiedzieć, jaki jest związek między osiągnięciem tabeli wyników a tabelą wyników i identyfikatorem klienta. Aby utworzyć to powiązanie, musisz utworzyć dane logowania za pomocą identyfikatora klienta Oauth 2.0 zgodnie z opisem w sekcji Tworzenie danych logowania.
2. Używanie prawidłowego identyfikatora aplikacji na urządzeniu z Androidem
Identyfikator aplikacji to wymagany ciąg znaków, do którego musisz się odwoływać w pliku manifestu Androida. Ciąg identyfikatora aplikacji składa się tylko z cyfr (zwykle jest to 12 lub więcej) na początku identyfikatora klienta podanego przez Konsolę Google Play. Identyfikator aplikacji znajduje się u góry strony Konfiguracja i jest oznaczony etykietą Identyfikator projektu pod nazwą gry.
3. Podpisz prawidłowy plik APK odpowiednim certyfikatem
Łącząc aplikację na Androida z grą w Konsoli Google Play, musisz użyć dokładnie tej samej nazwy pakietu i odcisku cyfrowego certyfikatu, które zostały użyte do jej opublikowania. W przypadku wykrycia niezgodności wywołania usług gier Google Play zakończą się niepowodzeniem. Musisz utworzyć 2 identyfikatory klientów: 1 z odciskiem cyfrowym certyfikatu wersji i 1 z odciskiem cyfrowym certyfikatu debugowania, a w obu przypadkach użyj tej samej nazwy pakietu. Więcej informacji o określaniu certyfikatu podpisywania w Konsoli Google Play znajdziesz w artykule Podpisywanie aplikacji.
4. Tworząc program na Androida, dodaj pakiet SDK Gier Play jako projekt biblioteki, a nie samodzielny pakiet JAR
Upewnij się, że w projekcie na Androida odwołuje się pakiet SDK Usług Google Play jako projekt biblioteczny. W przeciwnym razie może to spowodować błędy, jeśli aplikacja nie będzie w stanie znaleźć zasobów Usług Google Play. Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować projekt na Androida pod kątem Usług Google Play, przeczytaj artykuł Konfigurowanie Usług Google Play.
5. Podczas programowania zaloguj się na konto testera
Jeśli nie udało Ci się opublikować zmian w ustawieniach gry w Konsoli Google Play, gdy nie jesteś na koncie testowym z białej listy, podczas testowania mogą wystąpić błędy. Do testów zawsze należy włączyć konto wydawcy w Konsoli Google Play. Więcej informacji o zarządzaniu kontami testerów znajdziesz w artykule Włączanie testów dla kont.
6. Publikowanie ekranu zgody w Google Cloud Platform
Przed opublikowaniem aplikacji w Konsoli Google Play opublikuj ekran zgody w Google Cloud Platform. Bez tego kroku publiczność nie będzie mogła korzystać z żadnych funkcji usług gier Play.
7. Przed opublikowaniem gry opublikuj ustawienia usługi gier Play
Deweloperzy mogą przypadkowo opublikować aplikację bez publikowania w niej ustawień odpowiednich usług gier Google Play. Może to spowodować, że w grach, którzy logują się za pomocą kont innych niż testowe, mogą wystąpić błędy, ponieważ aplikacja nie może odwoływać się do prawidłowych ustawień gier. Zanim opublikujesz grę, pamiętaj, aby najpierw opublikować ustawienia gry, korzystając z opcji Opublikuj grę w Konsoli Google Play. Więcej informacji o publikowaniu zmian znajdziesz w artykule Publikowanie zmian w grach.

Dodatkowe wskazówki:

Dalsze kroki

Zanim przejdziesz dalej, dodaj do gry konta testowe zgodnie z opisem w sekcji Włączanie kont do testów. Użytkownicy z autoryzowanymi kontami testowymi będą mieli dostęp do Twojego nieopublikowanego projektu usług gier Google Play i będą mogli sprawdzić, czy Twoje skonfigurowane usługi gier Google Play działają prawidłowo.

Po ukończeniu opisanych wyżej zadań wstępnych możesz skonfigurować funkcje gry, takie jak tabele wyników i osiągnięcia. Więcej informacji znajdziesz w artykule Włączanie funkcji.