Bạn bè

Sử dụng API bạn bè để bổ sung và nâng cao hệ thống bạn bè trong trò chơi hiện có cũng như các hệ thống xã hội khác trò chơi của bạn có thể truy cập. Điều này cho phép người chơi:

  • Tìm bạn bè của họ trong trò chơi của bạn.

  • So sánh điểm số với bạn bè của họ trên bảng xếp hạng.

  • Kết hợp danh sách bạn bè trên Play Games với bạn bè hiện có trong trò chơi.

  • Xác định người chơi khác bằng cửa sổ bật lên hiển thị hồ sơ trong trò chơi. Cửa sổ bật lên này hiển thị biệt hiệu mà người chơi hiện tại đã đặt cho bạn bè chơi cùng, nhờ đó họ nhận biết được ai đang chơi cùng mình.

Nhập bạn bè

Thông tin cơ bản

Những API này cho phép bạn thực hiện các hành động sau:

  • Tải bạn bè: Bạn có thể kiểm tra xem người chơi đã cho phép trò chơi truy cập vào thông tin danh sách Bạn bè hay chưa. Nếu được cấp quyền truy cập, bạn có thể tải được danh sách đối tượng Người chơi tương ứng với bạn bè của người chơi đã đăng nhập.
  • Chạy chế độ xem hồ sơ Play Games của một người chơi khác: Bạn có thể mở chế độ xem này để hiển thị tên người chơi đã đăng nhập đặt cho người chơi khác. Chế độ xem này cũng cung cấp các tuỳ chọn quản lý bạn bè, nhưng sẽ không loại người chơi ra khỏi trò chơi của bạn.
  • Cung cấp quyền kiểm soát cho người dùng: Người dùng có quyền kiểm soát để quản lý cách hiển thị hồ sơ Play Games và danh sách bạn bè của họ cho các trò chơi. Đối với quyền truy cập danh sách bạn bè, người dùng có thể chọn tự động cấp quyền truy cập cho tất cả các trò chơi hoặc có thể chọn phê duyệt quyền truy cập riêng cho từng trò chơi. Do đó, khi tải danh sách bạn bè, kết quả có thể sẽ là một lệnh gọi lại để hiển thị một yêu cầu truy cập.

Nhập danh sách bạn bè trên Play Games

Bạn có thể sử dụng API bạn bè để tải danh sách bạn bè của người chơi trên Play Games và thêm họ vào danh sách bạn bè trong trò chơi của bạn.

Người dùng mới sẽ có một danh sách bạn bè mới để chơi cùng, còn những người dùng hiện tại có thể nhập bạn bè của họ trên Play Games vào bất kỳ danh sách bạn bè nào trong trò chơi. Nhờ đó, người dùng của bạn sẽ có một nhóm những người chơi lớn nhất có thể để chơi cùng hoặc thi đấu.

Thêm Dịch vụ trò chơi của Play vào trò chơi của bạn

Thêm bạn bè trên Play Games vào bất kỳ danh sách bạn bè hiện có trong trò chơi bằng cách liên kết ID (mã nhận dạng) của người chơi trong Play Games với thông tin tương ứng của người chơi trong cơ sở dữ liệu nội bộ của bạn. Vui lòng đảm bảo nút biểu tượng Play Games sẽ hiển thị bên cạnh những người bạn này, nó cho thấy hồ sơ của người chơi khác khi được nhấp vào để người dùng có thể biết ai là người chơi cùng.

Khi sử dụng danh sách bạn bè từ máy chủ phụ trợ, hãy tải danh sách đó một cách an toàn bằng cách sử dụng API REST thay vì truyền kết quả của API Android. Đảm bảo sử dụng mã nhận dạng người chơi do players.get(me) trả về trong API REST cho người chơi hiện đã đăng nhập, vì mã này sẽ là mã mà những người chơi khác nhìn thấy.

Nếu danh sách bạn bè tăng thêm không được lưu trữ (mà chỉ được sử dụng tại thời điểm xem), thì bạn không cần thực hiện thêm thao tác nào khác.

Cấp quyền truy cập cho Play Games

Nếu trò chơi chưa có quyền truy cập vào Play Games, thì bạn nên nhắc người dùng đồng ý cấp quyền khi họ xem danh sách bạn bè trong trò chơi của bạn. Ví dụ: bạn có thể thêm một nút với tiêu đề Nhập bạn bè trên Play Games, để nhắc người dùng đồng ý khi họ nhấn vào. (Vui lòng sử dụng biểu tượng của Play Games trên mọi nút đề cập đến dịch vụ.

Xem hồ sơ của người chơi khác

Bạn có thể cho phép người chơi đã đăng nhập xem hồ sơ Play Games của một người chơi khác. Điều này cho phép người chơi đã đăng nhập xem tên họ đã đặt cho người chơi khác và nhận biết liệu đó có phải là bạn bè hay không, đồng thời cho phép họ thêm ngữ cảnh về mối quan hệ. Nếu người chơi chưa phải là bạn bè thì người chơi đã đăng nhập sẽ thấy các tuỳ chọn điều khiển quản lý bạn bè trên chế độ xem hồ sơ. Khi quan hệ bạn bè được tạo từ trong trò chơi, tên mặc định của hai người chơi sẽ là tên của họ trong trò chơi (nếu bạn đã cung cấp tên đó). Tên của trò chơi khi kết bạn cũng được hiển thị.

Xem hồ sơ của người chơi khác

Bảng xếp hạng xã hội

API Bạn bè cũng có thể được dùng cho bảng xếp hạng. Sử dụng tính năng này để hiển thị thứ hạng của người chơi hiện tại trong số bạn bè trên Play Games của họ. Vui lòng lưu ý điều này chỉ áp dụng cho những người dùng đã chọn chia sẻ thông tin với ứng dụng, đồng thời người dùng phải là bạn bè trong Play Games. Để hỗ trợ tính năng này, trò chơi sẽ hiển thị quyền kiểm soát cho người dùng. Tuỳ chọn kiểm soát này sử dụng đối số collection để chọn chế độ xem xã hội của bảng xếp hạng. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem bài viết về bảng xếp hạng công khai và xã hội.

Bạn bè trong bảng xếp hạng

Nếu bạn triển khai bộ sưu tập bảng xếp hạng xã hội, lệnh gọi tải điểm trên bảng xếp hạng có thể trả về một ngoại lệ chứa giải pháp yêu cầu sự đồng ý tương tự như từ loadFriends(). Nếu bạn triển khai giao diện người dùng mặc định do Play Games cung cấp (chẳng hạn như getLeaderboardIntent()), thì hệ thống sẽ tự động xử lý cho bạn.

Các bước tiếp theo

Trước khi sử dụng API bạn bè, vui lòng thực hiện các bước sau: