Phát triển các giải pháp của Google Biểu mẫu.

Chèn nội dung tương tác (có dữ liệu tài khoản của bạn hoặc dịch vụ bên ngoài) bằng Tiện ích bổ sung.
  • Thêm giao diện để nâng cao trải nghiệm tạo biểu mẫu.
  • Trình bày cho người dùng thư viện mẫu Google Biểu mẫu tuỳ chỉnh.
  • Xác thực Google Biểu mẫu theo hướng dẫn về phong cách của bạn.
Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng Apps Script để tự động hoá và cải thiện Google Biểu mẫu trong môi trường mã nguồn thấp, dựa trên nền tảng web.
  • Tự động hoá nhiệm vụ dựa trên nội dung gửi trên Google Biểu mẫu.
  • Tạo Google Biểu mẫu dựa trên bảng tính.
Sử dụng API REST bên dưới để tương tác theo phương thức lập trình với Google Biểu mẫu.
Tạo và cập nhật biểu mẫu và bài kiểm tra, xem câu trả lời và nhận thông báo đẩy.