Method: replies.get

מקבלים תשובה לפי מזהה.

בקשת HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/comments/{commentId}/replies/{replyId}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
fileId

string

מזהה הקובץ.

commentId

string

מזהה התגובה.

replyId

string

המזהה של התשובה.

פרמטרים של שאילתה

פרמטרים
includeDeleted

boolean

האם להחזיר תשובות שנמחקו. תשובות שנמחקו לא יכללו את התוכן המקורי שלהן.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התגובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה יכלול מופע של Reply.

היקפי הרשאות

כדי להשתמש בתכונה הזו יש צורך באחד מההיקפים הבאים של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

חלק מההיקפים מוגבלים ומחייבים בדיקת אבטחה כדי שהאפליקציה תוכל להשתמש בהם. למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאות.