Method: replies.get

מקבל תשובה לפי מזהה.

בקשת HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/comments/{commentId}/replies/{replyId}

כתובת ה-URL כוללת תחביר של קידוד gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
fileId

string

מזהה הקובץ.

commentId

string

מזהה התגובה.

replyId

string

המזהה של התשובה.

פרמטרים של שאילתה

פרמטרים
includeDeleted

boolean

אם להחזיר תשובות שנמחקו. התשובות שנמחקו לא יכללו את התוכן המקורי שלהם.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה בהצלחה, גוף התגובה מכיל מופע של Reply.

היקפי הרשאה

מחייב אחד מהיקפי ההרשאות הבאים של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

היקפי הרשאות מסוימים מוגבלים וחובה להפעיל הערכה אבטחה כדי להשתמש בהם. למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאה.