Konta usługi

Konto usługi to typ konta Google, którego aplikacja może używać do programowego dostępu do interfejsów API Google przy użyciu protokołu OAuth 2.0. Nie wymaga to autoryzacji człowieka, ale użycia pliku klucza, do którego dostęp ma tylko Twoja aplikacja.

Zanim przeczytasz więcej o kontach usługi, zastanów się nad znacznie prostszą i zdecydowanie zalecaną alternatywą wdrażania procesu instalowania aplikacji OAuth 2.0. Aby to zrobić, użytkownik musi ręcznie autoryzować aplikację, aby wygenerować token odświeżania, ale trzeba to robić raz, bo tokeny nigdy nie wygasają.

Nadal czytasz? OK, możesz wdrożyć konto usługi na jeden z tych sposobów:

 • Jeśli użytkownicy znajdują się w różnych domenach, wdróż konto usługi jako użytkownik Campaign Managera 360. Umożliwia to połączenie wielu kont należących do różnych agencji przez utworzenie nowego profilu użytkownika dla każdego konta i powiązanie ich z jednym kontem usługi. Jest to preferowany sposób korzystania z kont usługi za pomocą Campaign Managera 360.
 • Jeśli użytkownicy znajdują się w 1 domenie, która jest Twoją własnością, zastosuj przekazanie dostępu w całej domenie. W takim przypadku musisz mieć dostęp administratora do domeny zarejestrowanej w G Suite. Jeśli potrzebujesz pomocy związanej z G Suite lub konfiguracją domeny, odwiedź stronę pomocy G Suite.

Wymagania wstępne

Aby zaimplementować konto usługi jako użytkownika Campaign Managera 360, kliknij kartę Użytkownik Campaign Managera 360. Aby wdrożyć przekazywanie dostępu w całej domenie, kliknij kartę Przekazywanie dostępu poniżej.

Użytkownik Campaign Managera 360

Musisz mieć dostęp do konta Campaign Managera 360 z włączonym dostępem do interfejsu API.

Przekazywanie dostępu
 1. Musisz mieć dostęp do konta Campaign Managera 360 z włączonym dostępem do interfejsu API.
 2. Musisz mieć dostęp administratora do domeny zarejestrowanej w G Suite.
 3. Musisz mieć profil użytkownika Campaign Managera 360 połączony z co najmniej 1 kontem w domenie zarejestrowanej w G Suite. Nie można używać profili użytkowników połączonych z kontami w innych domenach, np. gmail.com.

Konfigurowanie konta usługi i korzystanie z niego

Aby zaimplementować konto usługi jako użytkownika Campaign Managera 360, kliknij kartę Użytkownik Campaign Managera 360. Aby wdrożyć przekazywanie dostępu w całej domenie, kliknij kartę Przekazywanie dostępu poniżej.

Użytkownik Campaign Managera 360
 1. Wygeneruj klucz konta usługi w konsoli interfejsu Google API.

  Uwaga: ważne jest, aby chronić plik klucza, który przyznaje kontu usługi dostęp do usług Google, do których został autoryzowany.
 2. Powiąż profil użytkownika Campaign Managera 360 z adresem e-mail konta usługi uzyskanym w poprzednim kroku opisanym w artykule Zarządzanie dostępem użytkowników w Centrum pomocy.
 3. Zaimplementuj w aplikacji przepływ OAuth 2.0 między serwerami, korzystając z nowo utworzonego konta usługi. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Przykłady.
Przekazywanie dostępu
 1. Wygeneruj klucz konta usługi w konsoli interfejsu Google API.

  Uwaga: ważne jest, aby chronić plik klucza, który przyznaje kontu usługi dostęp do usług Google, do których został autoryzowany. Jest to szczególnie widoczne w przypadku procesu przekazywania dostępu w całej domenie, ponieważ ustawienia na poziomie domeny G Suite umożliwiają kontu usługi przyjmowanie tożsamości innych użytkowników w domenie. Warto też zezwolić kontom usługi na dostęp tylko do jednego interfejsu API Google (przy użyciu pola „zakres” opisanego w następnym kroku). Jest to środek zapobiegawczy mający na celu ograniczenie ilości danych, do których atakujący może uzyskać dostęp w przypadku przejęcia pliku klucza konta usługi.
 2. Przekaż uprawnienia w całej domenie temu kontu usługi, aby umożliwić mu podszywanie się pod użytkowników w Twojej domenie. Podaj te zakresy interfejsu API:
  Zakres Znaczenie
  https://www.googleapis.com/auth/dfatrafficking Uprawnienia do zapisu i odczytu trafikowania w usłudze Campaign Manager 360.
  https://www.googleapis.com/auth/dfareporting Uprawnienia do zapisu i odczytu raportów Campaign Managera 360.
  https://www.googleapis.com/auth/ddmconversions Uprawnienia do zapisu i odczytu konwersji offline w usłudze Campaign Manager 360.
 3. Zaimplementuj w aplikacji przepływ OAuth 2.0 między serwerami, korzystając z nowo utworzonego konta usługi. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Przykłady. Pamiętaj, że musisz podać konto, aby móc się pod niego podszywać. Musi ono należeć do domeny, do której w poprzednim kroku zostało Ci przekazane upoważnienie do całej domeny.

Jeśli potrzebujesz pomocy związanej z G Suite lub konfiguracją domeny, odwiedź stronę pomocy G Suite.

Przykłady

C#

/*
 * Copyright 2015 Google Inc
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0(the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
*/

using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Dfareporting.v4;
using Google.Apis.Dfareporting.v4.Data;
using Google.Apis.Json;
using Google.Apis.Services;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;

namespace DfaReporting.Samples {
 /// <summary>
 /// This example demonstrates how to authenticate and make a basic request using a service
 /// account.
 /// </summary>
 class AuthenticateUsingServiceAccount : SampleBase {
  /// <summary>
  /// The OAuth 2.0 scopes to request.
  /// </summary>
  private static readonly IEnumerable<string> OAuthScopes = new[] {
   DfareportingService.Scope.Dfareporting
  };

  /// <summary>
  /// Returns a description about the code example.
  /// </summary>
  public override string Description {
   get {
    return "This example demonstrates how to authenticate and make a basic request" +
        " using a service account.\n";
   }
  }

  /// <summary>
  /// Main method, to run this code example as a standalone application.
  /// </summary>
  /// <param name="args">The command line arguments.</param>
  public static void Main(string[] args) {
   SampleBase codeExample = new AuthenticateUsingServiceAccount();
   Console.WriteLine(codeExample.Description);
   codeExample.Run(null);
  }

  /// <summary>
  /// Run the code example.
  /// </summary>
  /// <param name="service">Unused</param>
  public override void Run(DfareportingService service) {
   string pathToJsonFile = _T("ENTER_PATH_TO_JSON_FILE_HERE");

   // An optional Google account email to impersonate. Only applicable to service accounts which
   // have enabled domain-wide delegation and wish to make API requests on behalf of an account
   // within their domain. Setting this field will not allow you to impersonate a user from a
   // domain you don't own (e.g., gmail.com).
   string emailToImpersonate = _T("");

   // Build service account credential.
   ServiceAccountCredential credential =
     getServiceAccountCredential(pathToJsonFile, emailToImpersonate);

   // Create a Dfareporting service object.
   //
   // Note: application name should be replaced with a value that identifies your application.
   service = new DfareportingService(
     new BaseClientService.Initializer {
      HttpClientInitializer = credential,
      ApplicationName = "C# service account sample"
     }
   );

   // Retrieve and print all user profiles for the current authorized user.
   UserProfileList profiles = service.UserProfiles.List().Execute();

   foreach (UserProfile profile in profiles.Items) {
    Console.WriteLine("Found user profile with ID {0} and name \"{1}\".",
      profile.ProfileId, profile.UserName);
   }
  }

  private ServiceAccountCredential getServiceAccountCredential(String pathToJsonFile,
    String emailToImpersonate) {
   // Load and deserialize credential parameters from the specified JSON file.
   JsonCredentialParameters parameters;
   using (Stream json = new FileStream(pathToJsonFile, FileMode.Open, FileAccess.Read)) {
    parameters = NewtonsoftJsonSerializer.Instance.Deserialize<JsonCredentialParameters>(json);
   }

   // Create a credential initializer with the correct scopes.
   ServiceAccountCredential.Initializer initializer =
     new ServiceAccountCredential.Initializer(parameters.ClientEmail) {
      Scopes = OAuthScopes
     };

   // Configure impersonation (if applicable).
   if (!String.IsNullOrEmpty(emailToImpersonate)) {
    initializer.User = emailToImpersonate;
   }

   // Create a service account credential object using the deserialized private key.
   ServiceAccountCredential credential =
     new ServiceAccountCredential(initializer.FromPrivateKey(parameters.PrivateKey));

   return credential;
  }
 }
}

Java

// Copyright 2014 Google Inc. All Rights Reserved.
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
// http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

package com.google.api.services.samples.dfareporting.auth;

import com.google.api.client.auth.oauth2.Credential;
import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleCredential;
import com.google.api.services.dfareporting.Dfareporting;
import com.google.api.services.dfareporting.DfareportingScopes;
import com.google.api.services.dfareporting.model.UserProfileList;
import com.google.common.base.Strings;
import com.google.common.collect.ImmutableSet;
import java.io.FileInputStream;

/**
 * This example demonstrates how to authenticate and make a basic request using a service account.
 */
public class AuthenticateUsingServiceAccount {
 private static final String PATH_TO_JSON_FILE = "ENTER_PATH_TO_JSON_FILE_HERE";

 /**
  * An optional Google account email to impersonate. Only applicable to service accounts which have
  * enabled domain-wide delegation and wish to make API requests on behalf of an account within
  * their domain. Setting this field will not allow you to impersonate a user from a domain you
  * don't own (e.g., gmail.com).
  */
 private static final String EMAIL_TO_IMPERSONATE = "";

 // The OAuth 2.0 scopes to request.
 private static final ImmutableSet<String> OAUTH_SCOPES =
   ImmutableSet.of(DfareportingScopes.DFAREPORTING);

 private static Credential getServiceAccountCredential(
   String pathToJsonFile, String emailToImpersonate) throws Exception {
  // Generate a credential object from the specified JSON file.
  GoogleCredential credential = GoogleCredential.fromStream(new FileInputStream(pathToJsonFile));

  // Update the credential object with appropriate scopes and impersonation info (if applicable).
  if (Strings.isNullOrEmpty(emailToImpersonate)) {
   credential = credential.createScoped(OAUTH_SCOPES);
  } else {
   credential =
     new GoogleCredential.Builder()
       .setTransport(credential.getTransport())
       .setJsonFactory(credential.getJsonFactory())
       .setServiceAccountId(credential.getServiceAccountId())
       .setServiceAccountPrivateKey(credential.getServiceAccountPrivateKey())
       .setServiceAccountScopes(OAUTH_SCOPES)
       // Set the email of the user you are impersonating (this can be yourself).
       .setServiceAccountUser(emailToImpersonate)
       .build();
  }

  return credential;
 }

 public static void runExample(Dfareporting reporting) throws Exception {
  // Retrieve and print all user profiles for the current authorized user.
  UserProfileList profiles = reporting.userProfiles().list().execute();
  for (int i = 0; i < profiles.getItems().size(); i++) {
   System.out.printf("%d) %s%n", i + 1, profiles.getItems().get(i).getUserName());
  }
 }

 public static void main(String[] args) throws Exception {
  // Build service account credential.
  Credential credential = getServiceAccountCredential(PATH_TO_JSON_FILE, EMAIL_TO_IMPERSONATE);

  // Create a Dfareporting client instance.
  //
  // Note: application name below should be replaced with a value that identifies your
  // application. Suggested format is "MyCompany-ProductName/Version.MinorVersion".
  Dfareporting reporting =
    new Dfareporting.Builder(credential.getTransport(), credential.getJsonFactory(), credential)
      .setApplicationName("dfareporting-java-service-acct-sample")
      .build();

  runExample(reporting);
 }
}

PHP

<?php
/*
 * Copyright 2017 Google Inc.
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */

require_once dirname(__DIR__) . '/vendor/autoload.php';

/**
 * This example demonstrates how to authenticate and make a basic request using
 * a service account.
 *
 * This example is written to be run as a command line application, not as a
 * webpage. An optional Google account email to impersonate may be specified as
 * follows:
 *
 *   AuthenticateUsingServiceAccount.php /path/to/client_secrets.json <email>
 *
 * This optional flag only applies to service accounts which have domain-wide
 * delegation enabled and wish to make API requests on behalf of an account
 * within that domain. Using this flag will not allow you to impersonate a user
 * from a domain that you don't own (e.g., gmail.com).
 */
class AuthenticateUsingServiceAccount
{
  // The OAuth 2.0 scopes to request.
  private static $OAUTH_SCOPES = [
    Google_Service_Dfareporting::DFAREPORTING
  ];

  public function run($pathToJsonFile, $email = null)
  {
    // Create an authenticated client object.
    $client = $this->createAuthenticatedClient($pathToJsonFile, $email);

    // Create a Dfareporting service object.
    $service = new Google_Service_Dfareporting($client);

    $this->getUserProfiles($service);
  }

  private function createAuthenticatedClient($pathToJsonFile, $email)
  {
    // Create a Google_Client instance.
    //
    // Note: application name should be replaced with a value that identifies
    // your application. Suggested format is "MyCompany-ProductName".
    $client = new Google_Client();
    $client->setApplicationName('PHP service account sample');
    $client->setScopes(self::$OAUTH_SCOPES);

    // Load the service account credentials.
    $client->setAuthConfig($pathToJsonFile);

    // Configure impersonation (if applicable).
    if (!is_null($email)) {
      $client->setSubject($email);
    }

    return $client;
  }

  private function getUserProfiles($service)
  {
    // Retrieve and print all user profiles for the current authorized user.
    $result = $service->userProfiles->listUserProfiles();
    foreach ($result['items'] as $userProfile) {
      printf(
        "User profile \"%s\" (ID: %d) found for account %d.\n",
        $userProfile->getUserName(),
        $userProfile->getProfileId(),
        $userProfile->getAccountId()
      );
    }
  }
}

if ($argc < 2 || $argc >= 4) {
  printf(
    "Usage: %s /path/to/client_secrets.json [email_to_impersonate]\n",
    $argv[0]
  );
} else {
  $sample = new AuthenticateUsingServiceAccount();

  if ($argc == 2) {
    $sample->run($argv[1]);
  } else {
    $sample->run($argv[1], $argv[2]);
  }
}

Python

#!/usr/bin/python
#
# Copyright 2015 Google Inc. All Rights Reserved.
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
#   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.

"""This example demonstrates how to authenticate using a service account.

An optional Google account email to impersonate may be specified as follows:
  authenticate_using_service_account.py <path_to_json_file> -i <email>

This optional flag only applies to service accounts which have domain-wide
delegation enabled and wish to make API requests on behalf of an account
within that domain. Using this flag will not allow you to impersonate a
user from a domain you don't own (e.g., gmail.com).
"""

import argparse
import sys

from googleapiclient import discovery
import httplib2
from oauth2client import client
from oauth2client import tools
from oauth2client.service_account import ServiceAccountCredentials

# Declare command-line flags.
argparser = argparse.ArgumentParser(add_help=False)
argparser.add_argument(
  'path_to_service_account_json_file',
  help='Path to the service account JSON file to use for authenticating.')
argparser.add_argument(
  '-i',
  '--impersonation_email',
  help='Google account email to impersonate.')

# The OAuth 2.0 scopes to request.
OAUTH_SCOPES = ['https://www.googleapis.com/auth/dfareporting']


def main(argv):
 # Retrieve command line arguments.
 parser = argparse.ArgumentParser(
   description=__doc__,
   formatter_class=argparse.RawDescriptionHelpFormatter,
   parents=[tools.argparser, argparser])
 flags = parser.parse_args(argv[1:])

 # Authenticate using the supplied service account credentials
 http = authenticate_using_service_account(
   flags.path_to_service_account_json_file,
   flags.impersonation_email)

 # Construct a service object via the discovery service.
 service = discovery.build('dfareporting', 'v4', http=http)

 try:
  # Construct the request.
  request = service.userProfiles().list()

  # Execute request and print response.
  response = request.execute()

  for profile in response['items']:
   print('Found user profile with ID %s and user name "%s".' %
      (profile['profileId'], profile['userName']))

 except client.AccessTokenRefreshError:
  print('The credentials have been revoked or expired, please re-run the '
     'application to re-authorize')


def authenticate_using_service_account(path_to_service_account_json_file,
                    impersonation_email):
 """Authorizes an httplib2.Http instance using service account credentials."""
 # Load the service account credentials from the specified JSON keyfile.
 credentials = ServiceAccountCredentials.from_json_keyfile_name(
   path_to_service_account_json_file,
   scopes=OAUTH_SCOPES)

 # Configure impersonation (if applicable).
 if impersonation_email:
  credentials = credentials.create_delegated(impersonation_email)

 # Use the credentials to authorize an httplib2.Http instance.
 http = credentials.authorize(httplib2.Http())

 return http


if __name__ == '__main__':
 main(sys.argv)

Ruby

#!/usr/bin/env ruby

#
# Copyright:: Copyright 2016, Google Inc. All Rights Reserved.
#
# License:: Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
#      you may not use this file except in compliance with the License.
#      You may obtain a copy of the License at
#
#      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
#      Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
#      distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
#      WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
#      implied.
#      See the License for the specific language governing permissions and
#      limitations under the License.
#
# This example demonstrates how to authenticate using a service account.
#
# An optional Google account email to impersonate may be specified as follows:
#  authenticate_using_service_account.rb <path_to_json_file> --i <email>
#
# This optional flag only applies to service accounts which have domain-wide
# delegation enabled and wish to make API requests on behalf of an account
# within that domain. Using this flag will not allow you to impersonate a
# user from a domain you don't own (e.g., gmail.com).

require 'google/apis/dfareporting_v4'
require 'googleauth'
require 'optparse'

API_NAMESPACE = Google::Apis::DfareportingV4

def authenticate_using_service_account(path_to_json_file, impersonation_email)
 # Create a Dfareporting service object.
 #
 # Note: application name should be replaced with a value that identifies
 # your application. Suggested format is "MyCompany-ProductName".
 service = API_NAMESPACE::DfareportingService.new
 service.client_options.application_name = 'Ruby service account sample'
 service.client_options.application_version = '1.0.0'

 # Generate an authorization object from the specified JSON file.
 File.open(path_to_json_file, 'r+') do |json|
  service.authorization =
   Google::Auth::ServiceAccountCredentials.make_creds(
    json_key_io: json,
    scope: [API_NAMESPACE::AUTH_DFAREPORTING]
   )
 end

 # Configure impersonation (if applicable).
 service.authorization.sub = impersonation_email unless
  impersonation_email.nil?

 service
end

def get_userprofiles(service)
 # Get all user profiles.
 result = service.list_user_profiles

 # Display results.
 result.items.each do |profile|
  puts format(
   'User profile with ID %d and name "%s" was found for account %d.',
   profile.profile_id, profile.user_name, profile.account_id
  )
 end
end

if $PROGRAM_NAME == __FILE__
 # Retrieve command line arguments.
 impersonation_email = nil
 optparse = OptionParser.new do |opts|
  opts.banner = format('Usage: %s path_to_json_file [options]', $PROGRAM_NAME)
  opts.on_tail('-i', '--impersonate EMAIL',
   'Google account email to impersonate') do |email|
   impersonation_email = email
  end
 end
 optparse.parse!

 if ARGV.empty?
  puts optparse
  exit(-1)
 end

 # Authenticate and initialize API service using service account.
 service = authenticate_using_service_account(ARGV.shift, impersonation_email)

 get_userprofiles(service)
end