ใช้คําสั่งเครื่องหมายทับ

คําสั่งเครื่องหมายทับจะช่วยให้คุณลงทะเบียนและโฆษณาคําสั่งที่ต้องการสําหรับแอปได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจฟีเจอร์บางอย่างของแอป เมื่อผู้ใช้กําลังแชทกับแอปและพิมพ์เครื่องหมายทับ คําสั่งเครื่องหมายทับของแอปจะปรากฏในป๊อปอัปพร้อมคําอธิบายว่าแต่ละคําสั่งทําอะไรบ้าง

เมื่อผู้ใช้เรียกใช้แอปตามคําสั่งเครื่องหมายทับ ระบบจะแนบช่องเพิ่มเติมไปกับข้อความที่ส่งไปยังแอป ช่องนี้ระบุว่าผู้ใช้เลือกคําสั่งเครื่องหมายทับและคําสั่งเครื่องหมายทับที่เลือก (โดยอิงตามรหัสคําสั่งที่ระบุไว้ในการกําหนดค่าของแอป) นอกจากนี้ คําสั่งเครื่องหมายทับมีคําอธิบายประกอบ เช่นเดียวกับเวลาที่ผู้ใช้โต้ตอบกับแอปตามชื่อด้วย

{
 ...
 "message": {
  ...
  "text": "/vote yes",
  "argumentText": " yes",
  "annotations": [
   {
    "length": 5,
    "startIndex": 0,
    "slashCommand": {
     "type": "INVOKE",
     "user": {
      "avatarUrl": "https://.../avatar.png",
      "displayName": "VoteBot",
      "name": "users/1234567890987654321",
      "type": "BOT"
     }
    },
    "type": "SLASH_COMMAND"
   }
  ],
  "slashCommand": {
   "commandId": 2
  }
 }
}

รหัสคําสั่งที่แอปจะได้รับตรงกับรหัสคําสั่งที่คุณระบุสําหรับคําสั่งนั้นในการกําหนดค่าของแอป

ช่องการกําหนดค่าคําสั่งเครื่องหมายทับ

การดําเนินการนี้จะช่วยให้แอปรองรับเครื่องหมายทับในคําสั่งอย่างชัดแจ้งได้ด้วยการแยกวิเคราะห์อาร์กิวเมนต์แบบจํากัด ดังนี้

if (message.slashCommand) {
 switch (message.slashCommand.commandId) {
  case 2: // /vote
   return vote(message.argumentText);
 }
}

// Other existing handling for users invoking your app by name.