Doğrudan mesaj (DM) alanı bulma

Bu kılavuzda, doğrudan mesaj (DM) alanı hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için Google Chat API'nin Space kaynağındaki findDirectMessage yönteminin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Space kaynağı, kullanıcıların ve Chat uygulamalarının mesaj gönderebileceği, dosya paylaşabileceği ve ortak çalışma yapabileceği bir yeri temsil eder. Birkaç alan türü vardır:

 • Doğrudan mesajlar (DM'ler), iki kullanıcı veya bir kullanıcı ile bir Chat uygulaması arasındaki görüşmelerdir.
 • Grup sohbetleri, üç veya daha fazla kullanıcı ile Chat uygulamaları arasındaki görüşmelerdir.
 • Adlandırılmış alanlar, kullanıcıların mesaj gönderdiği, dosya paylaştığı ve ortak çalışma yaptığı kalıcı yerlerdir.

Uygulama kimlik doğrulaması ile kimlik doğrulamak, bir Chat uygulamasının Google Chat'te erişebildiği DM'leri (örneğin, üyesi olduğu DM'ler) almasına olanak tanır. Kullanıcı kimlik doğrulaması ile kimlik doğrulama, kimliği doğrulanan kullanıcının erişebildiği DM'leri döndürür.

Ön koşullar

Python

 • Python 3.6 veya sonraki sürümler
 • pip paket yönetimi aracı
 • Python için en yeni Google istemci kitaplıkları. Bunları yüklemek veya güncellemek için komut satırı arayüzünüzde aşağıdaki komutu çalıştırın:

  pip3 install --upgrade google-api-python-client google-auth-httplib2 google-auth-oauthlib oauth2client
  
 • Yayınlanmış bir Chat uygulaması. Chat uygulaması oluşturup yayınlamak için Google Chat uygulaması oluşturma başlıklı makaleyi inceleyin.

 • Chat uygulaması için yetkilendirme yapılandırıldı. Doğrudan mesaj bulma şu ikisini de destekler:

Doğrudan mesajları bulma

Google Chat'te doğrudan bir mesajı bulmak için isteğinizde aşağıdakileri iletin:

 • Uygulama kimlik doğrulaması ile chat.bot yetkilendirme kapsamını belirtin. Kullanıcı kimlik doğrulaması ile chat.spaces.readonly veya chat.spaces yetkilendirme kapsamını belirtin.
 • User kaynağında findDirectMessage yöntemini çağırarak DM'de diğer kullanıcının name değerini geri döndürebilirsiniz. Kullanıcı kimlik doğrulaması ile bu yöntem, çağıran kullanıcı ve belirtilen kullanıcı arasındaki bir DM'yi döndürür. Uygulama kimlik doğrulaması ile bu yöntem, çağrı yapan uygulama ile belirtilen kullanıcı arasında bir DM döndürür.
 • Alan üyesi olarak bir insan kullanıcıyı eklemek için users/{user} değerini belirtin. Burada {user}, People API'deki person için {person_id} veya Directory API'deki bir user kimliği olmalıdır. Örneğin, People API kişisi resourceName people/123456789 ise users/123456789 ile member.name üyeliği ekleyerek kullanıcıyı alana ekleyebilirsiniz.

Kullanıcı kimlik doğrulaması içeren doğrudan mesajları bulma

Kullanıcı kimlik doğrulaması içeren doğrudan mesajları şu şekilde bulabilirsiniz:

Python

 1. Çalışma dizininizde chat_space_find_dm_user.py adında bir dosya oluşturun.
 2. chat_space_find_dm_user.py içine şu kodu ekleyin:

  import os.path
  
  from google.auth.transport.requests import Request
  from google.oauth2.credentials import Credentials
  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  from googleapiclient.errors import HttpError
  
  # Define your app's authorization scopes.
  # When modifying these scopes, delete the file token.json, if it exists.
  SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.readonly"]
  
  def main():
    '''
    Authenticates with Chat API via user credentials,
    then returns details about a specified DM.
    '''
  
    # Authenticate with Google Workspace
    # and get user authorization.
    flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
             'client_secrets.json', SCOPES)
    creds = flow.run_local_server()
  
    # Build a service endpoint for Chat API.
    chat = build('chat', 'v1', credentials=creds)
  
    # Use the service endpoint to call Chat API.
    result = chat.spaces().findDirectMessage(
  
       # The other user in the direct message (DM) to return.
       #
       # Replace USER with a user name.
       name='users/USER'
  
     ).execute()
  
    # Prints details about the created membership.
    print(result)
  
  if __name__ == '__main__':
    main()
  
 3. Koddaki USER değerini, Google Chat'te User öğesinin name ile değiştirin.

 4. Çalışma dizininizde örneği derleyin ve çalıştırın:

  python3 chat_space_find_dm_user.py
  

Chat API, belirtilen DM'yi ayrıntılarıyla belirten bir Space örneği döndürür.

Uygulama kimlik doğrulamasıyla doğrudan mesajları bulma

Uygulama kimlik doğrulaması içeren doğrudan mesajları şu şekilde bulabilirsiniz:

Python

 1. Çalışma dizininizde chat_space_find_dm_app.py adında bir dosya oluşturun.
 2. chat_space_find_dm_app.py içine şu kodu ekleyin:

  from httplib2 import Http
  from oauth2client.service_account import ServiceAccountCredentials
  from apiclient.discovery import build
  
  # Specify required scopes.
  SCOPES = ['https://www.googleapis.com/auth/chat.bot']
  
  # Specify service account details.
  CREDENTIALS = ServiceAccountCredentials.from_json_keyfile_name(
    'credentials.json', SCOPES)
  
  # Build the URI and authenticate with the service account.
  chat = build('chat', 'v1', http=CREDENTIALS.authorize(Http()))
  
  # Use the service endpoint to call Chat API.
  result = chat.spaces().findDirectMessage(
  
    # The other user in the direct message (DM) to return.
    #
    # Replace USER with a user name.
    name='users/USER'
  
  ).execute()
  
  print(result)
  
 3. Koddaki USER değerini, Google Chat'te User öğesinin name ile değiştirin.

 4. Çalışma dizininizde örneği derleyin ve çalıştırın:

  python3 chat_space_find_dm_app.py
  

Chat API, belirtilen DM'yi ayrıntılarıyla belirten bir Space örneği döndürür.