تجسم: نمودار دایره ای

بررسی اجمالی

نمودار دایره‌ای که در مرورگر با استفاده از SVG یا VML ارائه می‌شود. هنگام نگه داشتن ماوس روی برش ها، نکات ابزار را نمایش می دهد.

مثال

<script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script> <div id="piechart" style="width: 900px; height: 500px;"></div> google.charts.load('current', {'packages':['corechart']}); google.charts.setOnLoadCallback(drawChart); function drawChart() { var data = google.visualization.arrayToDataTable([ ['Task', 'Hours per Day'], ['Work', 11], ['Eat', 2], ['Commute', 2], ['Watch TV', 2], ['Sleep', 7] ]); var options = { title: 'My Daily Activities' }; var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('piechart')); chart.draw(data, options); } <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script> <div id="piechart" style="width: 900px; height: 500px;"></div> google.charts.load('current', {'packages':['corechart']}); google.charts.setOnLoadCallback(drawChart); function drawChart() { var data = google.visualization.arrayToDataTable([ ['Task', 'Hours per Day'], ['Work', 11], ['Eat', 2], ['Commute', 2], ['Watch TV', 2], ['Sleep', 7] ]); var options = { title: 'My Daily Activities' }; var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('piechart')); chart.draw(data, options); }
<html>
 <head>
  <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
  <script type="text/javascript">
   google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});
   google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);

   function drawChart() {

    var data = google.visualization.arrayToDataTable([
     ['Task', 'Hours per Day'],
     ['Work',   11],
     ['Eat',   2],
     ['Commute', 2],
     ['Watch TV', 2],
     ['Sleep',  7]
    ]);

    var options = {
     title: 'My Daily Activities'
    };

    var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('piechart'));

    chart.draw(data, options);
   }
  </script>
 </head>
 <body>
  <div id="piechart" style="width: 900px; height: 500px;"></div>
 </body>
</html>

ساخت نمودار دایره ای سه بعدی

اگر گزینه is3D را روی true تنظیم کنید، نمودار دایره ای شما به گونه ای ترسیم می شود که گویی دارای سه بعد است:

is3D به طور پیش فرض false است، بنابراین در اینجا به صراحت آن را روی true قرار می دهیم:

<html>
 <head>
  <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
  <script type="text/javascript">
   google.charts.load("current", {packages:["corechart"]});
   google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);
   function drawChart() {
    var data = google.visualization.arrayToDataTable([
     ['Task', 'Hours per Day'],
     ['Work',   11],
     ['Eat',   2],
     ['Commute', 2],
     ['Watch TV', 2],
     ['Sleep',  7]
    ]);

    var options = {
     title: 'My Daily Activities',
     is3D: true,
    };

    var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('piechart_3d'));
    chart.draw(data, options);
   }
  </script>
 </head>
 <body>
  <div id="piechart_3d" style="width: 900px; height: 500px;"></div>
 </body>
</html>

ساخت نمودار دونات

نمودار دونات یک نمودار دایره ای با یک سوراخ در مرکز است. می توانید نمودارهای دونات را با گزینه pieHole کنید:

گزینه pieHole باید روی عددی بین 0 و 1 تنظیم شود که مربوط به نسبت شعاع بین سوراخ و نمودار است. اعداد بین 0.4 و 0.6 در بیشتر نمودارها بهترین ظاهر را دارند. مقادیر مساوی یا بزرگتر از 1 نادیده گرفته می شوند و مقدار 0 به طور کامل حفره شما را می بندد.

<html>
 <head>
  <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
  <script type="text/javascript">
   google.charts.load("current", {packages:["corechart"]});
   google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);
   function drawChart() {
    var data = google.visualization.arrayToDataTable([
     ['Task', 'Hours per Day'],
     ['Work',   11],
     ['Eat',   2],
     ['Commute', 2],
     ['Watch TV', 2],
     ['Sleep',  7]
    ]);

    var options = {
     title: 'My Daily Activities',
     pieHole: 0.4,
    };

    var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('donutchart'));
    chart.draw(data, options);
   }
  </script>
 </head>
 <body>
  <div id="donutchart" style="width: 900px; height: 500px;"></div>
 </body>
</html>

شما نمی توانید گزینه های pieHole و is3D را با هم ترکیب کنید. اگر این کار را انجام دهید، pieHole نادیده گرفته می شود.

توجه داشته باشید که نمودارهای گوگل سعی می کند برچسب را تا حد امکان نزدیک به مرکز برش قرار دهد. اگر نمودار دونات فقط با یک برش دارید، ممکن است مرکز آن به سوراخ دونات بیفتد. در این صورت، رنگ برچسب را تغییر دهید:

<script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script> <div id="donut_single" style="width: 900px; height: 500px;"></div> google.charts.load('current', {'packages':['corechart']}); google.charts.setOnLoadCallback(drawChart); function drawChart() { var data = google.visualization.arrayToDataTable([ ['Effort', 'Amount given'], ['My all', 100], ]); var options = { pieHole: 0.5, pieSliceTextStyle: { color: 'black', }, legend: 'none' }; var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('donut_single')); chart.draw(data, options); } <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script> <div id="donut_single" style="width: 900px; height: 500px;"></div> google.charts.load('current', {'packages':['corechart']}); google.charts.setOnLoadCallback(drawChart); function drawChart() { var data = google.visualization.arrayToDataTable([ ['Effort', 'Amount given'], ['My all', 100], ]); var options = { pieHole: 0.5, pieSliceTextStyle: { color: 'black', }, legend: 'none' }; var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('donut_single')); chart.draw(data, options); }
گزینه ها
    var options = {
     pieHole: 0.5,
     pieSliceTextStyle: {
      color: 'black',
     },
     legend: 'none'
    };
HTML کامل
<html>
 <head>
  <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
  <script type="text/javascript">
   google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});
   google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);

   function drawChart() {

    var data = google.visualization.arrayToDataTable([
     ['Effort', 'Amount given'],
     ['My all',   100],
    ]);

    var options = {
     pieHole: 0.5,
     pieSliceTextStyle: {
      color: 'black',
     },
     legend: 'none'
    };

    var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('donut_single'));
    chart.draw(data, options);
   }
  </script>
 </head>
 <body>
  <div id="donut_single" style="width: 900px; height: 500px;"></div>
 </body>
</html>

چرخش یک نمودار دایره ای

به‌طور پیش‌فرض، نمودارهای دایره‌ای با لبه سمت چپ اولین برش شروع می‌شوند که مستقیماً به سمت بالا باشد. می توانید آن را با گزینه pieStartAngle تغییر دهید:

در اینجا، نمودار را در جهت عقربه های ساعت 100 درجه با گزینه pieStartAngle: 100 می چرخانیم. (به این دلیل انتخاب شده است که این زاویه خاص باعث می شود که برچسب "ایتالیایی" در داخل برش قرار بگیرد.)

<html>
 <head>
  <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
  <script type="text/javascript">
   google.charts.load("current", {packages:["corechart"]});
   google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);
   function drawChart() {
    var data = google.visualization.arrayToDataTable([
     ['Language', 'Speakers (in millions)'],
     ['German', 5.85],
     ['French', 1.66],
     ['Italian', 0.316],
     ['Romansh', 0.0791]
    ]);

   var options = {
    legend: 'none',
    pieSliceText: 'label',
    title: 'Swiss Language Use (100 degree rotation)',
    pieStartAngle: 100,
   };

    var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('piechart'));
    chart.draw(data, options);
   }
  </script>
 </head>
 <body>
  <div id="piechart" style="width: 900px; height: 500px;"></div>
 </body>
</html>

انفجار یک برش

شما می توانید برش های پای را از بقیه نمودار با ویژگی offset گزینه slices جدا کنید:

برای جدا کردن یک برش، یک شی slices ایجاد کنید و عدد برش مناسب را بین 0 و 1 نسبت دهید. در زیر، offset های بزرگتر را به برش های 4 (گجراتی)، 12 (مراتی)، 14 (اوریا) و 15 (پنجابی) اختصاص می دهیم. ):

<html>
 <head>
  <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
  <script type="text/javascript">
   google.charts.load("current", {packages:["corechart"]});
   google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);
   function drawChart() {
    var data = google.visualization.arrayToDataTable([
     ['Language', 'Speakers (in millions)'],
     ['Assamese', 13], ['Bengali', 83], ['Bodo', 1.4],
     ['Dogri', 2.3], ['Gujarati', 46], ['Hindi', 300],
     ['Kannada', 38], ['Kashmiri', 5.5], ['Konkani', 5],
     ['Maithili', 20], ['Malayalam', 33], ['Manipuri', 1.5],
     ['Marathi', 72], ['Nepali', 2.9], ['Oriya', 33],
     ['Punjabi', 29], ['Sanskrit', 0.01], ['Santhali', 6.5],
     ['Sindhi', 2.5], ['Tamil', 61], ['Telugu', 74], ['Urdu', 52]
    ]);

    var options = {
     title: 'Indian Language Use',
     legend: 'none',
     pieSliceText: 'label',
     slices: { 4: {offset: 0.2},
          12: {offset: 0.3},
          14: {offset: 0.4},
          15: {offset: 0.5},
     },
    };

    var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('piechart'));
    chart.draw(data, options);
   }
  </script>
 </head>
 <body>
  <div id="piechart" style="width: 900px; height: 500px;"></div>
 </body>
</html>

برداشتن برش ها

برای حذف یک برش، رنگ را به 'transparent' تغییر دهید:

همچنین از pieStartAngle برای چرخش نمودار 135 درجه، pieSliceText برای حذف متن از برش‌ها و tooltip.trigger برای غیرفعال کردن راهنمای ابزار استفاده کردیم:

<html>
 <head>
  <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
  <script type="text/javascript">
   google.charts.load("current", {packages:["corechart"]});
   google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);
   function drawChart() {
    var data = google.visualization.arrayToDataTable([
     ['Pac Man', 'Percentage'],
     ['', 75],
     ['', 25]
    ]);

    var options = {
     legend: 'none',
     pieSliceText: 'none',
     pieStartAngle: 135,
     tooltip: { trigger: 'none' },
     slices: {
      0: { color: 'yellow' },
      1: { color: 'transparent' }
     }
    };

    var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('pacman'));
    chart.draw(data, options);
   }
  </script>
 </head>
 <body>
  <div id="pacman" style="width: 900px; height: 500px;"></div>
 </body>
</html>

آستانه دید برش

شما می توانید مقداری را به عنوان آستانه برای یک تکه پای برای رندر کردن جداگانه تنظیم کنید. این مقدار مربوط به کسری از نمودار است (که کل نمودار دارای مقدار 1 است). برای تعیین این آستانه به عنوان درصدی از کل، درصد مورد نظر را بر 100 تقسیم کنید (برای یک آستانه 20٪، مقدار 0.2 خواهد بود).

sliceVisibilityThreshold: 5/8 // This is equivalent to 0.625 or 62.5% of the chart.

هر برش کوچکتر از این آستانه در یک تکه «سایر» ترکیب می‌شود و مقدار ترکیبی همه برش‌های زیر آستانه را خواهد داشت.

  google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});
  google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);

  function drawChart() {

   var data = new google.visualization.DataTable();
   data.addColumn('string', 'Pizza');
   data.addColumn('number', 'Populartiy');
   data.addRows([
    ['Pepperoni', 33],
    ['Hawaiian', 26],
    ['Mushroom', 22],
    ['Sausage', 10], // Below limit.
    ['Anchovies', 9] // Below limit.
   ]);

   var options = {
    title: 'Popularity of Types of Pizza',
    sliceVisibilityThreshold: .2
   };

   var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('chart_div'));
   chart.draw(data, options);
  }

بارگذاری

نام بسته google.charts.load "corechart" است.

 google.charts.load("current", {packages: ["corechart"]});

نام کلاس تجسم google.visualization.PieChart است.

 var visualization = new google.visualization.PieChart(container);

فرمت داده

ردیف: هر ردیف در جدول نشان دهنده یک برش است.

ستون ها:

ستون 0 ستون 1 ... ستون N (اختیاری)
هدف: برش برچسب ها مقادیر برش ... نقش های اختیاری
نوع داده: رشته عدد ...
نقش: دامنه داده ها ...
نقش های ستون اختیاری: هیچ یک هیچ یک ...

گزینه های پیکربندی

نام
رنگ پس زمینه

رنگ پس زمینه برای ناحیه اصلی نمودار. می تواند یک رشته رنگی ساده HTML باشد، برای مثال: 'red' یا '#00cc00' ، یا یک شی با ویژگی های زیر.

نوع: رشته یا شی
پیش فرض: "سفید"
backgroundColor.stroke

رنگ حاشیه نمودار، به عنوان یک رشته رنگ HTML.

نوع: رشته
پیش‌فرض: '#666'
backgroundColor.strokeWidth

عرض حاشیه، بر حسب پیکسل.

نوع: شماره
پیش فرض: 0
backgroundColor.fill

رنگ پر کردن نمودار، به عنوان یک رشته رنگ HTML.

نوع: رشته
پیش فرض: "سفید"
نمودار مساحت

یک شی با اعضا برای پیکربندی مکان و اندازه ناحیه نمودار (جایی که خود نمودار رسم شده است، به استثنای محورها و افسانه ها). دو فرمت پشتیبانی می شود: یک عدد یا یک عدد به دنبال ٪. یک عدد ساده یک مقدار در پیکسل است. یک عدد به دنبال آن % یک درصد است. مثال: chartArea:{left:20,top:0,width:'50%',height:'75%'}

نوع: شی
پیش فرض: null
chartArea.backgroundColor
رنگ پس زمینه ناحیه نمودار هنگامی که از یک رشته استفاده می شود، می تواند یک رشته هگزا (به عنوان مثال، '#fdc') یا یک نام رنگ انگلیسی باشد. هنگامی که یک شی استفاده می شود، ویژگی های زیر را می توان ارائه داد:
 • stroke : رنگی که به صورت رشته هگزا یا رنگ انگلیسی ارائه می شود.
 • strokeWidth : در صورت ارائه، یک مرز در اطراف منطقه نمودار با عرض داده شده (و با رنگ stroke ) ترسیم می کند.
نوع: رشته یا شی
پیش فرض: "سفید"
نمودار Area.left

چقدر می توان نمودار را از حاشیه سمت چپ رسم کرد.

نوع: عدد یا رشته
پیش فرض: خودکار
نمودار Area.top

چقدر می توان نمودار را از حاشیه بالایی رسم کرد.

نوع: عدد یا رشته
پیش فرض: خودکار
نمودار مساحت.عرض

عرض منطقه نمودار

نوع: عدد یا رشته
پیش فرض: خودکار
نمودار مساحت.ارتفاع

ارتفاع منطقه نمودار

نوع: عدد یا رشته
پیش فرض: خودکار
رنگ ها

رنگ هایی که برای عناصر نمودار استفاده می شود. آرایه ای از رشته ها، که در آن هر عنصر یک رشته رنگی HTML است، به عنوان مثال: colors:['red','#004411'] .

نوع: آرایه از رشته ها
پیش فرض: رنگ های پیش فرض
فعال کردن تعامل

آیا نمودار رویدادهای مبتنی بر کاربر را نشان می دهد یا به تعامل کاربر واکنش نشان می دهد. اگر نادرست باشد، نمودار «انتخاب» یا سایر رویدادهای مبتنی بر تعامل را پرتاب نمی‌کند (اما رویدادهای آماده یا خطا را پرتاب می‌کند)، و متن شناور را نمایش نمی‌دهد یا بسته به ورودی کاربر تغییر نمی‌کند.

نوع: بولی
پیش فرض: درست است
اندازه فونت

اندازه فونت پیش‌فرض، بر حسب پیکسل، تمام متن‌های نمودار. می‌توانید با استفاده از ویژگی‌های عناصر نمودار خاص، این مورد را لغو کنید.

نوع: شماره
پیش فرض: خودکار
نام قلم

صورت فونت پیش‌فرض برای تمام متن‌های نمودار. می‌توانید با استفاده از ویژگی‌های عناصر نمودار خاص، این مورد را لغو کنید.

نوع: رشته
پیش فرض: "Arial"
forceIFrame

نمودار را درون یک قاب درون خطی رسم می کند. (توجه داشته باشید که در IE8، این گزینه نادیده گرفته می شود؛ همه نمودارهای IE8 در i-frame ترسیم می شوند.)

نوع: بولی
پیش فرض: نادرست
ارتفاع

ارتفاع نمودار، بر حسب پیکسل.

نوع: شماره
پیش فرض: ارتفاع عنصر حاوی
سه بعدی است

اگر درست باشد، یک نمودار سه بعدی نمایش می دهد.

نوع: بولی
پیش فرض: نادرست
افسانه

یک شی با اعضا برای پیکربندی جنبه های مختلف افسانه. برای مشخص کردن ویژگی های این شی، می توانید از نماد لغوی شی استفاده کنید، همانطور که در اینجا نشان داده شده است:

{position: 'top', textStyle: {color: 'blue', fontSize: 16}}
نوع: شی
پیش فرض: null
افسانه.تراز

تراز افسانه. می تواند یکی از موارد زیر باشد:

 • 'شروع' - با شروع منطقه اختصاص داده شده برای افسانه تراز شده است.
 • "مرکز" - در مرکز منطقه اختصاص داده شده برای افسانه.
 • "پایان" - در انتهای ناحیه اختصاص داده شده برای افسانه تراز شده است.

شروع، مرکز و پایان نسبت به سبک - عمودی یا افقی - افسانه است. برای مثال، در افسانه «راست»، «شروع» و «پایان» به ترتیب در بالا و پایین هستند. برای افسانه "بالا"، "شروع" و "پایان" به ترتیب در سمت چپ و راست منطقه قرار می گیرند.

مقدار پیش فرض به موقعیت افسانه بستگی دارد. برای افسانه‌های «پایین»، پیش‌فرض «مرکز» است. افسانه های دیگر به طور پیش فرض "شروع" هستند.

نوع: رشته
پیش فرض: خودکار
افسانه. موقعیت

موقعیت افسانه. می تواند یکی از موارد زیر باشد:

 • 'پایین' - افسانه را در زیر نمودار نمایش می دهد.
 • "برچسب" - خطوطی را ترسیم می کند که برش ها را به مقادیر داده آنها متصل می کند.
 • "چپ" - افسانه سمت چپ نمودار را نمایش می دهد.
 • "هیچ" - هیچ افسانه ای را نمایش نمی دهد.
 • "راست" - افسانه سمت راست نمودار را نشان می دهد.
 • 'بالا' - افسانه را در بالای نمودار نمایش می دهد.
نوع: رشته
پیش فرض: "درست"
legend.maxLines

حداکثر تعداد خطوط در افسانه. این را روی عددی بزرگتر از یک تنظیم کنید تا خطوطی به افسانه خود اضافه کنید. توجه: منطق دقیق مورد استفاده برای تعیین تعداد واقعی خطوط ارائه شده هنوز در جریان است.

این گزینه در حال حاضر فقط زمانی کار می کند که legend.position 'بالا' باشد.

نوع: شماره
پیش فرض: 1
legend.textStyle

یک شی که سبک متن افسانه را مشخص می کند. شیء دارای این قالب است:

{ color: <string>,
 fontName: <string>,
 fontSize: <number>,
 bold: <boolean>,
 italic: <boolean> }
  

color می تواند هر رشته رنگی HTML باشد، به عنوان مثال: 'red' یا '#00cc00' . همچنین fontName و fontSize را ببینید.

نوع: شی
پیش‌فرض: {color: 'black', fontName: <global-font-name>, fontSize: <global-font-size>}
سوراخ پای

اگر بین 0 و 1 باشد، نمودار دونات را نمایش می دهد. سوراخ با شعاع برابر با number برابر شعاع نمودار است.

نوع: شماره
پیش فرض: 0
pieSliceBorderColor

رنگ حاشیه های برش. فقط زمانی قابل اجراست که نمودار دو بعدی باشد.

نوع: رشته
پیش فرض: "سفید"
pieSliceText

محتوای متن نمایش داده شده در برش. می تواند یکی از موارد زیر باشد:

 • "درصد" - درصد اندازه برش از کل.
 • "ارزش" - مقدار کمی برش.
 • "برچسب" - نام برش.
 • "هیچ" - هیچ متنی نمایش داده نمی شود.
نوع: رشته
پیش‌فرض: «درصد»
pieSliceTextStyle

یک شی که سبک متن برش را مشخص می کند. شیء دارای این قالب است:

{color: <string>, fontName: <string>, fontSize: <number>}

color می تواند هر رشته رنگی HTML باشد، به عنوان مثال: 'red' یا '#00cc00' . همچنین fontName و fontSize را ببینید.

نوع: شی
پیش‌فرض: {color: 'black', fontName: <global-font-name>, fontSize: <global-font-size>}
pieStartAngle

زاویه، بر حسب درجه، برای چرخش نمودار. پیش فرض 0 ، سمت چپ ترین لبه اولین برش را مستقیماً به سمت بالا جهت می دهد.

نوع: شماره
پیش فرض: 0
معکوس دسته ها

اگر درست باشد، برش ها را در خلاف جهت عقربه های ساعت رسم می کند. پیش فرض این است که در جهت عقربه های ساعت بکشید.

نوع: بولی
پیش فرض: نادرست
pieResidueSliceColor

رنگ برای برش ترکیبی که همه برش ها را زیر sliceVisibilityThreshold نگه می دارد.

نوع: رشته
پیش‌فرض: «#cccc»
pieResidueSliceLabel

برچسبی برای برش ترکیبی که همه برش ها را زیر sliceVisibilityThreshold نگه می دارد.

نوع: رشته
پیش‌فرض: «سایر»
برش ها

آرایه ای از اشیاء، که هر کدام فرمت برش مربوطه را در پای توصیف می کند. برای استفاده از مقادیر پیش‌فرض برای یک برش، یک شی خالی (یعنی {} ) را مشخص کنید. اگر یک قطعه یا یک مقدار مشخص نشده باشد، از مقدار جهانی استفاده می شود. هر شی از ویژگی های زیر پشتیبانی می کند:

 • color - رنگی که برای این برش استفاده می شود. یک رشته رنگ معتبر HTML را مشخص کنید.
 • offset - چقدر باید برش را از بقیه پای جدا کرد، از 0.0 (اصلاً) تا 1.0 (شعاع پای).
 • textStyle - سراسری pieSliceTextStyle را برای این برش لغو می کند.

می‌توانید آرایه‌ای از اشیاء را مشخص کنید که هر کدام به ترتیب داده‌شده برای برش اعمال می‌شوند، یا می‌توانید شی‌ای را مشخص کنید که در آن هر فرزند یک کلید عددی داشته باشد که نشان می‌دهد برای کدام برش اعمال می‌شود. به عنوان مثال، دو اعلان زیر یکسان هستند و برش اول را سیاه و چهارم را قرمز اعلام می کنند:

slices: [{color: 'black'}, {}, {}, {color: 'red'}]
slices: {0: {color: 'black'}, 3: {color: 'red'}}
   
نوع: آرایه ای از اشیاء یا شی با اشیاء تودرتو
پیش فرض: {}
sliceVisibility Threshold

مقدار کسری پای، که زیر آن یک برش به صورت جداگانه نشان داده نمی شود. تمام برش هایی که از این آستانه عبور نکرده اند به یک تکه "سایر" ترکیب می شوند که اندازه آن مجموع همه اندازه های آنها است. پیش‌فرض این است که تکه‌ای کوچک‌تر از نیم درجه به‌صورت جداگانه نشان داده نشود.

// Slices less than 25% of the pie will be
// combined into an "Other" slice.
sliceVisibilityThreshold: .25
   
نوع: شماره
پیش‌فرض: نیم درجه (.5/360 یا 1/720 یا 0.0014)
عنوان

متن برای نمایش در بالای نمودار.

نوع: رشته
پیش فرض: بدون عنوان
titleTextStyle

یک شی که سبک متن عنوان را مشخص می کند. شیء دارای این قالب است:

{ color: <string>,
 fontName: <string>,
 fontSize: <number>,
 bold: <boolean>,
 italic: <boolean> }
  

color می تواند هر رشته رنگی HTML باشد، به عنوان مثال: 'red' یا '#00cc00' . همچنین fontName و fontSize را ببینید.

نوع: شی
پیش‌فرض: {color: 'black', fontName: <global-font-name>, fontSize: <global-font-size>}
راهنمای ابزار

یک شی با اعضا برای پیکربندی عناصر مختلف راهنمای ابزار. برای مشخص کردن ویژگی های این شی، می توانید از نماد لغوی شی استفاده کنید، همانطور که در اینجا نشان داده شده است:

{textStyle: {color: '#FF0000'}, showColorCode: true}
نوع: شی
پیش فرض: null
tooltip.ignoreBounds

اگر روی true تنظیم شود، به ترسیم نکات ابزار اجازه می دهد تا خارج از محدوده نمودار در همه طرف جریان داشته باشد.

توجه: این فقط برای نکات ابزار HTML اعمال می شود. اگر این مورد با راهنمایی ابزار SVG فعال شود، هر سرریزی خارج از محدوده نمودار برش داده می شود. برای جزئیات بیشتر به سفارشی کردن محتوای راهنمای ابزار مراجعه کنید.

نوع: بولی
پیش فرض: نادرست
tooltip.isHtml

اگر روی true تنظیم شده باشد، از نکات ابزار رندر شده HTML (به جای SVG) استفاده کنید. برای جزئیات بیشتر به سفارشی کردن محتوای راهنمای ابزار مراجعه کنید.

توجه: سفارشی‌سازی محتوای راهنمای ابزار HTML از طریق نقش داده ستون راهنمای ابزار توسط تجسم نمودار حباب پشتیبانی نمی‌شود .

نوع: بولی
پیش فرض: نادرست
tooltip.showColorCode

اگر درست است، مربع های رنگی را در کنار اطلاعات برش در راهنمای ابزار نشان دهید.

نوع: بولی
پیش فرض: نادرست
tooltip.text

وقتی کاربر روی یک تکه پای قرار می‌گیرد، چه اطلاعاتی باید نمایش داده شود. مقادیر زیر پشتیبانی می شوند:

 • 'دو' - [ پیش فرض ] هم قدر مطلق برش و هم درصد کل را نمایش می دهد.
 • 'value' - فقط قدر مطلق برش را نمایش می دهد.
 • "درصد" - فقط درصد کل نشان داده شده توسط برش را نمایش می دهد.
نوع: رشته
پیش فرض: "هر دو"
tooltip.textStyle

یک شی که سبک متن راهنمای ابزار را مشخص می کند. شیء دارای این قالب است:

{ color: <string>,
 fontName: <string>,
 fontSize: <number>,
 bold: <boolean>,
 italic: <boolean> }
  

color می تواند هر رشته رنگی HTML باشد، به عنوان مثال: 'red' یا '#00cc00' . همچنین fontName و fontSize را ببینید.

نوع: شی
پیش‌فرض: {color: 'black', fontName: <global-font-name>, fontSize: <global-font-size>}
tooltip.trigger

تعامل کاربر که باعث می شود راهنمای ابزار نمایش داده شود:

 • 'focus' - وقتی کاربر روی عنصر قرار می گیرد، راهنمای ابزار نمایش داده می شود.
 • 'none' - راهنمای ابزار نمایش داده نخواهد شد.
 • 'انتخاب' - وقتی کاربر عنصر را انتخاب می کند، راهنمای ابزار نمایش داده می شود.
نوع: رشته
پیش فرض: "تمرکز"
عرض

عرض نمودار، بر حسب پیکسل.

نوع: شماره
پیش فرض: عرض عنصر حاوی

مواد و روش ها

روش
draw(data, options)

نمودار را رسم می کند. نمودار فراخوانی های متد بیشتر را فقط پس از فعال شدن رویداد ready می پذیرد. Extended description

نوع بازگشت: ندارد
getAction(actionID)

شی عمل راهنمای tooltip را با actionID درخواستی برمی گرداند.

نوع بازگشت: شی
getBoundingBox(id)

یک شی شامل سمت چپ، بالا، عرض و ارتفاع id عنصر نمودار را برمی‌گرداند. قالب id هنوز مستند نشده است (آنها مقادیر بازگشتی کنترل کننده رویداد هستند)، اما در اینجا چند نمونه وجود دارد:

var cli = chart.getChartLayoutInterface();

ارتفاع منطقه نمودار
cli.getBoundingBox('chartarea').height
عرض میله سوم در سری اول نمودار میله ای یا ستونی
cli.getBoundingBox('bar#0#2').width
جعبه مرزی گوه پنجم نمودار دایره ای
cli.getBoundingBox('slice#4')
کادر مرزی داده های نمودار یک نمودار عمودی (مثلاً ستونی):
cli.getBoundingBox('vAxis#0#gridline')
کادر مرزی داده های نمودار یک نمودار افقی (مثلاً میله ای):
cli.getBoundingBox('hAxis#0#gridline')

مقادیر نسبت به ظرف نمودار هستند. بعد از ترسیم نمودار این را صدا بزنید.

نوع بازگشت: شی
getChartAreaBoundingBox()

یک شی شامل سمت چپ، بالا، عرض و ارتفاع محتوای نمودار را برمی‌گرداند (یعنی به استثنای برچسب‌ها و افسانه‌ها):

var cli = chart.getChartLayoutInterface();

cli.getChartAreaBoundingBox().left
cli.getChartAreaBoundingBox().top
cli.getChartAreaBoundingBox().height
cli.getChartAreaBoundingBox().width

مقادیر نسبت به ظرف نمودار هستند. بعد از ترسیم نمودار این را صدا بزنید.

نوع بازگشت: شی
getChartLayoutInterface()

یک شی حاوی اطلاعاتی در مورد قرارگیری نمودار روی صفحه و عناصر آن برمی‌گرداند.

متدهای زیر را می توان بر روی شی برگشتی فراخوانی کرد:

 • getBoundingBox
 • getChartAreaBoundingBox
 • getHAxisValue
 • getVAxisValue
 • getXLocation
 • getYLocation

بعد از ترسیم نمودار این را صدا بزنید.

نوع بازگشت: شی
getHAxisValue(xPosition, optional_axis_index)

مقدار داده افقی را در xPosition ، که فاصله پیکسلی از لبه سمت چپ ظرف نمودار است. می تواند منفی باشد.

مثال: chart.getChartLayoutInterface().getHAxisValue(400) .

بعد از ترسیم نمودار این را صدا بزنید.

نوع برگشت: شماره
getImageURI()

نمودار را به صورت سریال URI تصویر برمی‌گرداند.

بعد از ترسیم نمودار این را صدا بزنید.

چاپ نمودارهای PNG را ببینید.

نوع بازگشت: رشته
getSelection()

آرایه ای از موجودیت های نمودار انتخاب شده را برمی گرداند. موجودیت های قابل انتخاب برش ها و ورودی های افسانه ای هستند. برای این نمودار، در هر لحظه می توان تنها یک موجودیت را انتخاب کرد. Extended description

نوع بازگشت: آرایه ای از عناصر انتخابی
getVAxisValue(yPosition, optional_axis_index)

مقدار داده عمودی را در yPosition ، که یک پیکسل به سمت پایین از لبه بالای ظرف نمودار فاصله دارد. می تواند منفی باشد.

مثال: chart.getChartLayoutInterface().getVAxisValue(300) .

بعد از ترسیم نمودار این را صدا بزنید.

نوع برگشت: شماره
getXLocation(dataValue, optional_axis_index)

مختصات x پیکسل dataValue را نسبت به لبه سمت چپ ظرف نمودار برمی‌گرداند.

مثال: chart.getChartLayoutInterface().getXLocation(400) .

بعد از ترسیم نمودار این را صدا بزنید.

نوع برگشت: شماره
getYLocation(dataValue, optional_axis_index)

مختصات پیکسل y dataValue را نسبت به لبه بالای محفظه نمودار برمی‌گرداند.

مثال: chart.getChartLayoutInterface().getYLocation(300) .

بعد از ترسیم نمودار این را صدا بزنید.

نوع برگشت: شماره
removeAction(actionID)

عملکرد راهنمای ابزار با actionID درخواستی را از نمودار حذف می کند.

نوع بازگشت: none
setAction(action)

زمانی که کاربر روی متن اقدام کلیک می‌کند، یک عمل راهنمای ابزار را تنظیم می‌کند.

متد setAction یک شی را به عنوان پارامتر عمل خود می گیرد. این شی باید 3 ویژگی را مشخص کند: id - شناسه عملکرد در حال تنظیم، text - متنی که باید در راهنمای عمل نمایش داده شود و action - عملکردی که باید هنگام کلیک کردن کاربر روی متن عمل اجرا شود.

قبل از فراخوانی متد draw() هر و همه اقدامات راهنمای ابزار باید تنظیم شوند. توضیحات گسترده

نوع بازگشت: none
setSelection()

موجودیت های نمودار مشخص شده را انتخاب می کند. هر انتخاب قبلی را لغو می کند. موجودیت های قابل انتخاب برش ها و ورودی های افسانه ای هستند. برای این نمودار، تنها یک موجودیت را می توان در یک زمان انتخاب کرد. Extended description

نوع بازگشت: ندارد
clearChart()

نمودار را پاک می کند و تمام منابع اختصاص داده شده آن را آزاد می کند.

نوع بازگشت: ندارد

مناسبت ها

برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه استفاده از این رویدادها، به Basic Interactivity ، Handling Events و Firing Events مراجعه کنید.

نام
click

هنگامی که کاربر در داخل نمودار کلیک می کند فعال می شود. می توان برای شناسایی زمانی که عنوان، عناصر داده، ورودی های افسانه، محورها، خطوط شبکه یا برچسب ها کلیک می شود، استفاده کرد.

ویژگی ها: targetID
error

هنگامی که هنگام تلاش برای ارائه نمودار، خطایی رخ می دهد، فعال می شود.

ویژگی ها: شناسه، پیام
onmouseover

هنگامی که کاربر روی یک موجودیت بصری حرکت می‌کند فعال می‌شود. شاخص های سطر و ستون عنصر جدول داده مربوطه را به عقب ارسال می کند. یک ورودی برش یا افسانه با یک ردیف در جدول داده مرتبط است (شاخص ستون صفر است).

خواص: سطر، ستون
onmouseout

زمانی که کاربر از یک موجود بصری دور می‌شود، فعال می‌شود. شاخص های سطر و ستون عنصر جدول داده مربوطه را به عقب ارسال می کند. یک ورودی برش یا افسانه با یک ردیف در جدول داده مرتبط است (شاخص ستون صفر است).

خواص: سطر، ستون
ready

نمودار برای تماس های متد خارجی آماده است. اگر می‌خواهید با نمودار تعامل داشته باشید و پس از ترسیم روش‌ها را فراخوانی کنید، باید قبل از فراخوانی متد draw ، شنونده‌ای برای این رویداد تنظیم کنید و تنها پس از فعال شدن رویداد، آنها را فراخوانی کنید.

خواص: هیچ
select

هنگامی که کاربر روی یک موجودیت بصری کلیک می کند فعال می شود. برای اطلاع از آنچه انتخاب شده است، getSelection() را فراخوانی کنید.

خواص: هیچ

سیاست داده

تمام کدها و داده ها در مرورگر پردازش و ارائه می شوند. هیچ داده ای به هیچ سروری ارسال نمی شود.