نمونه های کد

در اینجا چند نمونه کد برای نشان دادن با استفاده از Google Visualization API وجود دارد.

مثال جدول

function drawTable() {
 var data = new google.visualization.DataTable();
 data.addColumn('string', 'Name');
 data.addColumn('number', 'Salary');
 data.addColumn('boolean', 'Full Time');
 data.addRows(5);
 data.setCell(0, 0, 'John');
 data.setCell(0, 1, 10000, '$10,000');
 data.setCell(0, 2, true);
 data.setCell(1, 0, 'Mary');
 data.setCell(1, 1, 25000, '$25,000');
 data.setCell(1, 2, true);
 data.setCell(2, 0, 'Steve');
 data.setCell(2, 1, 8000, '$8,000');
 data.setCell(2, 2, false);
 data.setCell(3, 0, 'Ellen');
 data.setCell(3, 1, 20000, '$20,000');
 data.setCell(3, 2, true);
 data.setCell(4, 0, 'Mike');
 data.setCell(4, 1, 12000, '$12,000');
 data.setCell(4, 2, false);

 var table = new google.visualization.Table(document.getElementById('table_div'));
 table.draw(data, {showRowNumber: true, width: '100%', height: '100%'});

 google.visualization.events.addListener(table, 'select', function() {
  var row = table.getSelection()[0].row;
  alert('You selected ' + data.getValue(row, 0));
 });
}

مثال جدول سفارشی


<style>
 .bold-green-font {
  font-weight: bold;
  color: green;
 }

 .bold-font {
  font-weight: bold;
 }

 .right-text {
  text-align: right;
 }

 .large-font {
  font-size: 15px;
 }

 .italic-darkblue-font {
  font-style: italic;
  color: darkblue;
 }

 .italic-purple-font {
  font-style: italic;
  color: purple;
 }

 .underline-blue-font {
  text-decoration: underline;
  color: blue;
 }

 .gold-border {
  border: 3px solid gold;
 }

 .deeppink-border {
  border: 3px solid deeppink;
 }

 .orange-background {
  background-color: orange;
 }

 .orchid-background {
  background-color: orchid;
 }

 .beige-background {
  background-color: beige;
 }

</style>

...

function drawTable() {
 var cssClassNames = {
  'headerRow': 'italic-darkblue-font large-font bold-font',
  'tableRow': '',
  'oddTableRow': 'beige-background',
  'selectedTableRow': 'orange-background large-font',
  'hoverTableRow': '',
  'headerCell': 'gold-border',
  'tableCell': '',
  'rowNumberCell': 'underline-blue-font'};

 var options = {'showRowNumber': true, 'allowHtml': true, 'cssClassNames': cssClassNames};

 var data = new google.visualization.DataTable();
 data.addColumn('string', 'Name');
 data.addColumn('number', 'Salary');
 data.addColumn('boolean', 'Full Time');
 data.addRows(5);
 data.setCell(0, 0, 'John');
 data.setCell(0, 1, 10000, '$10,000', {'className': 'bold-green-font large-font right-text'});
 data.setCell(0, 2, true, {'style': 'background-color: red;'});
 data.setCell(1, 0, 'Mary', null, {'className': 'bold-font'});
 data.setCell(1, 1, 25000, '$25,000', {'className': 'bold-font right-text'});
 data.setCell(1, 2, true, {'className': 'bold-font'});
 data.setCell(2, 0, 'Steve', null, {'className': 'deeppink-border'});
 data.setCell(2, 1, 8000, '$8,000', {'className': 'deeppink-border right-text'});
 data.setCell(2, 2, false, null);
 data.setCell(3, 0, 'Ellen', null, {'className': 'italic-purple-font large-font'});
 data.setCell(3, 1, 20000, '$20,000');
 data.setCell(3, 2, true);
 data.setCell(4, 0, 'Mike');
 data.setCell(4, 1, 12000, '$12,000');
 data.setCell(4, 2, false);
 var container = document.getElementById('table');
 var table = new google.visualization.Table(container);
 table.draw(data, options);
 table.setSelection([{'row': 4}]);
}

نمونه گیج

درجه حرارت:

<html>
 <head>
 <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
 <script type="text/javascript">
  google.charts.load('current', {'packages':['gauge']});
  google.charts.setOnLoadCallback(drawGauge);

  var gaugeOptions = {min: 0, max: 280, yellowFrom: 200, yellowTo: 250,
   redFrom: 250, redTo: 280, minorTicks: 5};
  var gauge;

  function drawGauge() {
   gaugeData = new google.visualization.DataTable();
   gaugeData.addColumn('number', 'Engine');
   gaugeData.addColumn('number', 'Torpedo');
   gaugeData.addRows(2);
   gaugeData.setCell(0, 0, 120);
   gaugeData.setCell(0, 1, 80);

   gauge = new google.visualization.Gauge(document.getElementById('gauge_div'));
   gauge.draw(gaugeData, gaugeOptions);
  }

  function changeTemp(dir) {
   gaugeData.setValue(0, 0, gaugeData.getValue(0, 0) + dir * 25);
   gaugeData.setValue(0, 1, gaugeData.getValue(0, 1) + dir * 20);
   gauge.draw(gaugeData, gaugeOptions);
  }
 </script>
 </head>
 <body>
 <div id="gauge_div" style="width:280px; height: 140px;"></div>
 <input type="button" value="Go Faster" onclick="changeTemp(1)" />
 <input type="button" value="Slow down" onclick="changeTemp(-1)" />
 </body>
</html>


مثال تعامل

این مثال نحوه ترکیب تجسم ها را برای تعامل پیچیده تر نشان می دهد.
این ویژگی های زیر را نشان می دهد:

 • نحوه استفاده از یک شی DataView برای محدود کردن و قالب بندی داده ها در DataTable،
 • چگونه دو تصویرسازی را به یک داده پیوند دهیم،
 • نحوه استفاده از رویداد "مرتب سازی" تجسم جدول،
 • نحوه استفاده از فرمت کننده ها برای قالب بندی مجدد داده های نمایش داده شده

روی سرصفحه های جدول کلیک کنید تا نمودار ستونی نیز مرتب شود.

توجه داشته باشید که کنترل‌ها و داشبوردها به شما امکان می‌دهند چندین نمودار را به همراه کنترل‌ها ترکیب کنید تا داده‌هایی را که نشان می‌دهند دستکاری کنید.

function drawSort() {
 var data = new google.visualization.DataTable();
 data.addColumn('string', 'Name');
 data.addColumn('number', 'Salary');
 data.addColumn('boolean', 'Full Time');
 data.addRows(5);
 data.setCell(0, 0, 'John');
 data.setCell(0, 1, 10000);
 data.setCell(0, 2, true);
 data.setCell(1, 0, 'Mary');
 data.setCell(1, 1, 25000);
 data.setCell(1, 2, true);
 data.setCell(2, 0, 'Steve');
 data.setCell(2, 1, 8000);
 data.setCell(2, 2, false);
 data.setCell(3, 0, 'Ellen');
 data.setCell(3, 1, 20000);
 data.setCell(3, 2, true);
 data.setCell(4, 0, 'Mike');
 data.setCell(4, 1, 12000);
 data.setCell(4, 2, false);

 var view = new google.visualization.DataView(data);
 view.setColumns([0, 1]);

 var formatter = new google.visualization.NumberFormat({prefix: '$'});
 formatter.format(data, 1); // Apply formatter to second column

 var table = new google.visualization.Table(document.getElementById('table_sort_div'));
 table.draw(data, {width: '100%', height: '100%'});

 var chart = new google.visualization.BarChart(document.getElementById('chart_sort_div'));
 chart.draw(view);

 google.visualization.events.addListener(table, 'sort',
   function(event) {
    data.sort([{column: event.column, desc: !event.ascending}]);
    chart.draw(view);
   });
}

نمونه کامل صفحه HTML

یک مثال سرتاسر برای ایجاد یک صفحه وب با نمودارهای تجسم تعبیه شده در آن. همچنین یک نمودار متصل به صفحات گسترده Google و دو نمودار را نشان می دهد که با استفاده از رویدادهای تجسم تعامل دارند.

این مثال یک صفحه آماری ساده برای فیلم‌های محبوب و مکان‌های سینمایی یک شرکت زنجیره‌ای سینمای ساختگی را نشان می‌دهد.

این صفحه شامل نقشه و تصویرسازی جدول است که برای نمایش مکان‌های تئاتر با یکدیگر تعامل دارند. این صفحه شامل نمودار ستونی است که تعداد بلیط های فروخته شده هر فیلم در هر مکان را نشان می دهد. داده های خود را از یک صفحه گسترده گوگل استخراج می کند. نسخه منتشر شده این صفحه گسترده برای کامل بودن قابل مشاهده است.

<html>
 <head>
  <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
  <script type="text/javascript">
   google.charts.load('current', {
    'packages': ['table', 'map', 'corechart'],
    // Note: you will need to get a mapsApiKey for your project.
    // See: https://developers.google.com/chart/interactive/docs/basic_load_libs#load-settings
    'mapsApiKey': 'AIzaSyD-9tSrke72PouQMnMX-a7eZSW0jkFMBWY'
   });
   google.charts.setOnLoadCallback(initialize);

   function initialize() {
    // The URL of the spreadsheet to source data from.
    var query = new google.visualization.Query(
      'https://spreadsheets.google.com/pub?key=pCQbetd-CptF0r8qmCOlZGg');
    query.send(draw);
   }

   function draw(response) {
    if (response.isError()) {
     alert('Error in query');
    }

    var ticketsData = response.getDataTable();
    var chart = new google.visualization.ColumnChart(
      document.getElementById('chart_div'));
    chart.draw(ticketsData, {'isStacked': true, 'legend': 'bottom',
      'vAxis': {'title': 'Number of tickets'}});

    var geoData = google.visualization.arrayToDataTable([
     ['Lat', 'Lon', 'Name', 'Food?'],
     [51.5072, -0.1275, 'Cinematics London', true],
     [48.8567, 2.3508, 'Cinematics Paris', true],
     [55.7500, 37.6167, 'Cinematics Moscow', false]]);

    var geoView = new google.visualization.DataView(geoData);
    geoView.setColumns([0, 1]);

    var table =
      new google.visualization.Table(document.getElementById('table_div'));
    table.draw(geoData, {showRowNumber: false, width: '100%', height: '100%'});

    var map =
      new google.visualization.Map(document.getElementById('map_div'));
    map.draw(geoView, {showTip: true});

    // Set a 'select' event listener for the table.
    // When the table is selected, we set the selection on the map.
    google.visualization.events.addListener(table, 'select',
      function() {
       map.setSelection(table.getSelection());
      });

    // Set a 'select' event listener for the map.
    // When the map is selected, we set the selection on the table.
    google.visualization.events.addListener(map, 'select',
      function() {
       table.setSelection(map.getSelection());
      });
   }
  </script>
 </head>

 <body>
  <table align="center">
   <tr valign="top">
    <td style="width: 50%;">
     <div id="map_div" style="width: 400px; height: 300;"></div>
    </td>
    <td style="width: 50%;">
     <div id="table_div"></div>
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td colSpan=2>
     <div id="chart_div" style="align: center; width: 700px; height: 300px;"></div>
    </td>
   </tr>
  </table>

 </body>
</html>

Query Wrapper مثال

این مثال نحوه ایجاد یک شی جاوا اسکریپت را نشان می دهد که بسیاری از جنبه های ارسال یک پرس و جو را برای شما در بر می گیرد. این شی که QueryWrapper نام دارد، با یک رشته پرس و جو، یک دسته برای تجسم و مجموعه ای از گزینه ها برای تجسم نمونه سازی می شود. این یک روش را در معرض تماس گیرندگان خارجی قرار می دهد، sendAndDraw() که رشته query را ارسال می کند، پاسخ را مدیریت می کند، و یا draw() را در تصویرسازی فراخوانی می کند، یا اگر پرس و جو خطایی را برگرداند، یک پیام خطا نمایش می دهد. صفحه میزبان در اینجا نتایج را در تصویرسازی نمودار سازمانی نمایش می دهد.

در اینجا کد صفحه میزبان آمده است:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Query Wrapper Example</title>
 <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="querywrapper.js"></script>
 <script type="text/javascript">
  google.charts.load('current', {'packages' : ['orgchart']});
  google.charts.setOnLoadCallback(function() { sendAndDraw('') });

  var dataSourceUrl = 'https://spreadsheets.google.com/tq?key=rCaVQNfFDMhOM6ENNYeYZ9Q&pub=1';
  var query;

  function sendAndDraw(queryString) {
   var container = document.getElementById('orgchart');
   var orgChart = new google.visualization.OrgChart(container);
   query && query.abort();
   query = new google.visualization.Query(dataSourceUrl + queryString);
   var queryWrapper = new QueryWrapper(query, orgChart, {'size': 'large'}, container);
   queryWrapper.sendAndDraw();
  }

 </script>
</head>

<body>
<h1>Query Wrapper Example</h1>
<form action="">
 <span> This example uses the following spreadsheet: <br />
  <a href="https://spreadsheets.google.com/pub?key=rCaVQNfFDMhOM6ENNYeYZ9Q">
   https://spreadsheets.google.com/pub?key=rCaVQNfFDMhOM6ENNYeYZ9Q
  </a></span>
 <br /><br />
 <select onChange="sendAndDraw(this.value)">
  <option value="">No query string</option>
  <option value="&tq=limit 3">query=limit 3</option>
  <option value="&tq=select G,H">(Error) query=select G,H</option>
 </select>
</form>
<br />
<div id="orgchart"></div>
</body>
</html>

در اینجا جاوا اسکریپت برای شی QueryWrapper است.

/**
 * A google.visualization.Query Wrapper. Sends a
 * query and draws the visualization with the returned data or outputs an
 * error message.
 *
 * DISCLAIMER: This is an example code which you can copy and change as
 * required. It is used with the google visualization API which is assumed to
 * be loaded to the page. For more info see:
 * https://developers.google.com/chart/interactive/docs/reference#Query
 */


/**
 * Constructs a new query wrapper with the given query, visualization,
 * visualization options, and error message container. The visualization
 * should support the draw(dataTable, options) method.
 * @constructor
 */
var QueryWrapper = function(query, visualization, visOptions, errorContainer) {

 this.query = query;
 this.visualization = visualization;
 this.options = visOptions || {};
 this.errorContainer = errorContainer;
 this.currentDataTable = null;

 if (!visualization || !('draw' in visualization) ||
   (typeof(visualization['draw']) != 'function')) {
  throw Error('Visualization must have a draw method.');
 }
};


/** Draws the last returned data table, if no data table exists, does nothing.*/
QueryWrapper.prototype.draw = function() {
 if (!this.currentDataTable) {
  return;
 }
 this.visualization.draw(this.currentDataTable, this.options);
};


/**
 * Sends the query and upon its return draws the visualization.
 * If the query is set to refresh then the visualization will be drawn upon
 * each refresh.
 */
QueryWrapper.prototype.sendAndDraw = function() {
 var query = this.query;
 var self = this;
 query.send(function(response) {self.handleResponse(response)});
};


/** Handles the query response returned by the data source. */
QueryWrapper.prototype.handleResponse = function(response) {
 this.currentDataTable = null;
 if (response.isError()) {
  this.handleErrorResponse(response);
 } else {
  this.currentDataTable = response.getDataTable();
  this.draw();
 }
};


/** Handles a query response error returned by the data source. */
QueryWrapper.prototype.handleErrorResponse = function(response) {
 var message = response.getMessage();
 var detailedMessage = response.getDetailedMessage();
 if (this.errorContainer) {
  google.visualization.errors.addError(this.errorContainer,
    message, detailedMessage, {'showInTooltip': false});
 } else {
  throw Error(message + ' ' + detailedMessage);
 }
};


/** Aborts the sending and drawing. */
QueryWrapper.prototype.abort = function() {
 this.query.abort();
};

مثال Wrapper پرس و جو جدول

این مثالی است که نشان می دهد چگونه می توان یک مجموعه داده بزرگ را در تصویرسازی جدول صفحه بندی شده بدون واکشی تمام داده ها در یک درخواست واحد نمایش داد. این زمانی مفید است که حجم زیادی از داده ها وجود داشته باشد و شما می خواهید از سربار درخواست یا ذخیره همه داده ها به طور همزمان در صفحه خود جلوگیری کنید.

جاوا اسکریپت یک شی به نام TableQueryWrapper را تعریف می کند که شی google.visualization.Query را برای ایجاد درخواست ها و همچنین تجسم جدول برای مدیریت مرتب سازی و صفحه بندی مدیریت می کند. شی با نمونه google.visualization.Query ، یک دسته برای عنصر صفحه که برای نگه داشتن تجسم و هر گونه خطایی که ایجاد می کند، و هر گزینه ای برای ارسال به متد draw() (از جمله تعداد ردیف هایی که باید واکشی شوند، نمونه سازی می شود. به عنوان گزینه pageSize ). این شیء تجسم جدول را با گرفتن و مدیریت صفحه بندی و مرتب سازی رویدادها مدیریت می کند.

هنگامی که کاربر به جلو یا عقب می رود، TableQueryWrapper با ایجاد و ارسال یک درخواست جدید با مقادیر مناسب LIMIT و OFFSET برای پر کردن مجدد صفحه جدول، رویداد را مدیریت می کند. به طور مشابه، هنگامی که کاربر برای تغییر ترتیب مرتب سازی روی ستونی کلیک می کند، TableQueryWrapper با ایجاد و ارسال یک پرس و جو جدید با عبارت ORDER BY مناسب، رویداد را مدیریت می کند و به آفست 0 بازنشانی می کند.

در مثال زیر، کادر بازشو به شما امکان می‌دهد تعداد ردیف‌های جدول را برای نمایش انتخاب کنید. در صورت تغییر، صفحه میزبان یک نمونه TableQueryWrapper جدید ایجاد می کند، سپس یک پرس و جو جدید با یک عبارت LIMIT ارسال می کند که تعداد ردیف های انتخاب شده را منعکس می کند، و بدون عبارت OFFSET (یعنی به سطر اول باز می گردد).

در اینجا کد صفحه میزبان آمده است:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Table Query Wrapper Example</title>
<script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
<script type="text/javascript" src="tablequerywrapper.js"></script>
<script type="text/javascript">
  google.charts.load('current', {'packages' : ['table']});
  google.charts.setOnLoadCallback(init);

  var dataSourceUrl = 'https://spreadsheets.google.com/tq?key=rh_6pF1K_XsruwVr_doofvw&pub=1';
  var query, options, container;

  function init() {
   query = new google.visualization.Query(dataSourceUrl);
   container = document.getElementById("table");
   options = {'pageSize': 5};
   sendAndDraw();
  }

  function sendAndDraw() {
   query.abort();
   var tableQueryWrapper = new TableQueryWrapper(query, container, options);
   tableQueryWrapper.sendAndDraw();
  }

  function setOption(prop, value) {
   options[prop] = value;
   sendAndDraw();
  }

 </script>
</head>
<body>
<p>This example uses the following spreadsheet: <br />
 <a href="https://spreadsheets.google.com/pub?key=rh_6pF1K_XsruwVr_doofvw">
  https://spreadsheets.google.com/pub?key=rh_6pF1K_XsruwVr_doofvw
 </a>
</p>
<form action="">
 Number of rows to show:
 <select onChange="setOption('pageSize', parseInt(this.value, 10))">
  <option value="0">0</option>
  <option value="3">3</option>
  <option selected=selected value="5">5</option>
  <option value="8">8</option>
  <option value="-1">-1</option>
 </select>
</form>
<br />
<div id="table"></div>
</body>
</html>

در اینجا کد جاوا اسکریپت برای شی TableQueryWrapper آمده است:

/**
 * A wrapper for a query and a table visualization.
 * The object only requests 1 page + 1 row at a time, by default, in order
 * to minimize the amount of data held locally.
 * Table sorting and pagination is executed by issuing
 * additional requests with appropriate query parameters.
 * E.g., for getting the data sorted by column 'A' the following query is
 * attached to the request: 'tq=order by A'.
 *
 * Note: Discards query strings set by the user on the query object using
 * google.visualization.Query#setQuery.
 *
 * DISCLAIMER: This is an example code which you can copy and change as
 * required. It is used with the google visualization API table visualization
 * which is assumed to be loaded to the page. For more info see:
 * https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/table
 * https://developers.google.com/chart/interactive/docs/reference#Query
 */


/**
 * Constructs a new table query wrapper for the specified query, container
 * and tableOptions.
 *
 * Note: The wrapper clones the options object to adjust some of its properties.
 * In particular:
 *     sort {string} set to 'event'.
 *     page {string} set to 'event'.
 *     pageSize {Number} If number <= 0 set to 10.
 *     showRowNumber {boolean} set to true.
 *     firstRowNumber {number} set according to the current page.
 *     sortAscending {boolean} set according to the current sort.
 *     sortColumn {number} set according to the given sort.
 * @constructor
 */
var TableQueryWrapper = function(query, container, options) {

 this.table = new google.visualization.Table(container);
 this.query = query;
 this.sortQueryClause = '';
 this.pageQueryClause = '';
 this.container = container;
 this.currentDataTable = null;

 var self = this;
 var addListener = google.visualization.events.addListener;
 addListener(this.table, 'page', function(e) {self.handlePage(e)});
 addListener(this.table, 'sort', function(e) {self.handleSort(e)});

 options = options || {};
 options = TableQueryWrapper.clone(options);

 options['sort'] = 'event';
 options['page'] = 'event';
 options['showRowNumber'] = true;
 var buttonConfig = 'pagingButtonsConfiguration';
 options[buttonConfig] = options[buttonConfig] || 'both';
 options['pageSize'] = (options['pageSize'] > 0) ? options['pageSize'] : 10;
 this.pageSize = options['pageSize'];
 this.tableOptions = options;
 this.currentPageIndex = 0;
 this.setPageQueryClause(0);
};


/**
 * Sends the query and upon its return draws the Table visualization in the
 * container. If the query refresh interval is set then the visualization will
 * be redrawn upon each refresh.
 */
TableQueryWrapper.prototype.sendAndDraw = function() {
 this.query.abort();
 var queryClause = this.sortQueryClause + ' ' + this.pageQueryClause;
 this.query.setQuery(queryClause);
 this.table.setSelection([]);
 var self = this;
 this.query.send(function(response) {self.handleResponse(response)});
};


/** Handles the query response after a send returned by the data source. */
TableQueryWrapper.prototype.handleResponse = function(response) {
 this.currentDataTable = null;
 if (response.isError()) {
  google.visualization.errors.addError(this.container, response.getMessage(),
    response.getDetailedMessage(), {'showInTooltip': false});
 } else {
  this.currentDataTable = response.getDataTable();
  this.table.draw(this.currentDataTable, this.tableOptions);
 }
};


/** Handles a sort event with the given properties. Will page to page=0. */
TableQueryWrapper.prototype.handleSort = function(properties) {
 var columnIndex = properties['column'];
 var isAscending = properties['ascending'];
 this.tableOptions['sortColumn'] = columnIndex;
 this.tableOptions['sortAscending'] = isAscending;
 // dataTable exists since the user clicked the table.
 var colID = this.currentDataTable.getColumnId(columnIndex);
 this.sortQueryClause = 'order by `' + colID + (!isAscending ? '` desc' : '`');
 // Calls sendAndDraw internally.
 this.handlePage({'page': 0});
};


/** Handles a page event with the given properties. */
TableQueryWrapper.prototype.handlePage = function(properties) {
 var localTableNewPage = properties['page']; // 1, -1 or 0
 var newPage = 0;
 if (localTableNewPage != 0) {
  newPage = this.currentPageIndex + localTableNewPage;
 }
 if (this.setPageQueryClause(newPage)) {
  this.sendAndDraw();
 }
};


/**
 * Sets the pageQueryClause and table options for a new page request.
 * In case the next page is requested - checks that another page exists
 * based on the previous request.
 * Returns true if a new page query clause was set, false otherwise.
 */
TableQueryWrapper.prototype.setPageQueryClause = function(pageIndex) {
 var pageSize = this.pageSize;

 if (pageIndex < 0) {
  return false;
 }
 var dataTable = this.currentDataTable;
 if ((pageIndex == this.currentPageIndex + 1) && dataTable) {
  if (dataTable.getNumberOfRows() <= pageSize) {
   return false;
  }
 }
 this.currentPageIndex = pageIndex;
 var newStartRow = this.currentPageIndex * pageSize;
 // Get the pageSize + 1 so that we can know when the last page is reached.
 this.pageQueryClause = 'limit ' + (pageSize + 1) + ' offset ' + newStartRow;
 // Note: row numbers are 1-based yet dataTable rows are 0-based.
 this.tableOptions['firstRowNumber'] = newStartRow + 1;
 return true;
};


/** Performs a shallow clone of the given object. */
TableQueryWrapper.clone = function(obj) {
 var newObj = {};
 for (var key in obj) {
  newObj[key] = obj[key];
 }
 return newObj;
};

نمونه راهنمای ماوس

این مثال نحوه گوش دادن به رویدادهای ماوس را برای نمایش نکات ابزار در نمودار نشان می دهد.

<script>
 // barsVisualization must be global in our script tag to be able
 // to get and set selection.
 var barsVisualization;

 function drawMouseoverVisualization() {
  var data = new google.visualization.DataTable();
  data.addColumn('string', 'Year');
  data.addColumn('number', 'Score');
  data.addRows([
   ['2005',3.6],
   ['2006',4.1],
   ['2007',3.8],
   ['2008',3.9],
   ['2009',4.6]
  ]);

  barsVisualization = new google.visualization.ColumnChart(document.getElementById('mouseoverdiv'));
  barsVisualization.draw(data, null);

  // Add our over/out handlers.
  google.visualization.events.addListener(barsVisualization, 'onmouseover', barMouseOver);
  google.visualization.events.addListener(barsVisualization, 'onmouseout', barMouseOut);
 }

 function barMouseOver(e) {
  barsVisualization.setSelection([e]);
 }

 function barMouseOut(e) {
  barsVisualization.setSelection([{'row': null, 'column': null}]);
 }

</script>