Xây dựng thương hiệu

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Cả nhà sản xuất ô tô và nhà phát triển ứng dụng đều có cơ hội thể hiện thương hiệu của họ bằng Android Automotive OS.

Phần này mô tả:

Xây dựng thương hiệu nhà sản xuất ô tô

Xây dựng thương hiệu của nhà sản xuất ô tô thông qua tính năng tùy chỉnh giao diện người dùng

Xây dựng thương hiệu ứng dụng

Xây dựng thương hiệu ứng dụng thông qua các thành phần như biểu tượng và màu nhấn