Xây dựng thương hiệu

Cả nhà sản xuất ô tô và nhà phát triển ứng dụng đều có cơ hội thể hiện thương hiệu của mình qua Android Automotive OS.

Phần này mô tả:

Thương hiệu của nhà sản xuất ô tô

Xây dựng thương hiệu của nhà sản xuất ô tô thông qua việc tuỳ chỉnh giao diện người dùng

Xây dựng thương hiệu ứng dụng

Thương hiệu ứng dụng thông qua các thành phần như biểu tượng và màu nhấn