Xây dựng thương hiệu ứng dụng

Phần này mô tả cách các nhà sản xuất ô tô thể hiện thương hiệu của một ứng dụng truyền thông.

Để đảm bảo người dùng nhận ra nội dung đến từ đâu, biểu tượng của mỗi ứng dụng đa phương tiện phải được hiển thị rõ ràng mỗi khi nội dung của ứng dụng đó hiển thị. Ngoài ra, nhà sản xuất ô tô có thể chọn sử dụng màu nhấn của chỉ báo tiến trình trong ứng dụng.

Biểu tượng ứng dụng có thể chỉ đơn giản là một phần tử hình ảnh của thanh ứng dụng hoặc tiêu đề ứng dụng, hoặc biểu tượng đó có thể được tích hợp trong giao diện người dùng của một bộ chọn ứng dụng (nếu nhà sản xuất ô tô chọn triển khai một bộ chọn). Nếu biểu tượng ứng dụng xuất hiện trong bộ chọn ứng dụng, thì bạn không cần sao chép biểu tượng này ở nơi khác trong thanh ứng dụng. Tuy nhiên, biểu tượng ứng dụng vẫn phải hiển thị trên tiêu đề ứng dụng ở cấp thấp hơn của không gian nội dung mà thanh ứng dụng không xuất hiện.

Chế độ xem cấp cao nhất: Biểu tượng ứng dụng ở bên trái của thanh ứng dụng và màu nhấn của ứng dụng trong chỉ báo tiến trình
Chế độ xem cấp cao nhất: Biểu tượng ứng dụng trong giao diện người dùng bộ chọn ứng dụng và màu nhấn ứng dụng trong chỉ báo tiến trình
Chế độ xem phát: Biểu tượng ứng dụng ở phía trên bên trái của thanh ứng dụng và màu nhấn ứng dụng trong thanh chỉ báo tiến trình