Cung cấp các thành phần thương hiệu

Bước cuối cùng trong việc thiết kế ứng dụng đa phương tiện là cung cấp biểu tượng và màu nhấn của ứng dụng.

Các nhà sản xuất ô tô sẽ sử dụng các mặt hàng này để đại diện cho thương hiệu của bạn mỗi khi nội dung của bạn xuất hiện. Để xem ví dụ về cách kết hợp biểu tượng ứng dụng và màu nhấn trong giao diện người dùng, hãy truy cập Thương hiệu ứng dụng.


Nguyên tắc về thành phần thương hiệu

Mức độ yêu cầu Nguyên tắc
PHẢI Nhà phát triển ứng dụng phải:
  • Cung cấp biểu tượng ứng dụng vectơ với đầy đủ màu sắc
  • Chỉ định màu nhấn

Quan điểm:

  • Thương hiệu của ứng dụng chuyển phát nhanh: Đảm bảo rằng người dùng nhận ra được nội dung đến từ đâu.