Cung cấp các thành phần thương hiệu

Bước thiết kế cuối cùng cho ứng dụng đa phương tiện là cung cấp biểu tượng ứng dụng và màu nhấn.

Nhà sản xuất ô tô sẽ sử dụng những mặt hàng này để đại diện cho thương hiệu của bạn mỗi khi nội dung của bạn xuất hiện. Để xem ví dụ về cách kết hợp biểu tượng ứng dụng và màu nhấn vào giao diện người dùng, hãy truy cập bài viết Xây dựng thương hiệu ứng dụng.


Nguyên tắc về thành phần thương hiệu

Mức yêu cầu Nguyên tắc
PHẢI Nhà phát triển ứng dụng phải:
  • Cung cấp biểu tượng ứng dụng vectơ với đầy đủ màu sắc
  • Chỉ định màu nhấn

Rationale:

  • Thương hiệu của ứng dụng thể hiện:Đảm bảo người dùng nhận ra nội dung đến từ đâu.