Danh sách kiểm tra ứng dụng

Sử dụng danh sách này để đảm bảo bạn đã cung cấp tất cả các yếu tố thiết kế cần thiết để trình bày ứng dụng trong mẫu nội dung đa phương tiện cho Android Automotive OS.

Thành phần thiết kế Nhiệm vụ thiết kế có liên quan Nhiệm vụ kỹ thuật & mã mẫu
Thành phần điều hướng:
  • Biểu tượng và nhãn vectơ đơn sắc (đen hoặc trắng) cho tối đa 4 thẻ điều hướng
Dự trù các thẻ điều hướng Xây dựng hệ thống phân cấp nội dung
Phần tử thành phần hiển thị duyệt qua:
  • Kiểu nội dung chỉ định định dạng chế độ xem duyệt qua (lưới hoặc danh sách, tiêu đề của danh mục phụ)
Lập kế hoạch cho chế độ xem duyệt web Áp dụng kiểu nội dung
Phần tử phát:
  • Biểu tượng vectơ đơn sắc (đen hoặc trắng) cho mọi hành động phát tùy chỉnh mà ứng dụng sử dụng (các biểu tượng riêng cho từng trạng thái)
  • Hình thu nhỏ dành cho các mục trong hàng đợi (không bắt buộc)
  • Biểu tượng cho mục đang chờ phát (không bắt buộc)
Tuỳ chỉnh bộ điều khiển chế độ phát

Nguyên tắc về hàng đợi
Thêm các thao tác phát tuỳ chỉnh
Phần tử đăng nhập:
  • Màn hình đăng nhập tuỳ chỉnh (được điều chỉnh từ mã mẫu trong ứng dụng UAMP Automotive)
Điều chỉnh quy trình đăng nhập Ứng dụng UAMP Automotive

Thêm hoạt động đăng nhập
Các phần tử cài đặt:
  • Màn hình lớp phủ cài đặt – bố cục chế độ dọc (Volvo Polestar 2 kích thước: 1068 x 1425dp; 1152 x 153px)
  • Màn hình lớp phủ cài đặt – bố cục chế độ ngang (Kích thước tham chiếu ô tô: 1075 x 806dp; 1024 x 768px)
Cài đặt thiết kế Thêm hoạt động Cài đặt
Các thành phần thương hiệu:
  • Biểu tượng ứng dụng vectơ đủ màu
  • Màu nhấn
Cung cấp các thành phần thương hiệu Chỉ định một biểu tượng ứng dụngTùy chỉnh giao diện mặc định.