Trải nghiệm sản phẩm

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Trải nghiệm Android Auto kết hợp các ứng dụng được điều chỉnh để sử dụng trong ô tô với giao diện người dùng hệ thống thích ứng với cấu hình màn hình và phương thức nhập có sẵn trong tất cả các ô tô tương thích.

Phương thức nhập

Phương thức nhập được hỗ trợ

Giao diện người dùng hệ thống

Cách hoạt động của giao diện người dùng hệ thống