Trải nghiệm sản phẩm

Trải nghiệm Android Auto kết hợp các ứng dụng được điều chỉnh để sử dụng trong ô tô với giao diện người dùng hệ thống thích ứng với cấu hình màn hình và phương thức nhập có sẵn trong tất cả các ô tô tương thích.

Phương thức nhập

Phương thức nhập được hỗ trợ

Giao diện người dùng hệ thống

Cách hoạt động của giao diện người dùng hệ thống