Pierwsze kroki z interfejsem API

Ten dokument wyjaśnia, jak zacząć tworzyć aplikacje korzystające z interfejsu Google Bid Manager API. Interfejs API umożliwia zarządzanie zapytaniami i pobieranie metadanych raportów.

Interfejs Bid Manager API v2 to najnowsza dostępna i zalecana wersja.

1. Zanim zaczniesz

Jeśli nie wiesz, czym są Google Display & Video 360, przeczytaj artykuły w Centrum pomocy Display & Video 360 i eksperymentuj z interfejsem.

2. Przygotowanie do uwierzytelniania

Aby zacząć korzystać z interfejsu Bid Manager API, musisz najpierw użyć narzędzia do konfiguracji, które przeprowadzi Cię przez proces tworzenia projektu w Konsoli interfejsów API Google, włączania interfejsu API i tworzenia danych logowania.

Utwórz dane uwierzytelniające OAuth 2.0, klikając Utwórz dane logowania > Identyfikator klienta OAuth. Po utworzeniu danych logowania identyfikator klienta będzie widoczny na stronie Dane logowania. Kliknij identyfikator klienta, aby uzyskać szczegółowe informacje, takie jak tajny klucz klienta, identyfikatory URI przekierowania, adres źródła JavaScriptu oraz adres e-mail.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Autoryzowanie żądań.

3. Wywoływanie interfejsu Bid Manager API

Poniższe karty zawierają krótkie wprowadzenia do kodowania w różnych językach. Podobny przykładowy kod znajdziesz też w repozytorium Bid Manager API – przykłady.

Java

 1. Zaimportuj niezbędne biblioteki.

  import static java.nio.charset.StandardCharsets.UTF_8;
  import com.google.api.client.auth.oauth2.Credential;
  import com.google.api.client.extensions.java6.auth.oauth2.AuthorizationCodeInstalledApp;
  import com.google.api.client.extensions.jetty.auth.oauth2.LocalServerReceiver;
  import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleAuthorizationCodeFlow;
  import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleClientSecrets;
  import com.google.api.client.googleapis.util.Utils;
  import com.google.api.services.doubleclickbidmanager.DoubleClickBidManager;
  import com.google.api.services.doubleclickbidmanager.model.ListQueriesResponse;
  import com.google.api.services.doubleclickbidmanager.model.Query;
  import java.io.Reader;
  import java.nio.file.Files;
  import java.nio.file.Paths;
  
 2. Wczytaj plik tajnych kluczy klienta i wygeneruj dane logowania do autoryzacji.

  Gdy wykonasz ten krok po raz pierwszy, wyświetli się prośba o zaakceptowanie w przeglądarce komunikatu o autoryzacji. Zanim to zrobisz, upewnij się, że logujesz się na konto Google, które ma dostęp do Display & Video 360. Twoja aplikacja będzie upoważniona do uzyskiwania dostępu do danych w imieniu konta, na które się aktualnie zalogujesz.

  // Read client secrets file.
  GoogleClientSecrets clientSecrets;
  try (Reader reader = Files.newBufferedReader(Paths.get(path-to-client-secrets-file), UTF_8)) {
   clientSecrets = GoogleClientSecrets.load(Utils.getDefaultJsonFactory(), reader);
  }
  
  // Generate authorization credentials.
  // Set up the authorization code flow.
  GoogleAuthorizationCodeFlow flow =
    new GoogleAuthorizationCodeFlow.Builder(
      Utils.getDefaultTransport(),
      Utils.getDefaultJsonFactory(),
      clientSecrets,
      oauth-scopes)
    .build();
  
  Credential credential =
    new AuthorizationCodeInstalledApp(flow, new LocalServerReceiver()).authorize("user");
  
 3. Utwórz autoryzowanego klienta interfejsu API.

  // Create authorized API client.
  DoubleClickBidManager service =
    new DoubleClickBidManager.Builder(credential.getTransport(), credential.getJsonFactory(), credential)
      .setApplicationName("bidmanager-java-installed-app-sample")
      .build();
  
 4. Wykonaj operację.

  // Perform an operation.
  // Call the API, getting a list of 10 queries.
  ListQueriesResponse queriesResponse = service.queries().list().setPageSize(10).execute();
  
  // Print them out.
  System.out.println("Id\t\tName");
  if (queriesResponse.getQueries().size() > 0) {
   for (int i = 0; i < queriesResponse.getQueries().size(); i++) {
    Query currentQuery = queriesResponse.getQueries().get(i);
    System.out.printf(
      "%s\t%s%n",
      currentQuery.getQueryId(),
      currentQuery.getMetadata().getTitle());
   }
  } else {
   System.out.println("No queries exist.");
  }
  

Więcej informacji o korzystaniu z interfejsu Bid Manager API w języku Java znajdziesz w pliku README w przykładach interfejsu Bid Manager API.

Python

 1. Zaimportuj niezbędne biblioteki.

  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient import discovery
  
 2. Wczytaj plik tajnych kluczy klienta i wygeneruj dane logowania do autoryzacji.

  Gdy wykonasz ten krok po raz pierwszy, wyświetli się prośba o zaakceptowanie w przeglądarce komunikatu o autoryzacji. Zanim to zrobisz, upewnij się, że logujesz się na konto Google, które ma dostęp do Display & Video 360. Twoja aplikacja będzie upoważniona do uzyskiwania dostępu do danych w imieniu konta, na które się aktualnie zalogujesz.

  # Set up a flow object to create the credentials using the
  # client secrets file and OAuth scopes.
  credentials = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
    path-to-client-secrets-file, oauth-scopes).run_local_server()
  
 3. Utwórz autoryzowanego klienta interfejsu API.

  # Build the discovery document URL.
  discovery_url = f'https://doubleclickbidmanager.googleapis.com/$discovery/rest?version=v2'
  
  # Build the API service.
  service = discovery.build(
    'doubleclickbidmanager',
    'v2',
    discoveryServiceUrl=discovery_url,
    credentials=credentials)
  
 4. Wykonaj operację.

  # Build and execute queries.listqueries request.
  response = service.queries().list(pageSize='10').execute()
  
  # Print queries out.
  if 'queries' in response:
   print('Id\t\tName')
   for query in response['queries']:
    print('%s\t%s' % (query['queryId'], query['metadata']['title']))
  else:
   print('No queries exist.')
  

Szczegółowe informacje o korzystaniu z interfejsu Bid Manager API w Pythonie znajdziesz w pliku README w przykładach interfejsu Bid Manager API.

PHP

W tym przykładzie zakładamy, że korzystasz z języka PHP z wbudowanym serwerem WWW i masz skonfigurowane dane logowania, aby przekierowywać użytkowników na odpowiednią stronę internetową. Na przykład ten kod w pliku index.php można uruchomić za pomocą tego polecenia i danych logowania skonfigurowanych w taki sposób, aby po uwierzytelnieniu przekierowywać do http://localhost:8000:

php -S localhost:8000 -t ./

 1. Pobierz i zainstaluj klienta PHP API Google.

  Preferowaną metodą jest użycie narzędzia Composer:

  composer require google/apiclient:^2.12.1
  

  Pamiętaj, aby po zainstalowaniu dołączyć moduł automatycznego ładowania

  require_once '/path/to/your-project/vendor/autoload.php';
  

 2. Utwórz obiekt Google_Client.

  $client = new Google_Client();
  
 3. Skonfiguruj klienta, w razie potrzeby przekieruj na adres URL uwierzytelniania i pobierz token dostępu.

  Gdy wykonasz ten krok po raz pierwszy, wyświetli się prośba o zaakceptowanie w przeglądarce komunikatu o autoryzacji. Zanim to zrobisz, upewnij się, że logujesz się na konto Google, które ma dostęp do Display & Video 360. Twoja aplikacja będzie upoważniona do uzyskiwania dostępu do danych w imieniu konta, na które się aktualnie zalogujesz.

  // Set up the client.
  $client->setApplicationName('DBM API PHP Samples');
  $client->addScope(oauth-scope);
  $client->setAccessType('offline');
  $client->setAuthConfigFile(path-to-client-secrets-file);
  
  // If the code is passed, authenticate. If not, redirect to authentication page.
  if (isset($_GET['code'])) {
   $client->authenticate($_GET['code']);
  } else {
   $authUrl = $client->createAuthUrl();
   header('Location: ' . $authUrl);
  }
  
  // Exchange authorization code for an access token.
  $accessToken = $client->getAccessToken();
  $client->setAccessToken($accessToken);
  
 4. Utwórz klienta dla usługi Display & Video 360 API.

  $service = new Google_Service_DoubleClickBidManager($client);
  
 5. Wykonaj operację.

  // Configure params for the Queries.listqueries request.
  $optParams = array('pageSize' => 10);
  
  // Execute the request.
  $result = $service->queries->listQueries($optParams);
  
  // Print the retrieved queries.
  if (!empty($result->getQueries())) {
   print('<pre><p>Id Name</p>');
   foreach ($result->getQueries() as $query) {
    printf('<p>%s %s</p>', $query->queryId, $query->metadata->title);
   }
   print('</pre>');
  } else {
   print '<p>No queries exist.</p>';
  }
  

Szczegółowe informacje o korzystaniu z interfejsu Bid Manager API z PHP znajdziesz w pliku README w przykładach interfejsu Bid Manager API.

4. Dalsze kroki

Po przygotowaniu biblioteki klienta zapoznaj się z dokumentacją referencyjną i zacznij tworzyć własną implementację.

Dostępne są też dodatkowe przewodniki dotyczące korzystania z zaplanowanych raportów i stosowania sprawdzonych metod raportowania.