با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

آینده را بساز.

با ARCore، تجربه‌های واقعیت افزوده جدیدی بسازید که به‌طور یکپارچه دنیای دیجیتال و فیزیکی را با هم ترکیب می‌کند. شیوه بازی، خرید، یادگیری، خلق و تجربه مردم را با هم در مقیاس Google تغییر دهید.

درست شیرجه بزنید

یک محیط توسعه را انتخاب کنید

منابع

تمام آنچه که برای شروع نیاز دارید
SDK انتخابی خود را دریافت کنید
اولین اپلیکیشن خود را بسازید
ARCore را بشناسید
ارتباط برقرار کنید، بپرسید، بحث کنید
آخرین اخبار و نکات را دریافت کنید