Method: purchases.products.acknowledge

Xác nhận giao dịch mua một mặt hàng trong ứng dụng.

Yêu cầu HTTP

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/products/{productId}/tokens/{token}:acknowledge

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Thông số
packageName

string

Tên gói của ứng dụng bán sản phẩm trong ứng dụng (ví dụ: 'com.some.thing').

productId

string

Dòng sản phẩm trong ứng dụng (ví dụ: 'com.some.thing.inapp1').

token

string

Mã thông báo được cung cấp cho thiết bị của người dùng khi người dùng mua sản phẩm trong ứng dụng.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa dữ liệu với cấu trúc như sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "developerPayload": string
}
Các trường
developerPayload

string

Trọng tải đính kèm với giao dịch mua.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ trống.

Phạm vi ủy quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher