Method: monetization.subscriptions.patch

Cập nhật gói thuê bao hiện có.

Yêu cầu HTTP

PATCH https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{subscription.packageName}/subscriptions/{subscription.productId}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Thông số
subscription.packageName

string

Không thể thay đổi. Tên gói của ứng dụng mẹ.

subscription.productId

string

Không thể thay đổi. Mã sản phẩm duy nhất của sản phẩm. Riêng biệt trong ứng dụng mẹ. Mã sản phẩm phải bao gồm chữ thường (a – z), chữ số (0 – 9), dấu gạch dưới (_) và dấu chấm (.). Mã sản phẩm phải bắt đầu bằng một chữ cái viết thường hoặc số, đồng thời phải có độ dài từ 1 đến 40 ký tự (bao gồm).

Tham số truy vấn

Thông số
updateMask

string (FieldMask format)

Bắt buộc. Danh sách các trường cần cập nhật.

Đây là danh sách các tên trường đủ điều kiện được phân tách bằng dấu phẩy. Ví dụ: "user.displayName,photo"

regionsVersion

object (RegionsVersion)

Bắt buộc. Phiên bản của những khu vực hiện có đang dùng cho gói thuê bao.

allowMissing

boolean

Không bắt buộc. Nếu bạn đặt chính sách này thành true (đúng) đồng thời gói thuê bao có packageName và productId đã cho không tồn tại, thì gói thuê bao sẽ được tạo.

Nếu bạn tạo gói thuê bao mới, updateMask sẽ bị bỏ qua.

latencyTolerance

enum (ProductUpdateLatencyTolerance)

Không bắt buộc. Dung sai về độ trễ khi truyền bản cập nhật sản phẩm này. Giá trị mặc định là phụ thuộc vào độ trễ.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của Subscription.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Subscription.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher