Method: edits.bundles.upload

Tải một tệp Android App Bundle mới lên bản chỉnh sửa này. Nếu bạn đang sử dụng thư viện ứng dụng Google API, vui lòng tăng thời gian chờ của yêu cầu http trước khi gọi điểm cuối này (nên dùng thời gian chờ 2 phút). Hãy xem phần Thời gian chờ và lỗi để biết ví dụ trong Java.

Yêu cầu HTTP

  • URI tải lên, đối với các yêu cầu tải nội dung nghe nhìn lên:
    POST https://androidpublisher.googleapis.com/upload/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/bundles
  • URI siêu dữ liệu, đối với các yêu cầu chỉ siêu dữ liệu:
    POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/bundles

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
packageName

string

Tên gói của ứng dụng.

editId

string

Giá trị nhận dạng của nội dung chỉnh sửa.

Tham số truy vấn

Các tham số
ackBundleInstallationWarning

boolean

Bạn phải đặt thành true nếu quá trình cài đặt gói ứng dụng có thể kích hoạt cảnh báo trên thiết bị của người dùng (ví dụ: nếu kích thước cài đặt có thể vượt quá ngưỡng, thường là 100 MB).

deviceTierConfigId

string

Cấu hình theo cấp thiết bị (DTC) được dùng để tạo tệp phân phối (APK). Chứa mã DTC hoặc " chuẩn" mới nhất của DTC được tải lên lần gần nhất.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của BundlesUploadRequestBody.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Bundle.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher