Trang bạn đang tìm kiếm hiện không có.

Đường liên kết mà bạn nhấp vào là dẫn đến tài liệu về phiên bản cũ, Universal Analytics. Universal Analytics đã ngừng hoạt động và không còn hoạt động kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024.

Truy cập vào Trung tâm kiến thức Analytics để bắt đầu sử dụng phiên bản mới của Google Analytics 4.