שלום Analytics Reporting API v4; מדריך למתחילים של Java לאפליקציות מותקנות

במדריך הזה מפורטים השלבים לגישה אל Analytics Reporting API v4.

‫1. הפעלת ה-API

על מנת להתחיל להשתמש ב-Analytics Reporting API v4, קודם צריך להשתמש בכלי ההגדרה, שמדריך אתכם ביצירת פרויקט במסוף Google API, הפעלת ה-API ויצירת פרטי כניסה.

הערה: כדי ליצור מזהה לקוח באינטרנט או לקוח של אפליקציה מותקנת, עליך להגדיר שם מוצר במסך ההסכמה. אם עדיין לא עשית זאת, תוצג לך בקשה להגדיר את מסך ההסכמה.

יצירת פרטי כניסה

 • פותחים את הדף 'פרטי כניסה'.
 • לוחצים על Create credentials ובוחרים באפשרות OAuth client ID.
 • בשדה סוג האפליקציה, בוחרים באפשרות אחר.
 • נותנים שם לquickstart של מזהה הלקוח ולוחצים על quickstart.

בדף Credentials, לוחצים על מזהה הלקוח החדש שנוצר, לוחצים על Download JSON ושומרים אותו בתור client_secrets.json. תצטרכו אותו בהמשך המדריך.

2. התקנת ספריית הלקוח

כדי להתקין את לקוח Java של Google Analytics API, עליך להוריד קובץ ZIP שמכיל את כל ה-מאגרים שצריך לחלץ ולהעתיק לנתיב המחלקה של Java.

 1. מורידים את ספריית הלקוח של Java ב-Analytics Reporting API v4. היא מקובצת כקובץ ZIP עם כל יחסי התלות הנדרשים.
 2. מחלצים את קובץ ה-ZIP.
 3. מוסיפים את כל מזהי ה-JAR ששמורים בספרייה libs לנתיב הכיתה.
 4. מוסיפים את הצנצנת google-api-services-analyticsreporting-v4-[version].jar לנתיב הכיתה.

פרטי סביבת Java

ליקוי חמה

עבור Eclipse, יש לעיין בשאלה הזו של StackOverflow כדי לקבל הוראות להוספת JAR לנתיב הכיתה של הפרויקט.

NetBeans

עבור NetBeans, אפשר לעיין בשאלה הזו של StackOverflow כדי לקבל הוראות להוספת JAR לנתיב הכיתה של הפרויקט.

IDEA של IntelliJ

ל-IntelliJ IDEA, ניתן לעיין בשאלה הזו בנושא StackOverflow כדי לקבל הוראות להוספת JAR לנתיב המחלקה של הפרויקט.

שורת הפקודה

אם מפתחים דרך שורת הפקודה, יש להוסיף את הקוד הבא להפעלה של הפקודה javac ו-java:

-classpath /path/to/directory/with/unzipped/jars

3. הגדרת הדוגמה

תצטרכו ליצור קובץ יחיד בשם HelloAnalyticsReporting.java שיכיל את הקוד לדוגמה הנתון.

 • העתק או הורד את קוד המקור הבא אל HelloAnalyticsReporting.java.
 • מעבירים את client_secrets.json שכבר הורדתם לאותה ספרייה שבה נמצא הקוד לדוגמה.
 • מחליפים את הערך של VIEW_ID במזהה של התצוגה המפורטת שאליה רוצים לגשת.
import com.google.api.client.auth.oauth2.Credential;
import com.google.api.client.extensions.java6.auth.oauth2.AuthorizationCodeInstalledApp;
import com.google.api.client.extensions.jetty.auth.oauth2.LocalServerReceiver;
import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleAuthorizationCodeFlow;
import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleClientSecrets;
import com.google.api.client.googleapis.javanet.GoogleNetHttpTransport;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.JsonFactory;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.client.util.store.FileDataStoreFactory;

import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.security.GeneralSecurityException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

import com.google.analyticsreporting.v4.AnalyticsreportingScopes;
import com.google.analyticsreporting.v4.Analyticsreporting;
import com.google.analyticsreporting.v4.model.ColumnHeader;
import com.google.analyticsreporting.v4.model.DateRange;
import com.google.analyticsreporting.v4.model.DateRangeValues;
import com.google.analyticsreporting.v4.model.Dimension;
import com.google.analyticsreporting.v4.model.GetReportsRequest;
import com.google.analyticsreporting.v4.model.GetReportsResponse;
import com.google.analyticsreporting.v4.model.Metric;
import com.google.analyticsreporting.v4.model.MetricHeaderEntry;
import com.google.analyticsreporting.v4.model.Report;
import com.google.analyticsreporting.v4.model.ReportRequest;
import com.google.analyticsreporting.v4.model.ReportRow;


/**
 * A simple example of how to access the Google Analytics API.
 */
public class HelloAnalytics {
 // Path to client_secrets.json file downloaded from the Developer's Console.
 // The path is relative to HelloAnalytics.java.
 private static final String CLIENT_SECRET_JSON_RESOURCE = "client_secrets.json";

 // Replace with your view ID.
 private static final String VIEW_ID = "<REPLACE_WITH_VIEW_ID>";

 // The directory where the user's credentials will be stored.
 private static final File DATA_STORE_DIR = new File(
   System.getProperty("user.home"), ".store/hello_analytics");

 private static final String APPLICATION_NAME = "Hello Analytics Reporting";
 private static final JsonFactory JSON_FACTORY = GsonFactory.getDefaultInstance();
 private static NetHttpTransport httpTransport;
 private static FileDataStoreFactory dataStoreFactory;

 public static void main(String[] args) {
  try {
   Analyticsreporting service = initializeAnalyticsReporting();

   GetReportsResponse response = getReport(service);
   printResponse(response);
  } catch (Exception e) {
   e.printStackTrace();
  }
 }


 /**
  * Initializes an authorized Analytics Reporting service object.
  *
  * @return The analytics reporting service object.
  * @throws IOException
  * @throws GeneralSecurityException
  */
 private static Analyticsreporting initializeAnalyticsReporting() throws GeneralSecurityException, IOException {

  httpTransport = GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport();
  dataStoreFactory = new FileDataStoreFactory(DATA_STORE_DIR);

  // Load client secrets.
  GoogleClientSecrets clientSecrets = GoogleClientSecrets.load(JSON_FACTORY,
    new InputStreamReader(HelloAnalytics.class
      .getResourceAsStream(CLIENT_SECRET_JSON_RESOURCE)));

  // Set up authorization code flow for all authorization scopes.
  GoogleAuthorizationCodeFlow flow = new GoogleAuthorizationCodeFlow
    .Builder(httpTransport, JSON_FACTORY, clientSecrets,
      AnalyticsreportingScopes.all()).setDataStoreFactory(dataStoreFactory)
    .build();

  // Authorize.
  Credential credential = new AuthorizationCodeInstalledApp(flow,
    new LocalServerReceiver()).authorize("user");
  // Construct the Analytics Reporting service object.
  return new Analyticsreporting.Builder(httpTransport, JSON_FACTORY, credential)
    .setApplicationName(APPLICATION_NAME).build();
 }

 /**
  * Query the Analytics Reporting API V4.
  * Constructs a request for the sessions for the past seven days.
  * Returns the API response.
  *
  * @param service
  * @return GetReportResponse
  * @throws IOException
  */
 private static GetReportsResponse getReport(Analyticsreporting service) throws IOException {
  // Create the DateRange object.
  DateRange dateRange = new DateRange();
  dateRange.setStartDate("7DaysAgo");
  dateRange.setEndDate("today");

  // Create the Metrics object.
  Metric sessions = new Metric()
    .setExpression("ga:sessions")
    .setAlias("sessions");

  //Create the Dimensions object.
  Dimension browser = new Dimension()
    .setName("ga:browser");

  // Create the ReportRequest object.
  ReportRequest request = new ReportRequest()
    .setViewId(VIEW_ID)
    .setDateRanges(Arrays.asList(dateRange))
    .setDimensions(Arrays.asList(browser))
    .setMetrics(Arrays.asList(sessions));

  ArrayList<ReportRequest> requests = new ArrayList<ReportRequest>();
  requests.add(request);

  // Create the GetReportsRequest object.
  GetReportsRequest getReport = new GetReportsRequest()
    .setReportRequests(requests);

  // Call the batchGet method.
  GetReportsResponse response = service.reports().batchGet(getReport).execute();

  // Return the response.
  return response;
 }

 /**
  * Parses and prints the Analytics Reporting API V4 response.
  *
  * @param response the Analytics Reporting API V4 response.
  */
 private static void printResponse(GetReportsResponse response) {

  for (Report report: response.getReports()) {
   ColumnHeader header = report.getColumnHeader();
   List<String> dimensionHeaders = header.getDimensions();
   List<MetricHeaderEntry> metricHeaders = header.getMetricHeader().getMetricHeaderEntries();
   List<ReportRow> rows = report.getData().getRows();

   if (rows == null) {
     System.out.println("No data found for " + VIEW_ID);
     return;
   }

   for (ReportRow row: rows) {
    List<String> dimensions = row.getDimensions();
    List<DateRangeValues> metrics = row.getMetrics();
    for (int i = 0; i < dimensionHeaders.size() && i < dimensions.size(); i++) {
     System.out.println(dimensionHeaders.get(i) + ": " + dimensions.get(i));
    }

    for (int j = 0; j < metrics.size(); j++) {
     System.out.print("Date Range (" + j + "): ");
     DateRangeValues values = metrics.get(j);
     for (int k = 0; k < values.getValues().size() && k < metricHeaders.size(); k++) {
      System.out.println(metricHeaders.get(k).getName() + ": " + values.getValues().get(k));
     }
    }
   }
  }
 }
}

‫4. הרצת הדוגמה

אם משתמשים בסביבת פיתוח משולבת (IDE), חשוב לוודא שיעד הריצה שמוגדר כברירת מחדל הוא המחלקה HelloAnalytics.

 • האפליקציה תטען את דף ההרשאה בדפדפן.
 • אם אתם עדיין לא מחוברים לחשבון Google, תתבקשו להתחבר. אם אתה מחובר לחשבונות Google מרובים, תתבקש לבחור חשבון אחד שישמש עבור ההרשאה.

כשתסיימו את השלבים האלה, הדגימה תייצר פלט של מספר הסשנים בשבעת הימים האחרונים עבור התצוגה המפורטת הנתונה.