Google Analytics 4 آینده Google Analytics است و تجربه پیش‌فرض برای دارایی‌های جدید است. با نحوه انتقال ویژگی Universal Analytics خود به Google Analytics 4 آشنا شوید.

راهنمای مهاجرت

راهنمای مهاجرت برای مفاهیم کلی اندازه گیری مانند تنظیم برچسب، بازدید از صفحه مجازی، رویدادها و غیره.
با استفاده از آخرین داده‌ها و APIهای مدیریت، پشتیبانی از Google Analytics 4 را در برنامه‌های خود فعال کنید.
مهاجرت تجارت الکترونیک را با استفاده از یک پیاده سازی برای اندازه گیری تجارت الکترونیک Universal Analytics و Google Analytics 4 ساده کنید.
منابع انتقال Universal Analytics