E-ticaret etkinliği uyumluluğu ve çeviri referansı (Etiket Yöneticisi)

Bu belgede, Universal Analytics (UA) ile Google Analytics 4 (GA4) arasında e-ticaret etkinliği uyumluluğu ve çevirisi açıklanmaktadır.

Arka plan

GA4 e-ticaret etkinlikleri, bir UA mülküne gönderildiğinde otomatik olarak eşdeğer UA etkinliklerine dönüştürülür. UA e-ticaret etkinlikleri GA4 mülküne gönderilirken de çeviri yapılır. Bu dokümanda, çevirinin işleyiş şekli, etkinliklerin uyumluluğu ve otomatik çeviriyi yaparken yapabileceğiniz dengeler açıklanmaktadır.

Amaç

UA ile GA4'ün e-ticaret etkinlikleri arasında çeviri yapmak aşağıdakiler için faydalıdır:

 • Uygulama kolaylığı: Mevcut UA uygulamanızı küçük bir yapılandırma güncellemesiyle kullanarak GA4 e-ticarete başlayabilirsiniz.
 • Çift etiketlemeye gerek kalmaz: Aynı e-ticaret etkinliklerini bir UA ve GA4 mülküne gönderebilirsiniz. Bu, çift etiket yapılandırmasının bakımını gerektirmeden GA4'e geçme ve UA e-ticaret uygulamanızı koruma seçeneği sunar.

Dengeler

Uyumluluk, UA uygulamanızı sürdürmeye yönelik kısa ve uzun vadeli gereksinimlerinizi karşılamak için en uygun GA4 taşıma yolunu seçme esnekliği sunar.

GA4 e-ticaret etkinliklerinin/parametrelerinin çoğu UA ile uyumludur veya bunun tersi de geçerlidir. Uyumsuzluk bulunan az sayıda vakada, yaptığınız taşıma seçeneğine bağlı olarak UA veya GA4 e-ticaret raporlarınız tamamen verilerle doldurulamaz.

Uyumluluk ve gerekli yapılandırma ile ilgili ayrıntılar için her bir taşıma seçeneğini incelemeniz önemlidir.

Çevirinin işleyiş şekli

GA4 Etkinlik Etiketi

 • GA4'te e-ticaret etkinlikleri göndermek için gtag aracını kullanmanız önerilir. Ancak GA4 etkinlik etiketi, veri katmanına aktarılan e-ticaret verilerini okuyabilir.
 • Doğrudan bir GA4 etkinlik etiketinde yapılandırılan GA4 etkinlik parametreleri, herhangi bir gtag/veri katmanı veya özelleştirilebilen değişken tarafından sağlanan verilere göre önceliklidir.
 • GA4 etkinlik etiketi, Universal Analytics için kullanılan e-ticaret etkinliği verileriyle geriye dönük olarak uyumludur. Öncelik davranışı şu şekildedir:
  • GA4 e-ticaret etkinliklerini kullanın.
  • GA4 e-ticaret etkinlikleri bulunamazsa UA e-ticaret etkinliklerini bulup kullanın.
 • GA4 etkinlik etiketiyle UA e-ticaret etkinliği kullanılıyorsa etkinlik, GA4 mülküne gönderilmeden önce eş değer GA4 e-ticaret etkinliğine dönüştürülür. Bu; gtag, veri katmanı veya özel nesne kullanımı için geçerlidir.

Universal Analytics Etiketi

 • Universal Analytics etiketi, GA4 e-ticaret etkinliklerinin (gtag kullanılarak gönderilen veriler dahil) okunmasını destekler.
 • Etikette GA4 e-ticaret etkinliklerini okuma etkinse öncelik davranışı aşağıdaki gibidir:
  • GA4 e-ticaret etkinliklerini kullanın.
  • GA4 e-ticaret etkinlikleri bulunamazsa UA e-ticaret etkinliklerini bulup kullanın.
 • Universal Analytics Etiketi ile bir GA4 e-ticaret etkinliği kullanılıyorsa etkinlik, UA mülküne gönderilmeden önce eş değer bir UA e-ticaret etkinliğine dönüştürülür. Bu; gtag, veri katmanı veya özel nesne kullanımı için geçerlidir.

UA ve GA4 ile karşılaştırılabilir parametreler

Aşağıdaki tabloda Universal Analytics ve Google Analytics 4 için benzer e-ticaret parametreleri gösterilmektedir.

Universal Analytics parametre adı Google Analytics 4 parametre adı Notlar
affiliation affiliation
checkout_step
checkout_option
content_type
coupon coupon
currency currency GA4 mülküne UA etkinliği gönderirken GA4 items[].currency parametresi için bu para birimi değeri kullanılır.
location_id
payment_type
shipping shipping
shipping_tier
tax tax
transaction_id transaction_id
value value
items[] items[]
items[].name items[].item_name
items[].id items[].item_id
items[].affiliation
items[].brand items[].item_brand
items[].category
items[].item_category
items[].item_category2
items[].item_category3
items[].item_category4
items[].item_category5
Öğenin kategorisi. En fazla 5 hiyerarşi düzeyi belirtilebilir.

UA ve GA4 etkinlikleri arasında kategori çevirisinin nasıl işlendiğiyle ilgili ayrıntılar için Kategori parametresi çevirisi başlıklı makaleyi inceleyin.
items[].currency
items[].coupon items[].coupon
items[].discount
items[].list_name items[].item_list_name
items[].list_position items[].index
items[].location_id
items[].price items[].price
items[].quantity items[].quantity
items[].variant items[].item_variant
promotions[] GA4 için items[], items[].promotion_id gibi promosyona özel parametrelerle kullanılır.
promotions[].id items[].promotion_id Bu parametreler GA4'e bir UA etkinliği gönderilirken veya tersi yapılmaz.
promotions[].name items[].promotion_name Bu parametreler GA4'e bir UA etkinliği gönderilirken veya tersi yapılmaz.
promotions[].creative_name
promotions[].creative_slot items[].creative_slot Bu parametreler GA4'e bir UA etkinliği gönderilirken veya tersi yapılmaz.

Kategori parametresi çevirisi

Kategori parametresinin çevirisi, GA4 etkinlikleri UA'ya gönderilirken (veya tam tersi) özel bir durum olarak işlenir.

Universal Analytics'te items[].category parametresini ayarlarken beş hiyerarşi düzeyini belirtmek için ayırıcı olarak / kullanırsınız. Google Analytics 4'te en fazla beş hiyerarşi düzeyini belirtmek için numaralandırılmış kategori parametreleri kullanırsınız: items[].item_category, items[].item_category2, items[].item_category3, items[].item_category4 ve items[].item_category5.

Kategori çevirisi şu şekilde işler:

 • UA'ya çevrilmiş GA4 etkinliklerinde numaralandırılmış kategoriler tek bir category parametresinde birleştirilir. Her kategori / ile ayrılır.
 • GA4'e çevrilen UA etkinlikleri için kategori parametresinin değeri, ilgili GA4 numaralandırılmış kategorilerini doldurmak üzere bölünür.
 • UA'ya GA4 etkinlikleri göndermeyi planlıyorsanız kategori değerlerinde / karakterini kullanmamanız önerilir. UA'ya çeviri yaparken bu durum kategori sınırlayıcı olarak yorumlanması nedeniyle değerlendirilir.
 • Kaç kategori tanımlandığından bağımsız olarak yalnızca ilk 5 kategori düzeyi kullanılır.

Kategori çeviri örneği

Aşağıdaki örneklerde, GA4'e çevrilmiş bir UA kategori parametresi gösterilmektedir. Aynı ilke, GA4 etkinliklerini UA'ya çevirirken de geçerlidir.

5 hiyerarşi düzeyini tanımlayan bir kategoriye sahip UA etkinliği:

gtag("event", "add_to_cart", {
 items: [{
  ...
  category: "Apparel/Adult/Shirts/Crew/Short sleeve",
  ...
 }]
});

GA4 etkinliğine dönüştürülen, numaralandırılmış kategorilerle UA etkinliği:

gtag("event", "add_to_cart", {
 items: [{
  ...
  item_category: "Apparel",
  item_category2: "Adult",
  item_category3: "Shirts",
  item_category4: "Crew",
  item_category5: "Short sleeve",
  ...
 }]
});

UA ve GA4 etkinlikleri arasındaki uyumluluk

Aşağıdaki tabloda, Universal Analytics ve Google Analytics 4'teki benzer e-ticaret etkinlikleri ile GA4'e UA etkinliği gönderirken çeviri davranışı gösterilmektedir. Bunun tersi de geçerlidir.

Tablodaki her bir satır için her bir sütun aşağıdaki bilgileri sağlar:

 • UA etkinliği ve GA4 etkinliği sütunları, ölçmek istedikleri ölçütlere göre benzer etkinlikleri belirtir.
 • Parametreler, ilgili UA ve GA4 etkinlikleri arasında eşdeğeri olmayan parametreleri listeler. Yalnızca GA4, yalnızca GA4 etkinliğiyle kullanılan parametreleri listeler ve yalnızca UA yalnızca UA etkinliğiyle kullanılan parametreleri listeler.
 • Çeviri davranışı (UA'yı GA4'e gönderme), bir UA etkinliğini GA4 mülküne gönderirken gönderme davranışını açıklar. Notlar, gönderilen veriler, GA4 etkinliği arasındaki farklar ve GA4 raporlarındaki önemli etkiler hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.
 • Çeviri davranışı (GA4'ü UA'ya gönderme), bir UA etkinliğini GA4 mülküne gönderirken gönderme davranışını açıklar. Gönderilen veriler, UA etkinliğiyle arasındaki farklar ve UA raporlarındaki önemli etkileri hakkında notlar sağlanır.
UA etkinliği GA4 etkinliği Parametreler Çeviri davranışı
(UA'yı GA4'e gönderme)
Çeviri davranışı
(GA4'ü UA'ya gönderme)
Ürün Gösterimleri (impressions) Yalnızca GA4:
item_list_id
item_list_name
items[].affiliation
items[].currency
items[].discount
items[].item_list_id
items[].location_id
Uyumlu.

Tüm UA parametreleri GA4'e eşdeğer olan değerlere dönüştürülür ve gönderilir.

Yalnızca GA4 parametreleri gerektiren GA4 raporları tamamlanmaz.
Uyumlu.

Eşdeğer UA parametresi içeren GA4 parametreleri çevrilir ve gönderilir. Yalnızca GA4 parametreleri gönderilmez. Etkinlik düzeyindeki item_list_name parametresi yok sayılır, yalnızca öğe düzeyindeki item_list_name gönderilir.

GA4 etkinliğinden gelen verilerle doldurulan UA raporları tamamlanır / değiştirilmez.
Ürün Tıklamaları (click) Yalnızca GA4:
item_list_id
item_list_name
items[].affiliation
items[].currency
items[].discount
items[].item_list_id
items[].location_id

Yalnızca UA:
content_type
Uyumlu değil.

select_content özel etkinlik ve content_type özel parametre gönderilir. items verileri gönderilmez.
Uyumlu değil.

event_category genel ile event_category ve select_item event_action olarak UA etkinlik isabeti gönderilir. items verileri gönderilmez.
Promosyon Tıklamaları (promoClick) Yalnızca GA4:
creative_name
creative_slot
location_id
promotion_id
promotion_name
items

Yalnızca UA:
content_type
promotions
Uyumlu değil.

content_type ve promotions içeren özel parametreler olarak select_content özel etkinliği gönderilir. promotions özel parametresi yararlı veri içermiyor.
Uyumlu değil.

event_category olarak UA, event_action olarak select_promotion ile bir UA etkinlik isabeti gönderilir. promotions verileri gönderilmez.
Ürün Ayrıntılarının Görüntülemeleri (detail) Yalnızca GA4:
currency
value
items[].affiliation
items[].currency
items[].discount
items[].item_list_id
items[].location_id
Uyumlu.

Tüm UA parametreleri GA4'e eşdeğer olan değerlere dönüştürülür ve gönderilir.

Yalnızca GA4 parametreleri gerektiren GA4 raporları tamamlanmaz.
Uyumlu.

Eşdeğer UA parametresi içeren GA4 parametreleri çevrilir ve gönderilir. İstisna olan item_list_name bu istisnadır. Yalnızca GA4 parametreleri arasında, isabetle birlikte sırasıyla para birimi ve İşlem geliri olarak currency ve value gönderilir. event_value aynı zamanda bir tam sayı olarak value parametresine ayarlanır. GA4'ten UA'ya çeviri event_value içerse de bu genellikle UA isabetleri için ayarlanmamıştır.

GA4'ten gelen verilerle doldurulan UA raporları çoğunlukla tamamlanır / değiştirilmez. Öğe listesi adı eksik olur.
add_to_wishlist*

*items verileri UA'da desteklenmez.
Yalnızca GA4:
items[].affiliation
items[].currency
items[].discount
items[].item_list_id
items[].location_id
Uyumlu.

Tüm UA parametreleri GA4'e eşdeğer olan değerlere dönüştürülür ve gönderilir.

Yalnızca GA4 parametreleri gerektiren GA4 raporları tamamlanmaz.
Uyumlu.

Eşdeğer etkinlik isabeti, event_category olarak e-ticaret, event_action olarak add_to_wishlist ve value parametresiyle event_value olarak gönderilir.

GA4 etkinliğinden gelen verilerle doldurulan UA raporları tamamlanır / değiştirilmez. Bu etkinlik UA e-ticaret raporlarında genellikle desteklenmediği için dikkate değer bir etkisi olmaz.
Alışveriş Sepetine Ürün Ekleme (add) Yalnızca GA4:
items[].affiliation
items[].currency
items[].discount
items[].item_list_id
items[].location_id
Uyumlu.

Tüm UA parametreleri GA4'e eşdeğer olan değerlere dönüştürülür ve gönderilir.

Yalnızca GA4 parametreleri gerektiren GA4 raporları tamamlanmaz.
Uyumlu.

Eşdeğer UA parametresi içeren GA4 parametreleri çevrilir ve gönderilir.* Yalnızca GA4 parametreleri gönderilmez.

*item_list_name gönderilmez ancak bu davranış, list_name göndermeyen gtag.js (UA) ile tutarlıdır.

GA4 etkinliğinden gelen verilerle doldurulan UA raporları tamamlanır / değiştirilmez.
Bir ürünü Alışveriş Sepetinden kaldırma (remove) Yalnızca GA4:
items[].affiliation
items[].currency
items[].discount
items[].item_list_id
items[].location_id
Uyumlu.

Tüm UA parametreleri GA4'e eşdeğer olan değerlere dönüştürülür ve gönderilir.

Yalnızca GA4 parametreleri gerektiren GA4 raporları tamamlanmaz.
Uyumlu.

Eşdeğer UA parametresi içeren GA4 parametreleri çevrilir ve gönderilir.* Yalnızca GA4 parametreleri gönderilmez.

*item_list_name gönderilmez ancak bu davranış, list_name etiketi göndermeyen gtag.js (UA) ile tutarlıdır.

GA4 etkinliğinden gelen verilerle doldurulan UA raporları tamamlanır / değiştirilmez.
Yok Etkinlik yalnızca GA4 için önerilir.
Uyumlu değil*.

*UA etkinliği önerilen bir etkinlik olmadığı için bu etkinliği göndermez. GA4 raporlarının tam olmasını sağlamak için GA4 biçimini kullanarak bu etkinliği UA'ya uygulayabilirsiniz.

UA için GA4 etkinliğini uygularsanız etkinlik, items verileri olmadan etkinlik olarak görünür. Bu da pek yararlı olmayabilir. UA e-ticaret raporlarını etkilemez.
Uyumlu değil.

event_category olarak genel, event_action olarak view_cart ve event_value olarak value parametresiyle bir etkinlik isabeti gönderilir. items verileri gönderilmedi.

Bu etkinlik UA e-ticaret raporlarında genellikle desteklenmediği için dikkate değer bir etkisi olmaz.
Ödeme Adımları (checkout, checkout_option) Yalnızca GA4:
items[].affiliation
items[].currency
items[].discount
items[].item_list_id
items[].location_id
Uyumlu.

Tüm UA parametreleri GA4'e eşdeğer olan değerlere dönüştürülür ve gönderilir.

Yalnızca GA4 parametreleri gerektiren GA4 raporları tamamlanmaz.
Uyumlu.

Eşdeğer UA parametresi içeren GA4 parametreleri çevrilir ve gönderilir.* Yalnızca GA4 parametreleri gönderilmez.

*item_list_name gönderilmez ancak bu davranış, list_name etiketi göndermeyen gtag.js (UA) ile tutarlıdır.

begin_checkout, checkout_step olarak ayarlanmış bir checkout_progress etkinliği göndermekle etkili bir şekilde eşdeğerdir.

GA4 etkinliğinden gelen verilerle doldurulan UA raporları tamamlanır / değiştirilmez.
add_payment_info Yalnızca GA4:
currency
value
coupon
payment_type
items

UA:
Yok: Parametreler desteklenmez.
Uyumlu değil*.

*UA bu etkinlik için parametreleri desteklemediğinden hiçbiri gönderilmez. Çalışacak olsa da muhtemelen pek yararlı olmayacaktır.

Herhangi bir etkinlik parametresi gerektiren GA4 raporları tamamlanmaz.
Uyumlu.

Eşdeğer etkinlik isabeti, event_category olarak e-ticaret, event_action olarak add_to_wishlist ve event_value olarak value parametresi (tam sayı olarak yayınlanır) gönderilir. GA4'ten UA'ya çeviri event_value içerse de bu genellikle UA isabetleri için ayarlanmamıştır.

GA4 etkinliğinden gelen verilerle doldurulan UA raporları tamamlanır / değiştirilmez. Bu etkinlik UA e-ticaret raporlarında genellikle desteklenmediği için dikkate değer bir etkisi olmaz.
Yok Etkinlik yalnızca GA4 için önerilir.
Uyumlu değil*.

*UA etkinliği önerilen bir etkinlik olmadığı için bu etkinliği göndermez. GA4 raporlarının tam olmasını sağlamak için GA4 biçimini kullanarak bu etkinliği UA'ya uygulayabilirsiniz.

UA için GA4 etkinliğini uygularsanız etkinlik, items verileri olmadan etkinlik olarak görünür. Bu da pek yararlı olmayabilir. UA e-ticaret raporlarını etkilemez.
Uyumlu değil*.

event_category olarak genel, event_action olarak add_shipping_info ve event_value olarak value parametresi (tam sayı olarak yayınlanır) ile bir etkinlik isabeti gönderilir. İsabetle birlikte GA4 currency parametresi, currency olarak gönderilir.

Bu etkinlik UA e-ticaret raporlarında genellikle desteklenmediği için dikkate değer bir etkisi olmaz.
Ödeme Adımları (checkout, checkout_option) Yok Etkinlikler yalnızca UA için önerilir.
Etkinlik, özel etkinlik olarak kabul edilir. Yalnızca etkinlik düzeyindeki parametreler gönderilir; items verileri gönderilmez.

Bu etkinlikler genellikle GA4 e-ticaret raporlarında desteklenmediğinden dikkate değer bir etkisi olmaz.
Yok
Promosyon Gösterim Sayısı (promoView) Yalnızca GA4:
creative_name
creative_slot
location_id
promotion_id
promotion_name
items

Yalnızca UA:
promotions
Uyumlu değil.

promotions özel parametresi olarak view_promotion özel etkinliği gönderilir. promotions özel parametresi yararlı veri içermiyor.
Uyumlu değil.

event_category olarak etkileşimle birlikte bir UA etkinlik isabeti ve event_action olarak view_promotion gönderilir. promotions verileri gönderilmez. Etkinlik, Etkileşim Dışı Etkinlik olarak işaretlenir.
Satın Almaları Ölçme (purchase) Yalnızca GA4:
items[].affiliation
items[].currency
items[].discount
items[].item_list_id
items[].location_id
Uyumlu.

Tüm UA parametreleri GA4'e eşdeğer olan değerlere dönüştürülür ve gönderilir.

Öğe düzeyi currency desteklenmediği için etkinlik düzeyindeki currency kullanılır.

Yalnızca GA4 parametreleri gerektiren GA4 raporları tamamlanmaz.
Uyumlu.

Eşdeğer UA parametresi içeren GA4 parametreleri çevrilir ve gönderilir.* Yalnızca GA4 parametreleri gönderilmez.

*item_list_name gönderilmez ancak bu davranış, list_name etiketi göndermeyen gtag.js (UA) ile tutarlıdır.

GA4 etkinliğinden gelen verilerle doldurulan UA raporları tamamlanır / değiştirilmez.
Geri ödemeleri ölçme (refund) Yalnızca GA4:
affiliation
items[].affiliation
items[].currency
items[].discount
items[].item_list_id
items[].location_id
Uyumlu.

Tüm UA parametreleri GA4'e eşdeğer olan değerlere dönüştürülür ve gönderilir.

Öğe düzeyi currency desteklenmediği için etkinlik düzeyindeki currency kullanılır.

Yalnızca GA4 parametreleri gerektiren GA4 raporları tamamlanmaz.
Uyumlu.

Eşdeğer UA parametresi içeren GA4 parametreleri çevrilir ve gönderilir.* Yalnızca GA4 parametreleri gönderilmez.

*item_list_name gönderilmez ancak bu davranış, list_name etiketi göndermeyen gtag.js (UA) ile tutarlıdır.

GA4 etkinliğinden gelen verilerle doldurulan UA raporları tamamlanır / değiştirilmez.