Thêm gtag.js vào trang web

Thẻ Google (gtag.js) là một API và khung gắn thẻ JavaScript cho phép bạn gửi dữ liệu sự kiện đến Google Analytics, Google Ads và Google Marketing Platform. Trang này mô tả cách sử dụng gtag.js để định cấu hình trang web cho Google Analytics. Đối với tài liệu gtag.js chung (ví dụ: không phải của sản phẩm), hãy đọc hướng dẫn cho nhà phát triển về gtag.js.

Cài đặt thẻ Google

Để cài đặt thẻ Google, hãy sao chép mã sau đây rồi dán ngay sau thẻ <head> trên mọi trang của trang web. Thay thế GA_TRACKING_ID bằng mã của thuộc tính Google Analytics mà bạn muốn gửi dữ liệu đến. Bạn chỉ cần một đoạn mã cho mỗi trang.

<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){window.dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
</script>

Đoạn mã này tải thư viện gtag.js, thiết lập GA_TRACKING_ID làm mã thuộc tính Google Analytics mặc định và gửi lượt xem trang cho Google Analytics.

Tắt tính năng đo lường lượt xem trang

Hành vi mặc định của đoạn mã này là gửi lượt truy cập xem trang đến Google Analytics. Đây là hành vi mong muốn trong hầu hết các trường hợp; số lượt xem trang được tự động ghi lại sau khi bạn thêm đoạn mã vào từng trang trên trang web. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn đoạn mã gửi lượt truy cập trang cho Google Analytics, hãy đặt thông số send_page_view thành false:

gtag('config', 'GA_TRACKING_ID', { 'send_page_view': false });

Định cấu hình các tài sản Google Analytics khác

Theo mặc định, đoạn mã này sẽ định cấu hình một tài sản Google Analytics. Để định cấu hình tài sản Google Analytics thứ hai bằng mã theo dõi GA_TRACKING_ID_2, hãy thêm một lệnh config khác:

gtag('config', 'GA_TRACKING_ID_2');