Quảng cáo xen kẽ

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Quảng cáo xen kẽ là quảng cáo toàn màn hình che phủ giao diện của một ứng dụng cho đến khi người dùng đóng lại. Quảng cáo này thường được hiển thị ở các điểm chuyển tiếp tự nhiên trong quy trình hoạt động của ứng dụng, chẳng hạn như giữa các hoạt động hoặc trong thời gian tạm dừng giữa các cấp độ trong trò chơi. Khi một ứng dụng hiển thị quảng cáo xen kẽ, người dùng sẽ có lựa chọn để nhấn vào quảng cáo và tiếp tục chuyển đến trang đích của quảng cáo đó hoặc đóng quảng cáo và quay lại ứng dụng. Nghiên cứu điển hình.

Hướng dẫn này cho bạn biết cách tích hợp quảng cáo xen kẽ vào ứng dụng Android và iOS bằng cách sử dụng SDK C++ của Quảng cáo trên thiết bị di động của Google.

Điều kiện tiên quyết

Luôn kiểm tra bằng quảng cáo thử nghiệm

Khi tạo và thử nghiệm ứng dụng, hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng quảng cáo thử nghiệm thay vì quảng cáo đang chạy thực tế. Chúng tôi sẽ tạm ngưng tài khoản của bạn nếu bạn không thực hiện việc này.

Cách dễ nhất để tải quảng cáo thử nghiệm là sử dụng mã đơn vị quảng cáo thử nghiệm dành riêng cho quảng cáo xen kẽ. Các mã này thay đổi tuỳ theo nền tảng thiết bị:

 • Android: ca-app-pub-3940256099942544/1033173712
 • iOS: ca-app-pub-3940256099942544/4411468910

Mã này được định cấu hình đặc biệt để trả về quảng cáo thử nghiệm cho mọi yêu cầu và bạn có thể sử dụng mã này trong ứng dụng của mình khi lập trình, chạy thử nghiệm và gỡ lỗi. Bạn chỉ cần nhớ thay thế mã này bằng mã đơn vị quảng cáo của mình trước khi xuất bản ứng dụng.

Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của quảng cáo thử nghiệm của SDK quảng cáo trên thiết bị di động, hãy xem Quảng cáo thử nghiệm.

Triển khai

Các bước chính để tích hợp quảng cáo xen kẽ là:

 1. Tải một quảng cáo.
 2. Đăng ký các lệnh gọi lại.
 3. Hiển thị quảng cáo và xử lý các sự kiện trong vòng đời của quảng cáo.

Định cấu hình InterstitialAd

Quảng cáo xen kẽ hiển thị trong các đối tượng InterstitialAd. Vì vậy, bước đầu tiên để tích hợp quảng cáo xen kẽ vào ứng dụng của bạn là tạo và khởi động đối tượng InterstitialAd.

 1. Thêm tiêu đề sau vào mã C++ của ứng dụng:

   #include "firebase/gma/interstial_ad.h"
  

 2. Khai báo và tạo thực thể cho đối tượng InterstitialAd:

   firebase::gma::InterstitialAd* interstitial_ad;
   interstitial_ad = new firebase::gma::InterstitialAd();
  

 3. Khởi tạo bản sao InterstitialAd bằng cách sử dụng chế độ xem gốc truyền đến loại AdParent. Thành phần hiển thị mẹ là một tham chiếu jobject của JNI đến Android Activity hoặc con trỏ đến UIView của iOS.

  // my_ad_parent is a jobject reference to an Android Activity or
  // a pointer to an iOS UIView.
  firebase::gma::AdParent ad_parent =
   static_cast<firebase::gma::AdParent>(my_ad_parent);
  firebase::Future<void> result = interstitial_ad->Initialize(ad_parent);
  
 4. Thay vì giữ lại tương lai dưới dạng biến, bạn có thể định kỳ kiểm tra trạng thái của hoạt động khởi chạy bằng cách gọi InitializeLastResult() trên đối tượng InterstitialAd. Điều này có thể giúp bạn theo dõi quá trình khởi chạy trong vòng lặp trò chơi trên toàn cầu.

  // Monitor the status of the future in your game loop:
  firebase::Future<void> result = interstitial_ad->InitializeLastResult();
  if (result.status() == firebase::kFutureStatusComplete) {
   // Initialization completed.
   if(future.error() == firebase::gma::kAdErrorCodeNone) {
    // Initialization successful.
   } else {
    // An error has occurred.
   }
  } else {
   // Initialization on-going.
  }
  

Để biết thêm thông tin về cách làm việc với firebase::Future, hãy xem bài viết Sử dụng tính năng Hợp đồng tương lai để theo dõi trạng thái hoàn thành của các lệnh gọi phương thức.

Tải một quảng cáo

Bạn có thể tải một quảng cáo bằng cách sử dụng phương thức LoadAd() trên đối tượng InterstitialAd. Phương thức tải này yêu cầu bạn phải khởi chạy đối tượng InterstitialAd, đồng thời bạn có mã đơn vị quảng cáo và đối tượng AdRequest. firebase::Future được trả về mà bạn có thể sử dụng để theo dõi trạng thái và kết quả của hoạt động tải.

Đoạn mã sau đây cho biết cách tải quảng cáo sau khi InterstitialAd đã được khởi chạy thành công:

firebase::gma::AdRequest ad_request;
firebase::Future<firebase::gma::AdResult> load_ad_result;
load_ad_result = interstitial_ad->LoadAd(interstitial_ad_unit_id, ad_request);

Đăng ký các lệnh gọi lại

Bạn phải mở rộng lớp FullScreenContentListener để nhận thông báo về bản trình bày quảng cáo xen kẽ và sự kiện trong vòng đời. Bạn có thể đăng ký lớp con FullScreenContentListener tuỳ chỉnh thông qua phương thức InterstitialAd::SetFullScreenContentListener() và lớp này sẽ nhận được lệnh gọi lại khi quảng cáo hiển thị thành công hoặc không thành công cũng như khi bị loại bỏ.

Mã sau đây cho biết cách mở rộng lớp này và chỉ định lớp này cho quảng cáo:

 class ExampleFullScreenContentListener
   : public firebase::gma::FullScreenContentListener {

  public:
  ExampleFullScreenContentListener() {}

  void OnAdClicked() override {
   // This method is invoked when the user clicks the ad.
  }

  void OnAdDismissedFullScreenContent() override {
   // This method is invoked when the ad dismisses full screen content.
  }

  void OnAdFailedToShowFullScreenContent(const AdError& error) override {
   // This method is invoked when the ad failed to show full screen content.
   // Details about the error are contained within the AdError parameter.
  }

  void OnAdImpression() override {
   // This method is invoked when an impression is recorded for an ad.
  }

  void OnAdShowedFullScreenContent() override {
   // This method is invoked when the ad showed its full screen content.
  }
 };

 ExampleFullScreenContentListener* full_screen_content_listener =
  new ExampleFullScreenContentListener();
 interstitial_ad->SetFullScreenContentListener(full_screen_content_listener);

InterstitialAd là đối tượng dùng một lần. Điều này có nghĩa là khi một quảng cáo xen kẽ hiển thị, quảng cáo đó không thể hiển thị lại. Phương pháp hay nhất là tải một quảng cáo xen kẽ khác trong phương thức OnAdDismissedFullScreenContent() của FullScreenContentListener để quảng cáo xen kẽ tiếp theo bắt đầu tải ngay khi quảng cáo trước đó bị đóng:

Hiển thị quảng cáo

Quảng cáo xen kẽ phải hiển thị tại những điểm tạm dừng tự nhiên trong quy trình hoạt động của ứng dụng. Bạn nên thiết lập để quảng cáo xuất hiện giữa các cấp độ của trò chơi hoặc sau khi người dùng hoàn thành một nhiệm vụ. Mặc dù FullScreenContentListener có thể được dùng để xác định thời điểm quảng cáo hiển thị nội dung toàn màn hình, nhưng tương lai do Show() trả về cũng sẽ báo hiệu khi quảng cáo đã hiển thị thành công.

 firebase::Future<void> result = interstitial_ad->Show();

Các phương pháp hay nhất

Xem xét liệu quảng cáo xen kẽ có phải là loại quảng cáo phù hợp cho ứng dụng của bạn hay không.
Quảng cáo xen kẽ hoạt động hiệu quả nhất trong những ứng dụng có các điểm chuyển tiếp tự nhiên. Kết luận của một nhiệm vụ trong ứng dụng, chẳng hạn như chia sẻ hình ảnh hoặc hoàn tất một cấp độ trò chơi, tạo ra một điểm như vậy. Bởi vì người dùng mong đợi một khoảng nghỉ tạm thời, nên bạn dễ dàng hiển thị quảng cáo xen kẽ mà không làm gián đoạn trải nghiệm của họ. Hãy nhớ cân nhắc thời điểm mà bạn muốn hiển thị quảng cáo xen kẽ trong quy trình hoạt động của ứng dụng và khả năng phản hồi của người dùng.
Hãy nhớ tạm dừng hành động khi hiển thị quảng cáo xen kẽ.
Có một số loại quảng cáo xen kẽ khác nhau: văn bản, hình ảnh, video và các loại khác. Bạn phải đảm bảo rằng khi ứng dụng của bạn hiển thị quảng cáo xen kẽ, ứng dụng đó cũng sẽ tạm ngưng việc sử dụng một số tài nguyên để cho phép quảng cáo tận dụng các tài nguyên đó. Ví dụ: khi bạn thực hiện lệnh gọi để hiển thị quảng cáo xen kẽ, hãy nhớ tạm dừng mọi đầu ra âm thanh mà ứng dụng của bạn đang tạo. Bạn có thể tiếp tục phát âm thanh trong phương thức OnAdDismissedFullScreenContent của FullScreenContentListener đã được cài đặt và sẽ được gọi khi người dùng tương tác xong với quảng cáo. Ngoài ra, hãy cân nhắc việc tạm dừng mọi công việc tính toán cường độ cao (chẳng hạn như vòng lặp trò chơi) trong khi hiển thị quảng cáo. Việc này sẽ đảm bảo rằng người dùng không thấy hiện tượng đồ hoạ chậm hoặc không phản hồi hay video bị giật.
Hãy chờ đủ thời gian tải.
Bạn phải đảm bảo rằng quảng cáo xen kẽ hiển thị vào thời điểm thích hợp, cũng như phải đảm bảo người dùng không phải đợi quảng cáo tải. Việc tải trước quảng cáo trước khi bạn dự định hiển thị có thể đảm bảo rằng ứng dụng của bạn có quảng cáo xen kẽ tải đầy đủ sẵn sàng hiển thị tại thời điểm hiển thị.
Đừng hiển thị quảng cáo quá nhiều cho người dùng.
Mặc dù việc tăng tần suất quảng cáo xen kẽ trong ứng dụng có vẻ là một cách tuyệt vời để tăng doanh thu, nhưng cũng có thể làm giảm trải nghiệm người dùng và giảm tỷ lệ nhấp. Hãy đảm bảo rằng người dùng không bị gián đoạn thường xuyên vì điều đó sẽ khiến họ không còn hứng thú khi sử dụng ứng dụng của bạn nữa.
Không sử dụng thời gian tải hoàn thành trong tương lai để hiển thị quảng cáo xen kẽ.
Việc này có thể dẫn đến trải nghiệm người dùng kém. Thay vào đó, hãy tải trước quảng cáo trước khi bạn cần hiển thị quảng cáo đó.

Tài nguyên khác

Ví dụ trong GitHub

Video hướng dẫn về Trung tâm quảng cáo trên thiết bị di động

Câu chuyện thành công

Các bước tiếp theo