Method: accounts.mediationGroups.mediationAbExperiments.stop

หยุดการทดสอบ A/B สําหรับสื่อกลางและเลือกตัวแปร

คำขอ HTTP

POST https://admob.googleapis.com/v1beta/{name=accounts/*/mediationGroups/*/mediationAbExperiments}:stop

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์เส้นทาง

พารามิเตอร์
name

string

ชื่อกลุ่มสื่อกลางที่เป็นการทดสอบที่จะเลือกตัวแปร ตัวอย่าง: accounts/pub-9876543210987654/mediationGroups/0123456789/ MediationAbExperiments

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอมีข้อมูลที่มีโครงสร้างต่อไปนี้

การแสดง JSON
{
  "variantChoice": enum (VariantChoice)
}
ช่อง
variantChoice

enum (VariantChoice)

ตัวเลือกสำหรับรูปแบบที่ชนะ

เนื้อหาการตอบกลับ

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีอินสแตนซ์ MediationAbExperiment

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องใช้ขอบเขต OAuth ต่อไปนี้

  • https://www.googleapis.com/auth/admob.monetization

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาพรวมของ OAuth 2.0

VariantChoice

ตัวเลือกตัวแปรสำหรับการทดสอบ A/B ของสื่อกลาง

Enum
VARIANT_CHOICE_UNSPECIFIED ค่าเริ่มต้นสำหรับช่องที่ไม่มีการตั้งค่า โปรดอย่าใช้
VARIANT_CHOICE_A ใช้สายสื่อกลางจากตัวแปร A และทําการทดสอบให้เสร็จสมบูรณ์ ตัวแปร A มีบรรทัดการแสดงผลเดิมก่อนสร้างการทดสอบ
VARIANT_CHOICE_B ใช้สายสื่อกลางจากตัวแปร B และทําการทดสอบให้เสร็จสมบูรณ์ ตัวแปร B มีบรรทัดการแสดงผลที่เพิ่มเข้ามาใหม่