SortOrder

ลำดับการจัดเรียง

Enum
SORT_ORDER_UNSPECIFIED ค่าเริ่มต้นสำหรับช่องที่ยังไม่ได้ตั้งค่า โปรดอย่าใช้
ASCENDING จัดเรียงค่ามิติข้อมูลหรือค่าเมตริกตามลําดับจากน้อยไปมาก
DESCENDING จัดเรียงค่ามิติข้อมูลหรือค่าเมตริกตามลําดับจากมากไปน้อย