Reports API: รายงานกิจกรรมของไดรฟ์

รายงานกิจกรรมในไดรฟ์จะแสดงข้อมูลกิจกรรมของผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้จัดการ แก้ไข และแชร์ไฟล์ใน Google ไดรฟ์ใน Google Workspace ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้รายงานกิจกรรมของไดรฟ์เพื่อดูรายการเอกสารใหม่ทั้งหมดในไดรฟ์ที่ผู้ใช้คนหนึ่งสร้างขึ้นในช่วงวันที่ที่ระบุ คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการเนื้อหาที่ดียิ่งขึ้นและข้อมูลรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้นได้ ในการรับรายงาน คุณจะใช้คำขอปลายทางรายงานพื้นฐานที่มีพารามิเตอร์เฉพาะรายงาน เช่น อีเมลของผู้ใช้หรือการเปลี่ยนแปลงบางประเภทใน Google ไดรฟ์ โดยรายงานจะมีข้อมูลในช่วง 180 วันที่ผ่านมา

คุณจะใช้รายงานกิจกรรมใน Google ไดรฟ์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นในบัญชีที่มีการมอบหมายใบอนุญาต

ดูข้อมูลเกี่ยวกับสตริงการค้นหาของคำขอและพร็อพเพอร์ตี้การตอบกลับได้ที่ข้อมูลอ้างอิง API สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ Google ไดรฟ์ โปรดดูที่ชื่อเหตุการณ์ของไดรฟ์

เรียกข้อมูลกิจกรรม Google ไดรฟ์สำหรับโดเมน

คุณสามารถใช้รายงานกิจกรรมของไดรฟ์เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารในไดรฟ์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถขอรายงานที่แสดงเหตุการณ์ในไดรฟ์ 25 รายการล่าสุดของบัญชี ซึ่งครอบคลุมไม่เกิน 180 วัน หากต้องการดูรายงานนี้ ให้รับโทเค็นการให้สิทธิ์ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือการให้สิทธิ์ แล้วใช้คำขอ HTTP GET ต่อไปนี้

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all
/applications/drive?maxResults=25

คุณดูตัวอย่างการตอบกลับสำหรับการเรียก API นี้ได้

ตัวอย่างต่อไปนี้จะดึงรายงานเหตุการณ์ทั้งหมดในไดรฟ์ในช่วง 180 วันที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระยะเวลาสูงสุด

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all
/applications/drive

ดึงข้อมูลเหตุการณ์ใน Google ไดรฟ์ตามผู้ใช้

หากต้องการเรียกรายงานกิจกรรมใน Google ไดรฟ์ของผู้ใช้รายหนึ่งๆ ให้ใช้คำขอ HTTP GET กับโทเค็นการให้สิทธิ์ที่อธิบายไว้ในคู่มือคู่มือการให้สิทธิ์ ช่อง userKey คืออีเมลหลักของผู้ใช้ในรายงาน หรือ all สำหรับผู้ใช้ทุกคน

ตัวอย่างต่อไปนี้จะดึงรายงานที่แสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ผู้ใช้ที่ระบุทำ ดูตัวอย่างการตอบกลับจาก API ได้ที่ตัวอย่างการตอบกลับ JSON

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/kim@example.com
/applications/drive

เรียกข้อมูลกิจกรรมใน Google ไดรฟ์สำหรับไดรฟ์ที่แชร์

คุณสามารถเรียกดูรายงานกิจกรรมใน Google ไดรฟ์สำหรับไดรฟ์ที่แชร์ที่ต้องการได้โดยใช้คำขอ HTTP GET พร้อมกับโทเค็นการให้สิทธิ์ที่อธิบายไว้ในคู่มือการให้สิทธิ์ ระบุอีเมลของผู้ใช้ที่คุณต้องการเรียกใช้รายงานในช่อง userKey หรือระบุ all เพื่อเรียกใช้รายงานกับผู้ใช้ทุกคน

ตัวอย่างต่อไปนี้จะดึงรายงานการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของไดรฟ์ที่แชร์หนึ่งๆ ดูตัวอย่างการตอบกลับจาก API ได้ที่ตัวอย่างการตอบกลับ JSON

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all
/applications/drive?filters=shared_drive_id==<id of shared drive>

หากต้องการเรียกกิจกรรมสำหรับไดรฟ์ที่แชร์ ให้กรองโดยใช้ doc_type ตัวอย่างต่อไปนี้จะเรียกเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อไดรฟ์ที่แชร์ทั้งหมด

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all
/applications/drive?filters=doc_type=shared_drive

หากต้องการเรียกเหตุการณ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงการเป็นสมาชิก ให้ระบุเหตุการณ์ shared_drive_membership_change ตัวอย่างต่อไปนี้จะเรียกข้อมูลการเพิ่มสมาชิกทั้งหมดไปยังไดรฟ์ที่แชร์

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all
/applications/drive?evetName=shared_drive_membership_change&
filters=membership_change_type==add_to_shared_drive

ดึงข้อมูลกิจกรรมใน Google ไดรฟ์ตามประเภทกิจกรรม

หากต้องการดึงรายงานของอินสแตนซ์ทั้งหมดของประเภทเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจง เช่น การสร้างหรือแก้ไขเอกสาร ให้ใช้คำขอ HTTP GET พร้อมโทเค็นการให้สิทธิ์ที่อธิบายไว้ในคู่มือการให้สิทธิ์ ช่อง userKey คืออีเมลหลักของผู้ใช้ในรายงาน หรือ all สำหรับผู้ใช้ทุกคน

ตัวอย่างต่อไปนี้จะดึงรายงานของกิจกรรมการสร้างเอกสารบัญชีทั้งหมด ดูตัวอย่างการตอบกลับจาก API ได้ที่ตัวอย่างการตอบสนอง JSON

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all
/applications/drive?eventName=create

ตัวอย่างการตอบสนอง JSON

เมื่อคุณส่งคำขอ HTTP GET ไปยัง API การตอบกลับที่สำเร็จจะแสดงรหัสสถานะ HTTP 200 นอกเหนือจากรหัสสถานะแล้ว การตอบกลับจะแสดงรายงานสำหรับไดรฟ์ รายงานเหล่านี้ยังสามารถดูได้ ในคอนโซลผู้ดูแลระบบด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสำหรับผู้ดูแลระบบ Google Workspace ดูข้อมูล eventName ได้ที่ข้อมูลอ้างอิงชื่อเหตุการณ์ไดรฟ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสตริงการค้นหาของคำขอและพร็อพเพอร์ตี้การตอบกลับได้ที่ข้อมูลอ้างอิง API

{
 "kind": "reports#auditActivities",
 "nextPageToken": "next page's token",
 "items": [
 {
  "kind": "audit#activity",
  "id": {
  "time": "2014-03-17T15:39:18.460Z",
  "uniqQualifier": "report's unique ID",
  "applicationName": "drive",
  "customerId": "ABC123xyz"
  },
  "actor": {
  "callerType": "USER",
  "email": "kim@example.com",
  "profileId": "user's unique Google Workspace profile ID",
  "key": "consumer key of requestor in an OAuth 2LO request"
  },
  "ownerDomain": "domain of the source owner",
  "ipAddress": "user's IP address",
  "events": [
  {
   "type": "access",
   "name": "edit",
   "parameters": [
   {
    "name": "primary_event",
    "boolValue": true
   },
   {
    "name": "owner_is_shared_drive",
    "boolValue": false
   },   {
    "name": "doc_id",
    "value": "1DWuYM3ot_sAyEQqOz0xWJ9bVMSYzOmRNeBqbgtSwuK8"
   },
   {
    "name": "doc_title",
    "value": "Meeting notes"
   },
   {
    "name": "doc_type",
    "value": "document"
   },
   {
    "name": "owner",
    "value": "mary@example.com"
   }
   ]
   }
  ]
  },
 ]
 }