Directory API: Chrome cihazlar

Bir hesaba ait tüm Chrome cihazlarını alma

Bir hesaba atanan tüm Chrome cihazların listesini döndürmek için aşağıdaki GET isteğini kullanın ve İstekleri yetkilendirme bölümünde açıklanan yetkilendirmeyi dahil edin. Okunabilirlik için bu kod örneğinde satır sonları bulunur:

GET https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/customer/{my_customer|customerId}/
devices/chromeos?projection={BASIC|FULL}&query=query
&orderBy=orderBy category&sortOrder={ASCENDING|DESCENDING}
&pageToken=token for next results page, if applicable
&maxResults=max number of results per page

 • customerId, müşterinin Google hesabının benzersiz bir tanımlayıcısıdır.
 • Hesap yöneticisi olarak, hesabınızın customerId değerini temsil eden my_customer dizesini de kullanabilirsiniz. customerId değerini almanın diğer bir yolu da Kullanıcı alma işlemini kullanmaktır. İşlemin userKey path parametresinde yönetici e-posta adresinizi veya yöneticinizin benzersiz kullanıcı id değerini kullanın.

Sorgu dizeleri, istek ve yanıt özellikleri için API Referansı'na bakın.

Örnek: Cihazları kullanıcıya göre filtreleme

Bu örnekte, query=user:help desk kullanılarak belirli bir kullanıcı aranır. Yanıt, annotatedUser değerinin help desk olduğu tek bir chromeosdevice kaynağı içerir:

JSON isteği

GET https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/customer/my_customer/devices/
chromeos?projection=FULL&query=user:help desk&orderBy=status
&sortOrder=ASCENDING&maxResults=100

JSON yanıtı

{
 "kind": "directory#chromeosdevices",
 "chromeosdevices": [
   {
    "kind": "directory#chromeosdevice",
    "etag": "1234567890"
    "deviceId": "def456",
    "serialNumber": "234567",
    "status": "ACTIVE",
    "lastSync": "2013-03-05T17:30:04.325Z",
    "supportEndDate": "2014-04-05T17:30:04.325Z",
    "annotatedUser": "help desk",
    "annotatedLocation": "Mountain View help desk Chromebook",
    "annotatedAssetId": "1234567890",
    "notes": "Loaned from support",
    "orderNumber": "1234",
    "willAutoRenew": true,
    "osVersion": "Browser Version 18.0",
    "platformVersion": "Platform Version 1415.2.0",
    "firmwareVersion": "Firmware Version 1.2.3.4",
    "bootMode": "validated",
    "lastEnrollmentTime": "2012-04-05T17:30:04.325Z",
    "orgUnitPath": "corp/engineering",
    "recentUsers": [
     {
      "type": "USER_TYPE_MANAGED",
      "email": "user@customer.com"
     }
    ],
    "activeTimeRanges": [
     {
      "date": "2012-04-05",
      "activeTime": "3600000"
     }
    ],
   }
 ],
 "nextPageToken": "abcdefghijkl123"
}

Örnek: Cihazları seri numarasına göre filtreleme

Bu örnekte, query=id:123456 kullanılarak belirli bir seri numarası aranır. Burada 123456, cihazın seri numarasıdır. Aşağıda gösterilen yanıt, serialNumber özelliği arama değeriyle eşleşen tek bir yanıt içerir.

JSON isteği

GET https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/customer/my_customer/devices/
chromeos?projection=FULL&query=id:123456&orderBy=status
&sortOrder=ASCENDING&maxResults=100

JSON yanıtı

{
 "kind": "directory#chromeosdevices",
 "chromeosdevices": [
   {
    "kind": "directory#chromeosdevice",
    "deviceId": "abc123",
    "serialNumber": "123456",
    "status": "SHIPPED",
    "supportEndDate": "1404457200000",
    "model": "model_value",
    "meid": "meid_value",
    "macAddress": "mac_address_value",
    "orderNumber": "1234",
    "willAutoRenew": true
   }
 ],
 "nextPageToken": "abcdefghijkl123"
}

Bu yanıt örneği model, meid ve macAddress özelliklerini içerir. Bir cihazda bu özellikler yoksa bunlar yanıta dahil edilmez. Ayrıntılı bilgi için Chromeosdevices kaynak temsili sayfasını inceleyin.

MEID listesini dışa aktarma

meid, bir Chrome cihazdaki 3G mobil kartın Mobil Ekipman Tanımlayıcısı'dır (MEID). MEID genellikle kablosuz operatörün sonradan ödeme hizmet planına bir cihaz eklenirken kullanılır. MEID listesini dışa aktarmak için aşağıdaki GET isteğini ve nextPageToken değerlerini kullanarak MEID'lerin tam listesini alın. Okunabilirlik için bu kod örneğinde satır sonları bulunur:

GET https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/customer/{my_customer|customerId}/
devices/chromeos?fields=nextPageToken,chromeosdevices(meid)

Bir Chrome cihazını alma

Bir Chrome cihazın özelliklerini almak için aşağıdaki GET isteğini kullanın ve İstekleri yetkilendirme bölümünde açıklanan yetkilendirmeyi dahil edin. Okunabilirlik için bu kod örneğinde satır sonları bulunur:

GET https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/customer/{my_customer|customerId}/
devices/chromeos/deviceId?projection={FULL|BASIC}
 • customerId, müşterinin Google hesabının benzersiz bir tanımlayıcısıdır.
 • Hesap yöneticisi olarak, hesabınızın customerId değerini temsil eden my_customer dizesini de kullanabilirsiniz. customerId değerini almanın diğer bir yolu da Kullanıcı alma işlemini kullanmaktır. İşlemin userKey path parametresinde yönetici e-posta adresinizi veya yöneticinizin benzersiz kullanıcı id değerini kullanın.
 • deviceId, cihaz için benzersiz bir tanımlayıcıdır ve Tüm Chrome cihazları al işleminin yanıtında bulunur.

Sorgu dizeleri, istek ve yanıt özellikleri için API Referansı'na bakın.

JSON isteği

Örnek istek. Okunabilirlik için şu kod örneğine satır sonları eklenmiştir:
GET https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/customer/my_customer/devices/
chromeos/deviceId?projection=full

JSON yanıtı

Başarılı bir istek HTTP 200 durum kodu döndürür. Yanıt, durum koduyla birlikte Chrome cihaz özelliklerini döndürür:

{
 "kind": "directory#chromeosdevice",
 "deviceId": "device_id_value",
 "serialNumber": "device_serial_number",
 "status": "ACTIVE",
 "lastSync": "2012-04-05T17:30:04.325Z",
 "supportEndDate": "2014-04-05T17:30:04.325Z",
 "annotatedUser": "help desk",
 "annotatedLocation": "Mountain View help desk Chromebook",
 "annotatedAssetId": "12345667890",
 "notes": "Loaned from support",
 "orderNumber": "123456",
 "willAutoRenew": true,
 "osVersion": "Browser Version 18.0",
 "platformVersion": "Platform Version 1415.2.0",
 "firmwareVersion": "Firmware Version 1.2.3.4",
 "bootMode": "validated"
 "lastEnrollmentTime": "2012-04-05T17:30:04.325Z",
 "orgUnitPath": "corp/engineering"
}

Chrome cihazı güncelleme

Bir Chrome cihazı güncellemek için aşağıdaki PUT isteğini kullanın ve İstekleri yetkilendirme bölümünde açıklanan yetkilendirmeyi dahil edin. Okunabilirlik için bu kod örneğinde satır sonları bulunur:

PUT https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/customer/{my_customer|customerId}/
devices/chromeos/deviceId?projection={FULL|BASIC}
 • customerId, müşterinin Google hesabının benzersiz bir tanımlayıcısıdır.
 • Hesap yöneticisi olarak, hesabınızın customerId değerini temsil eden my_customer dizesini de kullanabilirsiniz. customerId değerini almanın diğer bir yolu da Kullanıcı alma işlemini kullanmaktır. İşlemin userKey path parametresinde yönetici e-posta adresinizi veya yöneticinizin benzersiz kullanıcı id değerini kullanın.
 • deviceId, cihaz için benzersiz bir tanımlayıcıdır ve Tüm Chrome cihazları al işleminin yanıtında bulunur.

Sorgu dizeleri, istek ve yanıt özellikleri için API Referansı'na bakın.

JSON isteği

Aşağıdaki örnek JSON isteği, bir Chrome cihazın annotatedUser, annotatedLocation, annotatedAssetId, notes ve orgUnitPath özelliklerini günceller. Okunabilirlik için bu kod örneğine satır sonları eklenmiştir:

PUT https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/customer/my_customer/
devices/chromeos/deviceId?projection=full
İstek gövdesi örneği:
{
 "deviceId": "device_id_value",
 "annotatedUser": "help desk",
 "annotatedLocation": "Mountain View help desk Chromebook",
 "annotatedAssetId": "1234567890",
 "notes": "Loaned from support",
 "orgUnitPath": "/corp/sales"
}

Güncelleme isteği söz konusu olduğunda, isteğinize yalnızca güncellenmiş değerlere sahip mülkleri ekleyin.

Başarılı bir istek HTTP 200 durum kodu döndürür. Yanıt, durum koduyla birlikte, güncellenen Chrome cihaza ilişkin özellikleri döndürür.

Chrome cihazların temel hazırlığını kaldırma veya devre dışı bırakma

Chrome cihazların temel hazırlığını kaldırmak veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki POST isteğini kullanın ve İstekleri yetkilendirme bölümünde açıklanan yetkilendirmeyi dahil edin. Okunabilirlik için bu kod örneğinde satır sonları bulunur:

POST https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/customer/my_customer or customerId/
devices/chromeos:batchChangeStatus

 • customerId, müşterinin Google hesabının benzersiz bir tanımlayıcısıdır.
 • Hesap yöneticisi olarak, hesabınızın customerId değerini temsil eden my_customer dizesini de kullanabilirsiniz. customerId değerini almanın diğer bir yolu da Kullanıcı alma işlemini kullanmaktır. İşlemin userKey path parametresinde yönetici e-posta adresinizi veya yöneticinizin benzersiz kullanıcı id değerini kullanın.

İstek ve yanıt özellikleri için API Referansı'na bakın.

JSON isteği

Aşağıdaki JSON isteği, Chrome cihazların temel hazırlığını kaldırma ve devre dışı bırakmaya yönelik örnek bir isteği gösterir:

POST https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/customer/my_customer/
devices/chromeos:batchChangeStatus
Örnek temel hazırlığı kaldırma istek gövdesi:
{
 "deviceIds": ["deviceId_1", "deviceId_2", "deviceId_3"],
 "changeChromeOsDeviceStatusAction": "CHANGE_CHROME_OS_DEVICE_STATUS_ACTION_DEPROVISION",
 "deprovisionReason": "DEPROVISION_REASON_RETIRING_DEVICE"
}
Devre dışı bırakmayla ilgili istek gövdesi:
 {
  "deviceIds": ["deviceId_1", "deviceId_2", "deviceId_3"],
  "changeChromeOsDeviceStatusAction": "CHANGE_CHROME_OS_DEVICE_STATUS_ACTION_DISABLE",
 }

Başarılı bir istek HTTP 200 durum kodu döndürür.

Chrome cihazları Kuruluş Birimine taşıma

Bir Kuruluş Birimine en fazla 50 Chrome cihazı taşımak için aşağıdaki POST isteğini kullanın ve İstekleri yetkilendirme bölümünde açıklanan yetkilendirmeyi dahil edin. Okunabilirlik için bu kod örneğinde satır sonları bulunur:

POST https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/customer/my_customer/
devices/chromeos/moveDevicesToOu?orgUnitPath=/SomeOuName
 • customerId, müşterinin Google hesabının benzersiz bir tanımlayıcısıdır.
 • Hesap yöneticisi olarak, hesabınızın customerId değerini temsil eden my_customer dizesini de kullanabilirsiniz. customerId değerini almanın diğer bir yolu da Kullanıcı alma işlemini kullanmaktır. İşlemin userKey path parametresinde yönetici e-posta adresinizi veya yöneticinizin benzersiz kullanıcı id değerini kullanın.

İstek ve yanıt özellikleri için API Referansı'na bakın.

JSON isteği

Aşağıdaki JSON isteği, 3 Chrome cihazı /Marketing adlı bir kuruluş birimine taşımak için örnek bir isteği gösterir:

POST https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/customer/my_customer/
devices/chromeos/chromeos/moveDevicesToOu?orgUnitPath=/Marketing

Cihaz taşıma işlemi için istek gövdesi:

{
 "deviceIds": ["deviceId_1", "deviceId_2", "deviceId_3"]
}

Başarılı bir istek HTTP 200 durum kodu döndürür.