نمای کلی API انتقال داده

Data Transfer API انتقال داده ها را از یک کاربر به کاربر دیگر در یک دامنه مدیریت می کند. کاربر دریافت کننده داده باید متعلق به دامنه شما باشد.

برای مثال، می‌توانید از Data Transfer API برای انتقال فایل‌های Google Drive از کاربری که سازمان را ترک کرده است استفاده کنید.

برای اطلاعات بیشتر، به انتقال داده ها مراجعه کنید.