ภาพรวม

Alert Center API ช่วยให้คุณจัดการการแจ้งเตือนที่ส่งผลกระทบต่อโดเมนได้ การแจ้งเตือนเป็นคําเตือนเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นซึ่ง Google ตรวจพบ การแจ้งเตือนจะมีข้อมูลต่อไปนี้

 • แหล่งที่มาที่การแจ้งเตือนนั้นเกิดขึ้น
 • ชื่อการแจ้งเตือน
 • เวลาที่การแจ้งเตือนนี้เกิดขึ้น
 • ข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนนี้

ผู้ดูแลระบบโดเมนสามารถดูและจัดการการแจ้งเตือนด้วยตนเองได้จากคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google Alert Center API ช่วยให้แอปที่คุณสร้างเรียกดูข้อมูลการแจ้งเตือนและฟีดแบ็กของการแจ้งเตือนได้ API ยังสามารถสร้างความคิดเห็นใหม่สําหรับการแจ้งเตือนที่มีอยู่ได้ด้วย

เช่น แอปตรวจสอบอาจใช้ Alert Center API เพื่อเรียกดูการแจ้งเตือนล่าสุดสําหรับโดเมน จัดลําดับความสําคัญการแจ้งเตือนเหล่านั้น แล้วแจ้งให้สมาชิกในองค์กรทราบ หลังจากทีมตอบกลับการแจ้งเตือน แอปจะแนบความคิดเห็นไปยังการแจ้งเตือนโดยอิงจากผลการตรวจสอบ

ใช้ Alert Center API

ก่อนใช้ Alert Center API คุณต้องตั้งค่าโปรเจ็กต์ Cloud Platform ใหม่และเปิดใช้ Alert Center API โปรเจ็กต์ต้องใช้บัญชีบริการเมื่อเข้าถึง API

เมื่อแอปมีโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์ที่เป็นไปตามข้อกําหนดเบื้องต้นและได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมแล้ว ก็จะสร้างคําขอ REST Center API REST ได้ สร้างคําขอ API ได้ง่ายขึ้นเมื่อใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ที่ใช้ได้

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีแจ้งเตือนที่มีอยู่โดยใช้ API

Java

// First, authorize the API and create a client to make requests with.
URL serviceAccountUrl = AuthUtils.class.getResource("/client_secret.json");
GoogleCredentials credentials = ServiceAccountCredentials
  .fromStream(serviceAccountUrl.openStream())
  .createDelegated("admin@xxxx.com")
  .createScoped(Collections.singleton("https://www.googleapis.com/auth/apps.alerts"));
ApacheHttpTransport transport = new ApacheHttpTransport();
HttpCredentialsAdapter adapter = new HttpCredentialsAdapter(credentials);
AlertCenter alertCenter = new AlertCenter.Builder(transport, new JacksonFactory(), adapter)
  .setApplicationName("Alert Center client")
  .build();

// List alerts in pages, printing each alert discovered.
String pageToken = null;
do {
 ListAlertsResponse listResponse = service.alerts().list().setPageToken(pageToken)
   .setPageSize(20).execute();
 if (listResponse.getAlerts() != null) {
  for (Alert alert : listResponse.getAlerts()) {
   System.out.println(alert);
  }
 }
 pageToken = listResponse.getNextPageToken();
} while (pageToken != null);