دانلود

IMA DAI SDK کتابخانه های رابط قابل دانلودی را ارائه می دهد که درخواست و ردیابی تبلیغات VAST را در محیط tvOS پیاده سازی می کند.

فایل نسخه SDK یادداشت
tvOS SDK 4.12.0 آخرین نسخه IMA DAI SDK
نمونه ها 4.x نمونه ای برای کمک به اجرای IMA DAI SDK
اسکریپت کمکی 4.x اسکریپت برای حذف معماری های ناخواسته از کتابخانه های پویا در xCode