دانلود

ادغام IMA DAI SDK برای Roku نیازی به دانلود هیچ منبع اضافی ندارد. برای شروع مستقیماً به دستورالعمل های ادغام بروید.

فایل نسخه SDK یادداشت
نمونه ها 1.x نمونه هایی برای کمک به پیاده سازی IMA DAI SDK