دانلود

IMA DAI SDK کتابخانه های رابط قابل دانلودی را ارائه می دهد که درخواست و ردیابی تبلیغات VAST را در محیط iOS (9.0+) اجرا می کند.

فایل نسخه SDK یادداشت
iOS SDK 3.23.0 آخرین نسخه IMA DAI SDK
نمونه ها 3.x نمونه ای برای کمک به اجرای IMA DAI SDK