Rezervasyon Tanımı

Rezervasyon, bir envanter aralığı için randevudur. Sertifikada, randevuyu belirlemek ve almak için gereken bilgiler yer alır.

Rezervasyon Tanımı

// A booking for an inventory slot
message Booking {
 // ID of this booking, which must be unique across all bookings. (required)
 string booking_id = 1;

 // The appointment slot of this booking
 // (required for CreateBooking and UpdateBooking:modify,
 // but not UpdateBooking:cancel)
 Slot slot = 2;

 // Personal information of the user making the appointment (required for
 // CreateBooking)
 UserInformation user_information = 3;

 // Status of the booking (required for CreateBooking and UpdateBooking:cancel,
 // but not UpdateBooking:modify)
 BookingStatus status = 4;

 // Information about payment transactions that relate to the booking.
 // (optional)
 PaymentInformation payment_information = 5;

 // Information about virtual session related to this booking. (optional)
 VirtualSessionInfo virtual_session_info = 6;

 // Information about the Offer applied to this booking.
 //
 // Required in CreateBookingResponse if an offer_id was set on the
 // CreateBookingRequest that created the Booking.
 OfferInfo offer_info = 7;
}

OfferInfo Tanımı

// Information about an Offer applied to a booking.
message OfferInfo {
 // The ID of the Offer.
 string offer_id = 1;
}