Thêm chức năng YouTube vào các ứng dụng Android

Các dịch vụ và tính năng sau đây giúp nhà phát triển thêm chức năng của YouTube vào ứng dụng Android của họ.

API Trình phát IFrame YouTube

API YouTube IFrame Player cho phép bạn tích hợp chức năng phát video vào các ứng dụng Android. API này xác định các phương thức để tải và phát video trên YouTube (và danh sách phát), cũng như để tuỳ chỉnh và kiểm soát trải nghiệm phát video.

Lưu ý: API Trình phát Android của YouTube không còn được YouTube hỗ trợ hoặc duy trì nữa. Bạn không nên sử dụng SDK này do lỗ hổng bảo mật. Phiên bản này sẽ hoàn toàn ngừng hoạt động từ ngày 1 tháng 5 năm 2023.

Phát trực tuyến trên Android

Đường liên kết sâu của tính năng Phát trực tiếp trên YouTube dành cho thiết bị di động cho phép các ứng dụng Android bắt đầu một sự kiện phát trực tiếp trên YouTube ngay trên thiết bị di động. Ứng dụng chỉ cần cung cấp một điểm truy cập (chẳng hạn như nút mà người dùng có thể nhấp vào) để bắt đầu luồng Phát trực tiếp trên thiết bị di động thông qua cơ chế Ý định của Android.