Google Workspace Marketplace یافتن و نصب برنامه های شخص ثالث که با Google Workspace یکپارچه شده اند را برای کاربران و مدیران آسان می کند.

می‌توانید افزونه‌های Google Workspace، افزونه‌های ویرایشگر، برنامه‌های Google Chat، افزونه‌های Classroom، برنامه‌های Drive، و برنامه‌های وب را منتشر کنید.
درباره نحوه انتشار راه حل های خود در بازار بیاموزید.
Google برنامه‌ها را قبل از انتشار بررسی می‌کند تا مطمئن شود که دستورالعمل‌های ایمنی، محتوا و سبک Google را رعایت می‌کنند.
راهنمایی دریافت کنید، یک اشکال را ثبت کنید یا یک ویژگی را درخواست کنید.