Google Workspace Marketplace API

מאפשרת לאפליקציות ב-Google Workspace Marketplace להשתלב עם שירותי הרישוי והחיוב של Google.

שירות: appsmarket.googleapis.com

כדי להתקשר לשירות הזה, מומלץ להשתמש בספריות לקוח ש-Google מספקת. אם האפליקציה שלכם צריכה להשתמש בספריות משלכם כדי להתקשר לשירות הזה, השתמשו במידע הבא כשתבצעו את בקשות ה-API.

מסמך Discovery

מסמך Discovery הוא מפרט שמחשב יכול לקרוא כדי לתאר ולצרוך ממשקי API של REST. הוא משמש לבניית ספריות לקוח, יישומי פלאגין של IDE וכלים אחרים שיוצרים אינטראקציה עם Google APIs. שירות אחד עשוי לספק מספר מסמכי גילוי. השירות הזה מספק את מסמך הגילוי הבא:

נקודת הקצה של השירות

נקודת קצה (endpoint) היא כתובת URL בסיסית המציינת את כתובת הרשת של שירות API. ייתכן שלשירות אחד יהיו כמה נקודות קצה. לשירות הזה יש נקודת קצה (endpoint) הבאה וכל ה-URIs הבאים הם יחסיים לנקודת הקצה הזו:

  • https://appsmarket.googleapis.com

משאב REST: v2.customerlicense

שיטות
get GET /appsmarket/v2/customerLicense/{applicationId}/{customerId}
מקבל סטטוס של רישיון עבור לקוח כדי לקבוע אם יש לו גישה לאפליקציה נתונה.

משאב REST: v2.licenseNotification

שיטות
list GET /appsmarket/v2/licenseNotification/{applicationId}
קבלת רשימה של התראות רישוי ביחס לאפליקציה נתונה.

משאב REST: v2.userlicense

שיטות
get GET /appsmarket/v2/userLicense/{applicationId}/{userId}
מקבל את סטטוס הרישוי של המשתמש עבור הרשאה להשתמש באפליקציה נתונה.