อัปเดตการเป็นสมาชิกของผู้ใช้ในพื้นที่ของ Google Chat

คู่มือนี้อธิบายวิธีใช้เมธอด patch ในทรัพยากร membership ของ Google Chat API เพื่อเปลี่ยนแอตทริบิวต์เกี่ยวกับการเป็นสมาชิก เช่น การเปลี่ยนสมาชิกพื้นที่ทำงานเป็นผู้จัดการพื้นที่ทำงาน หรือการเปลี่ยนผู้จัดการพื้นที่ทำงานเป็นสมาชิกพื้นที่ทำงาน

แหล่งข้อมูลของ Membership แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ที่เป็นมนุษย์หรือแอป Google Chat ได้รับเชิญหรือไม่เข้าร่วม บ้าง หรือไม่ได้อยู่ในพื้นที่ทำงาน

Python

 • Python 3.6 ขึ้นไป
 • เครื่องมือการจัดการแพ็กเกจ pip
 • ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google ล่าสุดสำหรับ Python หากต้องการติดตั้งหรืออัปเดต ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ในอินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง

  pip3 install --upgrade google-api-python-client google-auth-oauthlib
  
 • โปรเจ็กต์ Google Cloud ที่เปิดใช้และกำหนดค่า Google Chat API โปรดดูขั้นตอนที่หัวข้อสร้างแอป Google Chat
 • การกำหนดค่าการให้สิทธิ์สำหรับแอป Chat แล้ว การอัปเดตการเป็นสมาชิกจะต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ที่มีขอบเขตการให้สิทธิ์ chat.memberships หรือหากนำเข้าข้อมูลไปยัง Chat ก็จะต้องมีขอบเขตการให้สิทธิ์ chat.import

Node.js

 • Node.js และ npm
 • ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google ล่าสุดสำหรับ Node.js หากต้องการติดตั้ง ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ในอินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง

  npm install @google-cloud/local-auth @googleapis/chat
  
 • โปรเจ็กต์ Google Cloud ที่เปิดใช้และกำหนดค่า Google Chat API โปรดดูขั้นตอนที่หัวข้อสร้างแอป Google Chat
 • การกำหนดค่าการให้สิทธิ์สำหรับแอป Chat แล้ว การอัปเดตการเป็นสมาชิกจะต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ที่มีขอบเขตการให้สิทธิ์ chat.memberships หรือหากนำเข้าข้อมูลไปยัง Chat ก็จะต้องมีขอบเขตการให้สิทธิ์ chat.import

Apps Script

 • บัญชี Google Workspace ที่มีสิทธิ์เข้าถึง Google Chat
 • แอป Chat ที่เผยแพร่แล้ว หากต้องการสร้าง แอป Chat ให้ทำตาม quickstartนี้
 • การกำหนดค่าการให้สิทธิ์สำหรับแอป Chat แล้ว การอัปเดตการเป็นสมาชิกจะต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ที่มีขอบเขตการให้สิทธิ์ chat.memberships หรือหากนำเข้าข้อมูลไปยัง Chat ก็จะต้องมีขอบเขตการให้สิทธิ์ chat.import

อัปเดตการเป็นสมาชิก

หากต้องการอัปเดตการเป็นสมาชิกพื้นที่ทำงาน โปรดส่งข้อมูลต่อไปนี้ในคำขอ

 • ระบุขอบเขตการให้สิทธิ์ chat.memberships
 • เรียกใช้เมธอด patch ในทรัพยากร Membership และส่ง name ของการเป็นสมาชิกเพื่ออัปเดต รวมถึง updateMask และ body ที่ระบุแอตทริบิวต์การเป็นสมาชิกที่อัปเดตแล้ว
 • updateMask จะระบุส่วนต่างๆ ของการเป็นสมาชิกที่จะอัปเดต และประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
  • role: บทบาทของผู้ใช้ภายในพื้นที่ใน Chat ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดการดำเนินการที่อนุญาตในพื้นที่ทำงาน ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้
   • ROLE_MEMBER: สมาชิกของพื้นที่ทำงาน ผู้ใช้จะมีสิทธิ์พื้นฐาน เช่น การส่งข้อความถึงพื้นที่ทำงาน ในการสนทนาแบบ 1:1 และการสนทนาเป็นกลุ่ม ที่ไม่มีชื่อ ทุกคนมีบทบาทนี้
   • ROLE_MANAGER: เป็นผู้จัดการพื้นที่ทำงาน โดยผู้ใช้จะมีสิทธิ์พื้นฐานทั้งหมดรวมถึงสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบที่ช่วยให้จัดการพื้นที่ทำงานได้ เช่น การเพิ่มหรือนำสมาชิกออก รองรับเฉพาะในพื้นที่ทำงานที่ spaceType มีค่าเป็น SPACE (กำหนดชื่อเป็นพื้นที่ทำงาน)

กำหนดให้สมาชิกปกติของพื้นที่ทำงานเป็นผู้จัดการพื้นที่ทำงาน

ตัวอย่างต่อไปนี้กำหนดให้สมาชิกพื้นที่ทำงานปกติเป็นผู้จัดการพื้นที่ทำงานโดยระบุ role เป็น ROLE_MANAGER ใน body ที่ระบุแอตทริบิวต์การเป็นสมาชิกที่อัปเดตแล้ว

Python

 1. สร้างไฟล์ชื่อ chat_membership_update.py ในไดเรกทอรีการทำงาน
 2. ใส่รหัสต่อไปนี้ใน chat_membership_update.py:

  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  
  # Define your app's authorization scopes.
  # When modifying these scopes, delete the file token.json, if it exists.
  SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships"]
  
  def main():
    '''
    Authenticates with Chat API via user credentials,
    then updates a specified space member to change
    it from a regular member to a space manager.
    '''
  
    # Authenticate with Google Workspace
    # and get user authorization.
    flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
             'client_secrets.json', SCOPES)
    creds = flow.run_local_server()
  
    # Build a service endpoint for Chat API.
    chat = build('chat', 'v1', credentials=creds)
  
    # Use the service endpoint to call Chat API.
    result = chat.spaces().members().patch(
  
      # The membership to update, and the updated role.
      #
      # Replace SPACE with a space name.
      # Obtain the space name from the spaces resource of Chat API,
      # or from a space's URL.
      #
      # Replace MEMBERSHIP with a membership name.
      # Obtain the membership name from the membership of Chat API.
      name='spaces/SPACE/members/MEMBERSHIP',
      updateMask='role',
      body={'role': 'ROLE_MANAGER'}
  
     ).execute()
  
    # Prints details about the updated membership.
    print(result)
  
  if __name__ == '__main__':
    main()
  
 3. ในโค้ด ให้แทนที่ส่วนต่อไปนี้

  • SPACE: ชื่อพื้นที่ทำงาน ซึ่งคุณดูได้จากเมธอด spaces.list ใน Chat API หรือจาก URL ของพื้นที่ทำงาน

  • MEMBERSHIP: ชื่อการเป็นสมาชิก ซึ่งคุณจะดูได้จากเมธอด spaces.members.list ใน Chat API

 4. สร้างและเรียกใช้ตัวอย่างในไดเรกทอรีการทำงาน

  python3 chat_membership_update.py
  

Node.js

 1. สร้างไฟล์ชื่อ chat_membership_update.js ในไดเรกทอรีการทำงาน
 2. ใส่รหัสต่อไปนี้ใน chat_membership_update.js:

  const chat = require('@googleapis/chat');
  const {authenticate} = require('@google-cloud/local-auth');
  
  /**
  * Updates a membership in a Chat space to change it from
  * a space member to a space manager.
  * @return {!Promise<!Object>}
  */
  async function updateSpace() {
  
   /**
   * Authenticate with Google Workspace
   * and get user authorization.
   */
   const scopes = [
    'https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships',
   ];
  
   const authClient =
     await authenticate({scopes, keyfilePath: 'client_secrets.json'});
  
   /**
   * Build a service endpoint for Chat API.
   */
   const chatClient = await chat.chat({version: 'v1', auth: authClient});
  
   /**
   * Use the service endpoint to call Chat API.
   */
   return await chatClient.spaces.patch({
  
    /**
    * The membership to update, and the updated role.
    *
    * Replace SPACE with a space name.
    * Obtain the space name from the spaces resource of Chat API,
    * or from a space's URL.
    *
    * Replace MEMBERSHIP with a membership name.
    * Obtain the membership name from the membership of Chat API.
    */
    name: 'spaces/SPACE/members/MEMBERSHIP',
    updateMask: 'role',
    requestBody: {
     role: 'ROLE_MANAGER'
    }
   });
  }
  
  /**
  * Use the service endpoint to call Chat API.
  */
  updateSpace().then(console.log);
  
 3. ในโค้ด ให้แทนที่ส่วนต่อไปนี้

  • SPACE: ชื่อพื้นที่ทำงาน ซึ่งคุณดูได้จากเมธอด spaces.list ใน Chat API หรือจาก URL ของพื้นที่ทำงาน

  • MEMBERSHIP: ชื่อการเป็นสมาชิก ซึ่งคุณจะดูได้จากเมธอด spaces.members.list ใน Chat API

 4. สร้างและเรียกใช้ตัวอย่างในไดเรกทอรีการทำงาน

  python3 chat_membership_update.js
  

Apps Script

ตัวอย่างนี้จะเรียก Chat API โดยใช้บริการ Chat ขั้นสูง

 1. เพิ่มขอบเขตการให้สิทธิ์ chat.memberships ลงในไฟล์ appsscript.json ของโปรเจ็กต์ Apps Script ดังนี้

  "oauthScopes": [
   "https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships"
  ]
  
 2. เพิ่มฟังก์ชันที่คล้ายกับฟังก์ชันนี้ในโค้ดของโปรเจ็กต์ Apps Script:

  /**
   * Updates a membership from space member to space manager.
   * @param {string} memberName The resource name of the membership.
  */
  function updateMembershipToSpaceManager(memberName) {
   try {
    const body = {'role': 'ROLE_MANAGER'};
    Chat.Spaces.Members.patch(memberName, body);
   } catch (err) {
    // TODO (developer) - Handle exception
    console.log('Failed to create message with error %s', err.message);
   }
  }
  

Google Chat API จะเปลี่ยนการเป็นสมาชิกที่ระบุเป็นผู้จัดการพื้นที่ทำงานและแสดงผลอินสแตนซ์ของ Membership ที่มีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

กำหนดให้ผู้จัดการพื้นที่ทำงานเป็นสมาชิกทั่วไป

ตัวอย่างต่อไปนี้ทำให้ผู้จัดการพื้นที่ทำงานเป็นสมาชิกพื้นที่ทำงานปกติโดยการระบุ role เป็น ROLE_MEMBER ใน body ที่ระบุแอตทริบิวต์การเป็นสมาชิกที่อัปเดตแล้ว

Python

 1. สร้างไฟล์ชื่อ chat_membership_update.py ในไดเรกทอรีการทำงาน
 2. ใส่รหัสต่อไปนี้ใน chat_membership_update.py:

  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  
  # Define your app's authorization scopes.
  # When modifying these scopes, delete the file token.json, if it exists.
  SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships"]
  
  def main():
    '''
    Authenticates with Chat API via user credentials,
    then updates a specified space member to change
    it from a regular member to a space manager.
    '''
  
    # Authenticate with Google Workspace
    # and get user authorization.
    flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
             'client_secrets.json', SCOPES)
    creds = flow.run_local_server()
  
    # Build a service endpoint for Chat API.
    chat = build('chat', 'v1', credentials=creds)
  
    # Use the service endpoint to call Chat API.
    result = chat.spaces().members().patch(
  
      # The membership to update, and the updated role.
      #
      # Replace SPACE with a space name.
      # Obtain the space name from the spaces resource of Chat API,
      # or from a space's URL.
      #
      # Replace MEMBERSHIP with a membership name.
      # Obtain the membership name from the membership of Chat API.
      name='spaces/SPACE/members/MEMBERSHIP',
      updateMask='role',
      body={'role': 'ROLE_MEMBER'}
  
     ).execute()
  
    # Prints details about the updated membership.
    print(result)
  
  if __name__ == '__main__':
    main()
  
 3. ในโค้ด ให้แทนที่ส่วนต่อไปนี้

  • SPACE: ชื่อพื้นที่ทำงาน ซึ่งคุณดูได้จากเมธอด spaces.list ใน Chat API หรือจาก URL ของพื้นที่ทำงาน

  • MEMBERSHIP: ชื่อการเป็นสมาชิก ซึ่งคุณจะดูได้จากเมธอด spaces.members.list ใน Chat API

 4. สร้างและเรียกใช้ตัวอย่างในไดเรกทอรีการทำงาน

  python3 chat_membership_update.py
  

Node.js

 1. สร้างไฟล์ชื่อ chat_membership_update.js ในไดเรกทอรีการทำงาน
 2. ใส่รหัสต่อไปนี้ใน chat_membership_update.js:

  const chat = require('@googleapis/chat');
  const {authenticate} = require('@google-cloud/local-auth');
  
  /**
  * Updates a membership in a Chat space to change it from
  * a space manager to a space member.
  * @return {!Promise<!Object>}
  */
  async function updateSpace() {
  
   /**
   * Authenticate with Google Workspace
   * and get user authorization.
   */
   const scopes = [
    'https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships',
   ];
  
   const authClient =
     await authenticate({scopes, keyfilePath: 'client_secrets.json'});
  
   /**
   * Build a service endpoint for Chat API.
   */
   const chatClient = await chat.chat({version: 'v1', auth: authClient});
  
   /**
   * Use the service endpoint to call Chat API.
   */
   return await chatClient.spaces.patch({
  
    /**
    * The membership to update, and the updated role.
    *
    * Replace SPACE with a space name.
    * Obtain the space name from the spaces resource of Chat API,
    * or from a space's URL.
    *
    * Replace MEMBERSHIP with a membership name.
    * Obtain the membership name from the membership of Chat API.
    */
    name: 'spaces/SPACE/members/MEMBERSHIP',
    updateMask: 'role',
    requestBody: {
     role: 'ROLE_MEMBER'
    }
   });
  }
  
  /**
  * Use the service endpoint to call Chat API.
  */
  updateSpace().then(console.log);
  
 3. ในโค้ด ให้แทนที่ส่วนต่อไปนี้

  • SPACE: ชื่อพื้นที่ทำงาน ซึ่งคุณดูได้จากเมธอด spaces.list ใน Chat API หรือจาก URL ของพื้นที่ทำงาน

  • MEMBERSHIP: ชื่อการเป็นสมาชิก ซึ่งคุณจะดูได้จากเมธอด spaces.members.list ใน Chat API

 4. สร้างและเรียกใช้ตัวอย่างในไดเรกทอรีการทำงาน

  python3 chat_membership_update.js
  

Apps Script

ตัวอย่างนี้จะเรียก Chat API โดยใช้บริการ Chat ขั้นสูง

 1. เพิ่มขอบเขตการให้สิทธิ์ chat.memberships ลงในไฟล์ appsscript.json ของโปรเจ็กต์ Apps Script ดังนี้

  "oauthScopes": [
   "https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships"
  ]
  
 2. เพิ่มฟังก์ชันที่คล้ายกับฟังก์ชันนี้ในโค้ดของโปรเจ็กต์ Apps Script:

  /**
   * Updates a membership from space manager to space member.
   * @param {string} memberName The resource name of the membership.
  */
  function updateMembershipToSpaceMember(memberName) {
   try {
    const body = {'role': 'ROLE_MEMBER'};
    Chat.Spaces.Members.patch(memberName, body);
   } catch (err) {
    // TODO (developer) - Handle exception
    console.log('Failed to create message with error %s', err.message);
   }
  }
  

Google Chat API จะเปลี่ยนการเป็นสมาชิกที่ระบุเป็นผู้จัดการพื้นที่ทำงานและแสดงผลอินสแตนซ์ของ Membership ที่มีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง