Method: users.spaces.getSpaceReadState

מחזירה פרטים על מצב הקריאה של המשתמש במרחבים משותפים, שמשמשים לזיהוי הודעות שנקראו ולא נקראו. לדוגמה, במאמר קבלת פרטים על מצב הקריאה של המשתמש במרחב משותף.

נדרש אימות משתמש.

בקשת HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=users/*/spaces/*/spaceReadState}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
name

string

חובה. שם המשאב של מצב הקריאה במרחב המשותף שצריך לאחזר.

התכונה תומכת רק בקבלת מצב הקריאה של המשתמש המתקשר.

כדי להפנות למשתמש שמתקשר, אפשר להגדיר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • כתובת האימייל החלופית של me. לדוגמה: users/me/spaces/{space}/spaceReadState.

  • כתובת האימייל שלו ב-Workspace. לדוגמה, users/user@example.com/spaces/{space}/spaceReadState.

  • מזהה המשתמש שלהם. לדוגמה, users/123456789/spaces/{space}/spaceReadState.

פורמט: users/{user}/spaces/{space}/spaceReadState

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה מכיל מופע של SpaceReadState.

היקפי הרשאות

נדרש אחד מהיקפי ההרשאות הבאים של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.users.readstate
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.users.readstate.readonly

למידע נוסף, עיינו במדריך ההרשאות.