Method: spaces.messages.reactions.delete

واکنش به یک پیام را حذف می کند. فقط ایموجی های یونیکد پشتیبانی می شوند. برای مثال، حذف واکنش را ببینید. نیاز به احراز هویت کاربر دارد.

درخواست HTTP

DELETE https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*/messages/*/reactions/*}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
name

string

ضروری. نام واکنش برای حذف.

قالب: spaces/{space}/messages/{message}/reactions/{reaction}

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ خالی است.

محدوده مجوز

به یکی از حوزه های OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions

برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای مجوز مراجعه کنید.