REST Resource: media

منبع

یک فایل در چت گوگل. به عنوان مثال، یک فایل پیوست شده به یک پیام.

مواد و روش ها

download

رسانه ها را دانلود می کند.

upload

یک پیوست را آپلود می کند.